Πρόδρομος Μελέτη Αύξησης του Γόνου 4 Κεφαλοειδών σε Κλειστό Κύκλωμα

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Χώτος, Γ., Βλάχος, Ν.
Conference Name:6° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:23-26 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χίος
Keywords:aquaculture, fish, fry, growth, marine, mugilidae, recycle, sea, water, αύξηση, γόνος, θάλασσα, θαλάσσιο, Ιχθυοκαλλιέργεια, κεφαλοειδή, κλείστο, κύκλωμα, υδατοκαλλιέργεια, ψάρι
Wed, 2016-12-07 13:37 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith