Critical notes on the butterflies of the Greek island of Kastellorizo (Lepidoptera : Hesperioidea & Papilionoidea)

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:1990
Authors:Olivier, A.
Journal:Phegea
Volume:18
Issue:4
Pagination:169-190
Date Published:12/1990
Keywords:Allancastria cerisyi koroneii, Anthocharis cardamines ondrii, Anthocharis cardamines phoenissa, Epinephele telmessia pelekasii, Kastellorizo, Ypthima asterope marlenii
Abstract:

Samenvatting. Kritische beschouwingen over de dagvlinders van het Grieksc eiland
Kastellorizo (Lepidoptera : Hesperioidea & Papilionoidea)
In de inleiding wordt ingegaan op de geografische ligging van het eiland Kastell6rizo en
het daar reeds gedane lepidopterologisch o nderzoek. Vervolgens bericht de auteur over
zijn persoonlijke waarnemingen op het eiland op 17 en I 8 april 1990. 4 soortcn worden
voor het eerst van hct ciland vermeld. 22 soorten zijn momenteel bekend van Kastcllorizo.
2 soorten welke vermeld zijn in de publikaties van KOUTSAFTIKIS (1977) en KATTULAS &
KouTSAFTIKIS (1977) worden niet opgenomen in de soortenlijst. De synonymic van de
taxa Gonepteryx rhamni matsakii en Euchloe ausonia kastellorisii door REISSINGER ( 1990)
wordt bevestigd. 4 andere taxa worden in deze publikatie gcsynonymiseerd, nl.
Allancastria cerisyi koroneii. Anthocharis cardamines ondrii, Epinephele telmessia pefekasii
en Ypthima asterope mar/enii.
Resume. Notes critiques concernant !es papillons diurnes de l'ilc grecque de
Kastellorizo (Lepidoptera : Hesperioidea & Papilionoidea)
L' introduction donne un bref expose de la situation geographique de l'ile de Kastell6rizo
et de la recherche lepidopterologique qui ya etc effcctuee precedemment. Ensuite !'auteur
fait part de ses o bservations personnelles fai tes sur cette ile les 17 et 18 avril 1990. Quatre
especes sont mentionnecs pour la premiere fois de l'ile en question. 22 especes sont
actuellement connues de Kastellorizo. Deux especes mentionnees dans !es publications de
KOUTSAFTIKIS ( 1977) et de KATTU)-AS & KOUTSAFTIK!S (1977) n'ont pas CIC inclues dans
la liste d'especes. La mise en synonymic des taxa Gonepteryx rhamni maisakii ct Euch/oe
ausonia kastellorisii par RErssrNGER (1990) est confirmec. Quatrc autrcs taxa sont places
en synonymic dans la presente elude, a savoir Affancastria cerisyi koroneii, Anthocharis
cardam.ines ondrii, Epinephefe tefmessia pe/ekasii ct Ypthima asterope marlenii.

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith