Tetrax tetrax

Taxonomic name: 
Kείμενο Κόκκινου Βιβλίου: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

1α. Επιστημονικό όνομα: 
Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)
1β. Συνώνυμα: 

----------

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Χαμωτίδα
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Little Bustard
2α. Τάξη: 
Otidiformes
2β. Οικογένεια: 
Otididae
3i. Εξάπλωση: 

Παλαιαρκτική κατανομή, από Ιβηρική χερσόνησο μέχρι Κ. Ασία σε διάσπαρτους πληθυσμούς. Οι νότιοι πληθυσμοί επιδημητικοί, οι βόρειοι μεταναστευτικοί. Στην Ελλάδα αναφέρεται ως σπάνιος χειμερινός επισκέπτης σε ανοιχτές πεδιάδες και χαμηλές λοφώδεις περιοχές, ακαλλιέργητες ή με εκτατικές καλλιέργειες και δέλτα ποταμών σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δ. Μακεδονία και Κ. & Δ. Μακεδονία και Θράκη και σποραδικά σε Πελοπόννησο και νησιά. Πιθανολογείται η ύπαρξη μικρού αναπαραγόμενου πληθυσμού σε εκτατικές καλλιέργειες σιτηρών στη Δ. Μακεδονία. Παλιότερα ήταν πολύ πιο διαδεδομένο σε Κεντρική Και Βόρεια Ελλάδα.

3ii. Χάρτης εξάπλωσης: 
3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Κρισίμως Κινδυνεύοντα (CR)
3β. Κριτήρια: 
D
3βi. Κριτήρια (λίστα): 
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Ο πληθυσμός που διαχειμάζει ή και πιθανά φωλιάζει στην Ελλάδα βρίσκεται προφανώς στα όρια του αφανισμού.

Όλοι οι πληθυσμοί από όπου πιθανά προέρχονται τα πουλιά που επισκέπτονται την Ελλάδα βρίσκονται σε μη ευνοϊκό καθεστώς προστασίας, συνεπώς δεν συντρέχει λόγος να ελαττωθεί η κατηγορία κινδύνου μετά την εφαρμογή των περιφερειακών κριτηρίων.

5. Λόγοι αλλαγής από προηγούμενη αξιολόγηση: 
6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
25/8/2008
8α. Αξιολογητές: 
Γ. Κατσαδωράκης, Ρ. Τσιακίρης, Κ. Παπακωνσταντίνου, Θ. Κομηνός
8β. Ελεγκτές: 
Γ. Κατσαδωράκης, Γ. Χανδρινός.
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

----------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Δέλτα Έβρου, Περιφέρεια λιμνών Κ. & Α.  Μακεδονίας και Θράκης, Παραδοσιακές καλλιέργειες στη Δ. Μακεδονία, περιφέρεια υγροτόπων σε Μεσολόγγι, Δέλτα Ευρώτα. Θεσσαλικός Κάμπος.

9γ. Πληθυσμός: 

Μοναχικά άτομα αναφέρονται στην Ελλάδα. Μικρά κοπάδια έχουν φανεί κοντά στη Λίμνη Βιστωνίδα και Δέλτα Έβρου. Αναφορές (φήμες…) για παρουσία αναπαραγόμενων πληθυσμών σε Δ. Μακεδονία (Αριδαία, Φλώρινα).

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Κυρίως ανοιχτές στέπες και χέρσες εκτάσεις (π.χ. 3.1.1., 3.1.4 και 3.1.5) και καλλιεργημένες περιοχές και βισκότοποι (91., 9.2). Επίσης Δέλτα ποταμών και στεπώδεις βιότοποι στην περιφέρεια υγροτόπων.

9εi. Απειλές (κείμενο): 

Κυρίως εντατικοποίηση καλλιεργειών, καταστροφή φωλιών κατά τη συγκομιδή σιτηρών, όχληση, παράνομο κυνήγι.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Προστατεύεται σε διεθνές επίπεδο (Παρ. Ι της 79/409/ΕΕ, ΙΙ της Σύμβασης Βέρνης, ΙΙ της Σύμβασης Βόννης). Ουσιαστικά ολόκληρος ο ελληνικός πληθυσμός βρίσκεται σε περιοχές Natura 2000.

9ζ. Χρήση: 

Για ταρίχευση (σπάνια τώρα), αβγά και ? νεοσσοί (κυρίως διεθνής αγορά).

Τι ποσοστό (%) του συνολικού πληθυσμού χρησιμοποιείται = <5%

Purpose/Type of Use = Sport hunting/specimen collecting = National, International.

Primary forms removed from the wild = Whole animal/plant = 26-50%, Eggs, fruits, seeds = 26-50%.

Source of specimens in commercial trade = Wild = 100%.

Τάσεις στη συλλογή/συγκομιδή από το φυσικό τους περιβάλλον σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό τα τελευταία 5 χρόνια = Άγνωστη.

Τάση στο ποσό συλλογής/συγκομιδής που προκαλείται λόγω εξημέρωσης και καλλιέργειας τα τελευταία 5 χρόνια = Άγνωστη.

10. Βιβλιογραφία: 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Αδημοσίευτα στοιχεία.

Χανδρινός, Γ. 1992.  Το Κόκκινο Βιβλίο των απειλουμένων Σπονδυλοζώων. Πουλιά. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Αθήνα.

Handrinos, G. & Akriotis, T. 1997. The Birds of Greece. Helm.

Tucker, G.M. & Evans, M.I. 1997. Habitats for Birds in Europe. BirdLife Conservation Series No. 6. BirdLife International.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

2. Θαμνώνες

2.1. Φρύγανα = 2

3. Λιβάδια

3.1 Εύκρατα λιβάδια

3.1.1. Χορτολίβαδα = 1

3.1.2. Υπαλπικά και αλπικά λιβάδια = 2

3.1.3. Φυσικά ξέφωτα = 3

3.1.4. Αλατούχες και γυψούχες στέπες = 1

3.1.5. Χέρσα εδάφη = 1

4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)

4.3. Υγρότοποι με θαμνώδη βλάστηση = 3

4.13. Μόνιμα εσωτερικά δελταϊκά συστήματα = 3

4.14. Μόνιμες αλμυρές, υφάλμυρες ή αλκαλικές λίμνες = 3

4.15. Εποχιακές/περιοδικές αλμυρές, υφάλμυρες ή αλκαλικές λίμνες και πεδία = 3

9. Τεχνητά – Χερσαία 

9.1. Καλλιέργειες (δημητριακά, ορυζώνες, κλπ) = 1

9.2. Βοσκότοποι που διαχειρίζονται, φυτεύονται ή λιπαίνονται = 1

9.3. Φυτείες = 3

10. Τεχνητά - υδρόβια

10.4. Τηγάνια αλυκών, αλυκές = 3

Β. Βασικές απειλές (παλαιά): 
Β. Βασικές απειλές (υφιστάμενη): 
Β. Βασικές απειλές (μελλοντική): 
Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Mon, 2020-07-27 16:20 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith