Καλώς ήλθατε στο Κέντρο Απογραφής της Πανίδας της Ελλάδας (ΚΑΠΕ).

Ο ιστότοπος αυτός διαχειρίζεται και διατηρείται από την Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία (ΕΖΕ) σε συνεργασία με το Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου της Αθήνας (ΖΜΠΑ).

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith