ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - RED BOOK OF THE THREATENED ANIMALS OF GREECE

Το «Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας» είχε πρωτοεκδοθεί το 1992 χωρίς να περιλαμβάνει τα ασπόνδυλα και επικαιροποιείται μετά από 17 ολόκληρα χρόνια. Πρόκειται για μια έκδοση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με την Ελληνική Ζωολογική Εταιρία και τις οργανώσεις WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία, Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας και τους πολλούς έλληνες ζωολόγους. Η έκδοσή του χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΕΠΠΕΡ - Γ' ΚΠΣ.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τα κεφάλαια του βιβλίου:

Εισαγωγή  Παροράματα  Ψάρια  Αμφίβια  Ερπετά  Πουλιά

Θηλαστικά  Ασπόνδυλα  Ευρετήριο  Συγγραφείς

Τα δεδομένα από τις σελίδες αξιολόγησης του Kόκκινου Bιβλίου, τα κείμενα pdf, καθώς και οι χάρτες εξάπλωσης, θα παρασχεθούν στις σελίδες των ειδών.

Αξιολογημένα είδη είναι διαθέσιμα προς ανάγνωση με βάση την Κατηγοριοποίηση τους στο Κόκκινο Βιβλίο, τα Κριτήρια του Κόκκινο Βιβλίου, τις Απειλές, τις Δράσεις Διατήρησης τους, του Ενδιαιτήματος τους, και το Παράρτημα του CITESΓια να αναζητήσετε είδη χρησιμοποιώντας πολλαπλούς όρους, χρησιμοποιήστε το Search Box παραπάνωεπιλέξετε "All", διαχωρίζοντας τους όρους με κόμματα (π.χ. ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝΤΑ - ENDANGERED (EN),  Λιβάδια, Γεωργία).


The Red Book of the Threatened Animals of Greece was first published in 1992, without including invertebrates, but was updated 17 years later.  It was a publication of the Ministry of Environment, Energy and Climate Change, produced in conjunction with the Hellenic Zoological Society, WWF Ellas, the Hellenic Ornithological Society, the Hellenic Herpetological Society, the Greek Institute of Speleological Research and many Greek zoologists. The publication was funded by the programme OPE - 3rd CSF.

You may read the chapters of the book by following the links below:

Introduction  Corrections  Fish  Amphibians  Reptiles  Birds

Mammals  Invertebrates  Index  Contributors

Data from the Red Book assessment sheets, species pdfs and distribution maps are provided on the species pages.

Evaluated species can also be viewed according to their Red Book Category, Red Book CriteriaThreats, Conservation Actions, Habitats and CITES Appendix.

To search for species using multiple search terms, use the Search Box above, select "All" and seperate the search terms with commas (e.g. ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝΤΑ - ENDANGERED (EN),  Λιβάδια, Γεωργία).

Red Book pages completed and last updated in August 2020.


Copyright © 2009, Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία

ISBN: 978-960-85298-8-5
Επιμέλεια έκδοσης: Αναστάσιος Λεγάκις, Παναγιώτα Μαραγκού
Επιμέλεια κειμένου: Φαίη Ορφανίδου
Επιμέλεια χαρτών: Παντελής Σταμούλης
Σχεδιασμός-Παραγωγή: ΚΕΘΕΑ Σχήμα+Χρώμα, Tηλ. 2310 797476

Προτεινόμενη Αναφορά: Λεγάκις, Α. & Μαραγκού, Π. (επιμ. εκδ). 2009. Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Αθήνα, 528 σελ.


Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith