2.3. Κατάρτιση ενηλίκων/ Ανάπτυξη δεξιοτήτων (απευθύνεται σε φορείς/οργανισμούς και άτομα που εμπλέκονται άμεσα με τη διαχείριση)

2.3. Κατάρτιση ενηλίκων/ Ανάπτυξη δεξιοτήτων (απευθύνεται σε φορείς/οργανισμούς και άτομα που εμπλέκονται άμεσα με τη διαχείριση)

ΕΙΔΗ - SPECIES: 

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith