ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort descendingYearTitle
Georgiakakis, P., Koumoundouros, G., Kentouri, M.2001Effects of Rearing Temperature and Presence of Functional or Non Functional Swimbladder on the Meristics in Sea Bass (Dicentrarchus labrax L.)
Pancucci-Papadopoulou, M. A., Kolios, P., Theodoropoulos, D.2006EXPERIMENTAL REARING OF SEA URCHIN IN GREECE: AN INNOVATIVE APPROACH
Κλαουδάτο, Σ., Αποστολόπουλο, Ι.1986Πειραματικά Αποτελέσματα της κάτω από Ελεγχόμενες Συνθήκες Αναπαραγωγής και Εκτροφής Ψαριών Sparus auratus & Dicentrarchus labrax
Κοκκινάκης, Α., Ελευθεριάδης, Ε., Αράπογλου, Φ.2000Τεχνητή Αναπαραγωγή και Εκτροφή κατά τους Πρώτους Μήνες της Ζωής της Μουρμουρίτσας Rhodeus amarus (Bloch, 1782)
Κουμουνδούρος, Γ., Divanach, P., Κεντούρη, Μ.2003Η εκτροφή της συναγρίδας (Dentex dentex)
Μαρτζούκος, Δ.1986Ο Γαιοσκώληκας σαν Πηγή Φυσικών Πρωτεϊνών
Ντατσόπουλος, Α.1986Εισήγηση για την Τεχνική Παραγωγής Ζωντανής Τροφής σε Ιχθυογεννητικό Σταθμό Θαλάσσιων Ειδών (Τσιπούρα-Λαβράκι)
Παπανδρουλάκης, Ν., Κεντούρη, Μ., Στεφανάκης, Σ., Παπαδάκης, Ι., Maingot, E., Divanach, P.2003Εκτροφή Τριών Θερινών Μεσογειακών Ειδών Ιχθύων (Pagellus erythrinus, Sciaena umbra, Epinephelus marginatus) με την Τεχνολογία του Μεσoκόσμου
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith