ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΟΥ MYOTIS CAPACCINII ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2004
Authors:Παπαδάτου, Ε., Altringham, J., Butlin, R., Ποϊραζίδης, Κ.
Conference Name:Βιοποικιλότητα & Πλανητική Αλλαγή
Date Published:18-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Publisher:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Conference Location:ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Keywords:bats, Chiroptera, Dadia, Dadia-Lefkimi-Soufli, Lefkimi, Mammalia, Myotis capaccinii, national park, Soufli, Δαδιάς-Λευκίμμης-Σουφλίου, εθνικό πάρκο, θηλαστικά, Νυχτερίδες, Χειρόπτερα
Thu, 2018-04-05 16:49 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith