Hieraaetus pennatus

Kείμενο Κόκκινου Βιβλίου: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κατηγορία κινδύνου: 
1α. Επιστημονικό όνομα: 
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)
1β. Συνώνυμα: 

Aquila pennata

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Γερακαετός
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Booted Eagle
2α. Τάξη: 
Accipitriformes
2β. Οικογένεια: 
Accipitridae
3i. Εξάπλωση: 

Αναπαράγεται στην Παλαιαρκτική (καλοκαιρινός επισκέπτης) από την Ιβηρική Χερσόνησο και Μαρόκο ως τη Λίμνη Βαϊκάλη και διαχειμάζει στην υποσαχάρια Αφρική και Ινδία, αλλά υπάρχουν επιδημητικοί πληθυσμοί στη Νότια Αφρική και βορειοδυτική Ινδία (Ferguson-Lees & Christie 2001). Στην Ελλάδα αναπαράγεται (καλοκαιρινός επισκέπτης) στη Θράκη-Κ. & Α. Μακεδονία, Δ. Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Ίσως να είχε πιο ευρεία κατανομή κατά το παρελθόν. Πιο διαδεδομένο κατά τη μετανάστευση, και λίγα άτομα διαχειμάζουν στη νότια Ελλάδα (Χανδρινός 1992, Handrinos & Akriotis 1997).

3ii. Χάρτης εξάπλωσης: 
3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Κινδυνεύοντα (EN)
3β. Κριτήρια: 
D
3βi. Κριτήρια (λίστα): 
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Ο αναπαραγόμενος πληθυσμός υπολογίζεται σε 50-100 ζευγάρια (λιγότερα από 250 άτομα) και φαίνεται ότι μειώνεται (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία αδημ.).

5. Λόγοι αλλαγής από προηγούμενη αξιολόγηση: 
6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
24/6/2008
8α. Αξιολογητές: 
Χ. Αλιβιζάτος, Ε. Μπουρδάκης, Γ. Χανδρινός.
8β. Ελεγκτές: 
Χ. Αλιβιζάτος, Γ. Χανδρινός.
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

------------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος έχει σποραδική κατανομή στην Ελλάδα, και είναι πιο κοινό σε Μακεδονία και Θράκη.

9γ. Πληθυσμός: 

Ο αναπαραγόμενος πληθυσμός υπολογίζεται σε 50-100, αλλά με μεγάλη αβεβαιότητα.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Το είδος φωλιάζει συνήθως σε δένδρα, σε δάση μεσαίου και χαμηλού υψομέτρου (1.1.1., 1.1.2.1., 1.1.2.2., 1.1.3.) και αναζητεί την τροφή του σε διάκενα (3.1.3.), λιβάδια (3.1.1.), θαμνώνες (2.2.) και καλλιέργειες (9.1). Τρέφεται με ποικιλία από πουλιά, ερπετά και θηλαστικά (Χανδρινός 1992, Handrinos & Akriotis 1997).

9εi. Απειλές (κείμενο): 

Απειλείται κυρίως από την υποβάθμιση των πεδινών και μεσαίου υψομέτρου δασών, ίσως όμως και τα φυτοφάρμακα και τη λαθροθηρία.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Προστατεύεται σε διεθνές (Παρ. Ι της 79/409/ΕΕ, ΙΙ της Σύμβασης Βέρνης, ΙΙ της Σύμβασης Βόννης) και ελληνικό επίπεδο (απόφαση 414985/1985 ΥΠΓΑΤ) (Χανδρινός 1992, Tucker & Evans 1997). Το μεγαλύτερο μέρος του γνωστού ελληνικού πληθυσμού βρίσκεται σε περιοχές Natura 2000.

9ζ. Χρήση: 

Ίσως (σπάνια τώρα) για ταρίχευση και συλλογή αβγών (σε τοπικό και διεθνές επίπεδο αντίστοιχα).

Τι ποσοστό (%) του συνολικού πληθυσμού χρησιμοποιείται = <10%

Purpose/Type of Use = Sport hunting/specimen collecting = National, International.

Primary forms removed from the wild =  Whole animal/plant = 26-50%, Eggs, fruits, seeds = 26-50%.

Source of specimens in commercial trade = Wild = 100%.

Τάσεις στη συλλογή/συγκομιδή από το φυσικό τους περιβάλλον σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό τα τελευταία 5 χρόνια = Μείωση.

Τάση στο ποσό συλλογής/συγκομιδής που προκαλείται λόγω εξημέρωσης και καλλιέργειας τα τελευταία 5 χρόνια = Άγνωστη.

10. Βιβλιογραφία: 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Αδημοσίευτα στοιχεία.

Χανδρινός, Γ.  1992. Το Κόκκινο Βιβλίο των απειλουμένων σπονδυλοζώων της Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Ferguson-Lees, J. & Christie, D.A. 2001. Raptors of the world. Helm. London.

Handrinos, G. & Akriotis, T. 1997. The Birds of Greece. Helm.

Tucker, G.M. & Evans, M.I. 1997. Habitats for Birds in Europe. BirdLife Conservation Series No. 6. BirdLife International.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

1. Δάση

1.1. Εύκρατα Δάση

1.1.1. Θερμόβια Κωνοφόρα (χαλέπιος, τραχεία, κυπαρίσσια, άρκευθοι κλπ) = 1

1.1.2 Φυλλοβόλα Πλατύφυλλα

1.1.2.1. Ξηρόφιλλα φυλλοβόλα (Quercion confertae) = 1

1.1.2.2. Ostryo-Carpinion = 2

1.1.3. Ψυχρόβια Κωνοφόρα (ελάτη, μαύρη πεύκη κλπ) = 2

2. Θαμνώνες

2.2. Αείφυλλα – Πλατύφυλλα = 2

2.3. Αείφυλλα – Σκληρόφυλλα (Πρινώνες) = 9

3. Λιβάδια

3.1 Εύκρατα λιβάδια

3.1.1. Χορτολίβαδα = 1

3.1.3. Φυσικά ξέφωτα = 1

3.1.5. Χέρσα εδάφη = 2

9. Τεχνητά – Χερσαία 

9.1. Καλλιέργειες (δημητριακά, ορυζώνες, κλπ) = 1

9.2. Βοσκότοποι που διαχειρίζονται, φυτεύονται ή λιπαίνονται = 9

Β. Βασικές απειλές (παλαιά): 
Β. Βασικές απειλές (υφιστάμενη): 
Β. Βασικές απειλές (μελλοντική): 
Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Mon, 2020-07-27 17:25 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith