Κανονισμός - Regulations

Το ιστορικό έγγραφο του Κανονισμού και της ίδρυσης του ΚΑΠΕ!

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith