Δομή των Φυσικών Αποθεμάτων του Paracentrotus lividus (Echinoidea, Echinodermata) στον Κόλπο της Καβάλας: Προκαταρκτικά Αποτελέσματα

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Οικονομίδης, Ν., Σαραντίδης, Σ., Βαφείδης, Δ., Χιντήρογλου, Χ.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:Echinodermata, Echinoidea, Kavala, marine, Paracentrotus lividus, sea, structure, δομή, Εχινόδερμα, θάλασσα, θαλάσσιο, Καβάλα
Fri, 2017-01-13 10:50 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith