Τεχνητή Αναπαραγωγή και Εκτροφή κατά τους Πρώτους Μήνες της Ζωής της Μουρμουρίτσας Rhodeus amarus (Bloch, 1782)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Κοκκινάκης, Α., Ελευθεριάδης, Ε., Αράπογλου, Φ.
Conference Name:6° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:23-26 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χίος
Keywords:amarus, artificial, bitterling, rearing, reproduction, Rhodeus, Rhodeus amarus, αναπαραγωγή, εκτροφή, Ιχθυοκαλλιέργεια, τεχνητός, υδατοκαλλιέργεια, ψάρι, ψάρια
Tue, 2016-11-22 11:32 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith