ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort descendingYearTitle
Karakassis, I., Papadopoulou, K. - N., Tsapakis, E., Hadjiyanni, E., Maidanou, M.1996The Interactions of Aquaculture and the Marine Environment: Preliminary Results
Kαλαντζή, Ι., Kαρακάσης, Ι.2006MΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΒΕΝΘΙΚΌ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Pancucci-Papadopoulou, M. A., Kolios, P., Theodoropoulos, D.2006EXPERIMENTAL REARING OF SEA URCHIN IN GREECE: AN INNOVATIVE APPROACH
Ακουμιανάκη, Ι., Ναλετάκη, Μ., Diliberto, S., Λαμπαδαρίου, Ν., Καρακάσης, Ι.2003Παρακολούθηση της επίδρασης των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον με τη χρήση κλάσεων μεγέθους της μακροπανιδικής βιομάζας
Αλέξη, Μ., Θεοχάρη, Β., Παπαπαρασκευά-Παπούτσογλου, Ε., Φιλιόγλου, Μ.1984ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΤΡΟΦΩΝ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ Η ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΧΘΥΑΛΕΥΡΟΥ ΑΠΟ ΖΩΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ
Αλέξη, Μ. Ν., Νέγκας, Γ., Φουντουλάκη, Ε., Παπουτσή, Ε., Γιαλαμάς, Γ., Ανδριοπούλου, Α., Γιαννούλης, Γ.2000Επίδραση Επιπέδου Διατροφής στην Ανάπτυξη, Εκμετάλλευση της Τροφής και Σύσταση Τσιπούρας (Sparus aurata)
Αποστολάκη, Ε., Τσαπάκης, Μ., Πήττα, Β., Παπαδοπούλου-Smith, K., Μαδή, Κ., Καρακάσης, Ι.2003Βιοφίλτρα σε εγκαταστάσεις ιχθυοτροφειών στην Κρήτη -  Ο ρόλος των οργανισμών fouling στην απορρόφηση θρεπτικών και σωματιδιακού υλικού
Βένου, Β., Αλέξη, Μ., Αποστολόπουλο, Ι., Καστρίτση-Καθαρίου, Ι., Φουντουλάκη, Ε., Χατζηευσταθίου, Μ.2003Επίδραση της εξώθησης πρώτων υλών και πλήρων μιγμάτων τροφών στην πεπτικότητα των θρεπτικών συστατικών τους από την τσιπούρα Sparus aurata L.
Βένου, Β., Αλέξη, Μ., Φουντουλάκη, Ε., Νέγκας, Ι.2000Σύγκριση Φυτικών Πρώτων Υλών Επεξεργασμένων με Εξώθηση και Ακατέργαστων σαν Συστατικών Τροφών Τσιπούρας (Sparus aurata L.)
Βλασσόπουλος, Α.1986Τεχνικές Ανάπτυξης Τσιπούρας
Γεωργίου, Γ. Λ.1986Siganus rivulatus και S. luridus, Φυτοφάγα Ευρύαλα Ψάρια με Δυνατότητες Χρήσης στην Ιχθυοκαλλιέργεια
Γιαλαμάς, Ι., Κοτζαμάνης, Ι., Αλέξη, Μ.2003Επίδραση διαφορετικών συγκολλητικών ουσιών στην απώλεια βιταμίνης C στο νερό σε σιτηρέσια τσιπούρας-λαβρακίου που περιείχαν υποπροϊόντα φιλετοποίησης
Γιαννακούρου, Α., Μητσούδη, Σ., Πάγκου, Κ., Παπαθανασίου, Ε.2003Διαθεσιμότητα τροφής για την εκτροφή του μυδιού (Mytilus galloprovincialis) στο Θερμαϊκό Κόλπο: Εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας της περιοχής
Γρηγοράκης, Κ., Γιαλαμάς, Ι., Νικολοπούλου, Δ., Αλέξη, Μ.2003Συγκριτική Μελέτη Άγριας και Εκτρεφόμενης Τσιπούρας: Σύσταση Μυός, Αποθηκευτικό Λίπος και Μεταβολές κατά τη Συντήρηση στον Πάγο στις Βιταμίνες C και E και σε Χημικούς Δείκτες Αλοίωσης (TVBN, TBA)
Δημητριάδης, Χ., Κουτσούμπας, Δ.2004ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΙΧΘΥΟ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΕΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ (Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ)
Δημητρόγλου, Α., Παπαπέτρου, Μ., Divanach, P.2003Υπερεντατική Παραγωγή του Τροχόζωου Brachionus plicatilis με Κύρια Πηγή Διατροφής Φυτοπλαγκτόν από Ηλιακό Φωτοβιοαντιδραστήρα
Δρακοπούλου, Π., Γιαννακούρου, Α., Παπαθανασίου, Ε.2003Χωρική οργάνωση μυδοκαλλιεργητικής δραστηριότητας με στόχο τη βελτιστοποίηση της σχέσης παραγωγή μυδιών - προστασία περιβάλλοντος : Το παράδειγμα του Κόλπου της Θεσσαλονίκης
Δρούκα, Ε., Κουφός, Σ., Φιλιόγλου, Μ., Θεοχάρη, Β.1986Η Καλλιέργεια Λαυρακιού (Dicentrarchus labrax) σε Κλωβούς στον Όρμο "Γαλήνη" του Νομού Θεσπρωτίας; Συγκριτικά Αποτελέσματα 1984-1986
Ζάνου, Β., Αναγνώστου, Χ., Παπαθανασίου, Ε., Κοντογιάννη, Α.2003Συμμετοχή χρηστών στο σχεδιασμό βιώσιμης ανάπτυξης μιας παράκτιας περιοχής: το παράδειγμα των μυδοκαλλιεργητών του Δέλτα Αξιού
Ζαλαχώρη, Ε.1984ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΗΣ Artemia salina
Ιωακειμίδου, Ν., Ανδριοπούλου, Α., Τσαγκάρη, Α., Αλέξη, Μ.2003Η επίδραση της σύστασης της τροφής και του επιπέδου διατροφής στις αποδόσεις της εκτροφής και τη σύσταση του φιλέτου του λαβρακίου (Dicentrarchus labrax)
Καρακάσης, Ι., Χατζηγιάννη, Ε.2000Ανάλυση της Διαταραξής του Βενθικού Οικοσυστήματος υπό Διαφορετικά Επίπεδα Ταξινομικής Διακριτότητας
Κοινάκη, Σ., Smith, C., Λαμπαδαρίου, Ν., Καρακάσης, Ι.2003Σύγκριση τριών μεθόδων παρακολούθησης των επιπτώσεων των ιχθυοκαλλιεργειών στο βενθικό περιβάλλον
Κοκκινάκης, Α., Ελευθεριάδης, Ε., Αράπογλου, Φ.2000Τεχνητή Αναπαραγωγή και Εκτροφή κατά τους Πρώτους Μήνες της Ζωής της Μουρμουρίτσας Rhodeus amarus (Bloch, 1782)
Κολής, Α.2000Εκτίμηση ένος Εντατικού Συστήματος Καλλιέργειας Βενθικών Κωπηπόδων και το Αποτέλεσμα Χρήσης Φυτοπλαγκτού στη Διατροφή τους
Κουμουνδούρος, Γ., Divanach, P., Κεντούρη, Μ.2003Η εκτροφή της συναγρίδας (Dentex dentex)
Κρεστενίτης, Ι., Μπαρμπόπουλος, Κ., Σεϊτάνης, Σ., Χαλκιάς, Ν.2003Επίδραση των μυδοκαλλιεργειών στη θαλάσσια κυκλοφορία
Λαμπαδαρίου, Ν., Καρακάσης, Ι.2003Επιπτώσεις των Υδατοκαλλιεργειών στο Μειοβενθικό Οικοσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου
Μαρτζούκος, Δ.1986Ο Γαιοσκώληκας σαν Πηγή Φυσικών Πρωτεϊνών
Μαχιάς, Α., Σωμαράκης, Σ., Καρακάσης, Ι., Νεοφύτου, Χ., Μαραβέλιας, Χ., Πανταζής, Π., Κουτσούμπας, Δ., Παπαδοπούλου, Κ. - Ν., Smith, C.2003Μεταβολές της αλιευτικής παραγωγής σε περιοχές με έντονη ιχθυοκαλλιεργητική δραστηιότητα
Γαληνού-Μητσούδη, Σ., Πετρίδης, Δ.2000Συσχέτιση Μετεωρολογικών Δεδομένων και Δυσμενών Βιολογικών Φαινομένων για τη Μυδοκαλλιέργεια
Μπελιάς, Χ., Μπίκας, Β., Σκούλλος, Μ., Δασενάκης, Μ.2000Επιδράσεις Εντατικής Ιχθυοκαλλιέργειας στον Κόλπο του Αστακού. Θρεπτικά
Μπελιάς, Χ., Μπίκας, Β., Σκούλλος, Μ., Δασενάκης, Μ.2000Επιδράσεις Εντατικής Ιχθυοκαλλιέργειας Λαβρακιού και Τσιπούρας στον Κόλπο του Αστακού: Μέταλλα
Μυλωνάς, K., Ανεζάκη, Λ., Zanuy, S., Piferrer, F., Divanach, P.2003Επίδραση της θερμοκρασίας κατά το στάδιο της νυμφικής καλλιέργειας στην διαφοροποίηση του φύλου στο λαβράκι (Dicentrarchus labrax)
Μυλωνάς, Κ., Γεωργίου, Γ., Στεφάνου, Δ., Atack, T., Afonso, A.2000Αναπαραγωγική Βιόλογια και Νυμφική Καλλιέργεια Μυλοκοπίου (Umbrina cirrosa) στην Κύπρο
Ντατσόπουλος, Α.1986Εισήγηση για την Τεχνική Παραγωγής Ζωντανής Τροφής σε Ιχθυογεννητικό Σταθμό Θαλάσσιων Ειδών (Τσιπούρα-Λαβράκι)
Πάσχος, Γ., Γαλάνη, Μ., Θεοχάρη, Β., Στράντζαλη, Α.1986Αλιευτική Αξιοποίηση Γεωργικής Έκτασης Περιοχής Μπιζανίου Ν. Ιωάννινα. (Παραγωγή Γόνου Κυπρίνου).
Πήττα, Π., Παπαδοπούλου, Κ. - Ν., Αποστολάκη, Ε., Τσαπάκης, Μ., Smith, C., Καρακάσης, Ι.2003Επίδραση των Ιχθυοκαλλιεργιών στις Πελαγικές και Βενθικές Γεωχημικές Μεταβλητές σε Ενδιάμεσες Χωρικές Κλίμακες
Παπαδοπούλου, Κ., Γιαννουλάκη, Μ., Μαραβέγια, Ε., Αποστολάκη, Ε., Πήττα, Π., Smith, C., Μαχιάς, Α., Σωμαράκης, Σ., Δημητριάδης, Κ., Κουκούλας, Π., Κουτσούμπας, Δ., Καρακάσης, Ι.2003Επίδραση των ιχθυοκαλλιεργειών στη δομή των βιολογικών κοινοτήτων σε ενδιάμεσες χωρικές κλίμακες
Παπούτσογλου, Ε., Αλέξη, Μ.1984ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΗΤΑ ΣΙΤΗΡΕΣΙΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ
Παρπούρα, Α. Χ., Αλέξη, Μ. Ν.2000Επίδραση του Διατροφικού Επιπέδου Πρωτεΐνης στη Δραστικότητα Ενζύμων του Ενδιάμεσου Μεταβολισμού στο Μυτάκι (Puntazzo puntazzo)
Πετσάλης, Γ.1986Διατροφική Αξία των Rotiferes Br. plicatilis Προβλήματα στην Παραγωγή. Προτεινόμενες Λύσεις για τη Βελτίωση της.
Ρογδάκης, Ι., Βαβαρούτα, Β., Αγγελής, Ι., Κούτρα, Ι., Λεονάρδος, Ι., Κατσέλης, Γ.2003Μορφολογική Συγκριτική Μελέτη της Τσιπούρας (Sparus aurata) από Τρεις Τύπους Καλλιέργειας στην Δυτική Ελλάδα
Σαββίδης, Γ.1986Εντεροβακτηριοειδή των Ψαριών του Γλυκού Νερού με Ιδιαίτερη Μνεία στην Yersinia ruckeri Αιτιολογικό Παράγοντα της E.R.D. (Enteric Redmouth Disease).
Σμυρνιώτη, Ε., Ρογδάκης, Γ.1986Δυνατότητες Διάθεσης Γ' Διαλoγής-Σκάρτου Ψαριού από την Εταναλιχθυόσκαλες για Νωπή Ιχθυοτροφή.
Στρεφτάρης, Ν., Ζενέτου, Α.2003Ανάπτυξη δεικτών βιώσιμης και ολοκληρωμένης εξέλιξης των υδατοκαλλιεργειών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
Στρογγυλούδη, Ε., Κατσίκη, Β. Α.2000Μεθοδολογία Ελέγχου της Ποιότητας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος από Βαρέα Μέταλλα σε Εγκατάστασεις Ιχθυοκαλλιεργειών
Τράμπα, Γ.1986Προβλήματα Χελοκαλλιέργειας και Τρόποι Αντιμετώπισης τους
Τράμπα, Γ.1984Η ΧΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ Β.Δ. ΕΛΛΑΔΑ
Τσεκούρας, Σ. Ν., Κοτζαμάνης, Ι., Ανδριοπούλου, Α., Houlihan, D. F., Αλέξη, Μ.2003Επίδραση διαιτών που περιέχουν συμπληρωματικά ένζυμα, στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της τρoφής από το λαβράκι Dicentrarchus labrax

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith