ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΤΡΟΦΩΝ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ Η ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΧΘΥΑΛΕΥΡΟΥ ΑΠΟ ΖΩΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1984
Authors:Αλέξη, Μ., Θεοχάρη, Β., Παπαπαρασκευά-Παπούτσογλου, Ε., Φιλιόγλου, Μ.
Conference Name:Α’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Date Published:14-17 ΜΑΙΟΥ
Publisher:ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΩΚΑΕ
Conference Location:ΑΘΗΝΑ
Keywords:aquaculture, cage, feed, feeding, fish, food, ζωοτροφές, ιχθυοάλευρο, κλωβός, πέστροφα, τροφή, τροφών, υδατοκαλλιέργεια, ψάρι
Taxonomic name: 
Thu, 2019-07-18 13:24 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith