ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΕΝΔΟΣΥΜΒΙΩΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΑΧΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΚΙΔΙΑ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2004
Authors:Μεζίτη, Α., Κορμάς, Α. Κ., Pancucci-Παπαδοπούλου, Α., Θεσσαλού-Λεγάκη, Μ.
Conference Name:Βιοποικιλότητα & Πλανητική Αλλαγή
Date Published:18-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Publisher:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Conference Location:ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Keywords:Ascidiacea, ascidians, bacteria, diversity, Echinodermata, Echinoidea, endosymbiosis, endosymbiotic, lividus, Microcosmus, molecular, Paracentrotus, Paracentrotus lividus, sea urchin, Tunicata, Ασκιδιοειδή, αχινοειδής, αχινός, βακτήρια, βιοποικιλότητα, ενδοσυμβίωση, ενδοσυμβιωτικά, μοριακή
Thu, 2018-04-05 11:50 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith