Προβλήματα Χελοκαλλιέργειας και Τρόποι Αντιμετώπισης τους

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1986
Authors:Τράμπα, Γ.
Conference Name:3° Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Υδατοκαλλιέργειες στην Ελλάδα.
Date Published:23-25 Μαΐου
Conference Location:Ξενοδοχείο Χανδρής, Αθήνα.
Keywords:Anguilla, Anguilla anguilla, cultivation, eel, eels, fish, Ιχθυοκαλλιέργεια, υδατοκαλλιέργεια, χέλι, χέλια, χελοκαλλιέργεια, ψάρι, ψάρια
Tue, 2016-11-01 12:33 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith