Εκβρασμοί Κητωδών στην Περιοχή της Δωδεκανήσου (1991-98)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Κορσίνι-Φωκά, Μ., Σταματέλλος, Σ.
Conference Name:6° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:23-26 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χίος
Keywords:Aegean, Cetacea, cetacean, Dodecanese, stranding, Δωδεκάνησα, Δωδεκάνησος, εκβρασμοί, εκβρασμοί κητωδών, εκβρασμός, κήτη, κητοειδής, κήτος
Wed, 2016-11-09 13:46 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith