1.1.1.3. Βιομηχανική γεωργία μεγάλης κλίμακας (πχ βιομηχανική ντομάτα, καπνά, βαμβάκια κλπ)

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith