5.2. Ήπιες εισαγωγές (σε κατάλληλες περιοχές εκτός της ιστορικής εξάπλωσής του για λόγους διατήρησης)

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith