Scardinius graecus

Kείμενο Κόκκινου Βιβλίου: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κατηγορία κινδύνου: 
1α. Επιστημονικό όνομα: 
Scardinius graecus Stephanidis, 1937
1β. Συνώνυμα: 

----------

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Καλαμίθρα, Χιόνα
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Yliki rudd
2α. Τάξη: 
CYPRINIFORMES
2β. Οικογένεια: 
CYPRINIDAE
3i. Εξάπλωση: 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ:
ΒΟΙΩΤΙΑ: Λίμνη Υλίκη, Βοιωτικός Κηφισός

3ii. Χάρτης εξάπλωσης: 
3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Τρωτά (VU)
3β. Κριτήρια: 
B2ab(i,ii,iii,v)
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Το είδος αξιολογείται ως Τρωτό (VU) επειδή έχει περιορισμένο χώρο ενδημίας στη Βοιωτία, στο ποτάμιο σύστημα του Βοιωτικού Κηφισού (σπάνιο) και τη λίμνη Υλίκη.

5. Λόγοι αλλαγής από προηγούμενη αξιολόγηση: 
6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
-----------
8α. Αξιολογητές: 
Π. Σ. Οικονομίδης
8β. Ελεγκτές: 
-----------
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

-------------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος είναι ενδημικό στη Βοιωτία (σύστημα παλαιάς λίμνης Κωπαϊδας και τωρινή Υλίκη και σπάνια στον Βοιωτικό Κηφισό).

9γ. Πληθυσμός: 

Ο πληθυσμός είναι ενιαίος και δεν διακρίνεται σε υποπληθυσμούς. Είναι  σχετικά μικρού μεγέθους. Ο πληθυσμός στην Υλίκη μάλλον παραμένει σταθερός με μικρή τάση μείωσης.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Το είδος είναι σαφώς λιμνόφιλο. Ωστόσο, σπάνια συχνάζει και σε ρέοντα ύδατα. Τρέφεται κυρίως με υδρόβια φυτική ύλη, όμως όταν είναι νεαρό καταναλώνει επίσης και ζωική τροφή (ασπόνδυλα) που βρίσκει στο περιβάλλον του. Η βιολογία του είναι άγνωστη.

9εi. Απειλές (κείμενο): 

Η βασικότερη απειλή που αντιμετωπίζει προέρχεται από την ποσότητα και την ποιότητα των υδάτων καθώς και από τη ρύπανσή τους στον Βοιωτικό Κηφισό και σε μικρότερο βαθμό στη λίμνη Υλίκη.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Η περιοχή έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000 ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (Λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη – Σύστημα Βοιωτικού Κηφισού, GR1130010).
Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας των Οικοτόπων.

9ζ. Χρήση: 

Στην Υλίκη αποτελεί αντικείμενο επαγγελματικής αλιείας από ψαράδες των παραλίμνιων χωριών, κυρίως το Ακραίφνιο και το Μουρίκι.

Τι ποσοστό (%) του συνολικού πληθυσμού χρησιμοποιείται; = 30%
Purpose/Type of Use - 1. Food - human - Food and beverages for human consumption/nutrition = Subsistence. 
Primary forms removed from the wild - 1. Whole animal/plant - Removal of the whole individual from the wild population = 100%.
Source of specimens in commercial trade - 1. Wild - Specimens taken from natural habitat, with no human intervention in terms of enhancing individual survival or production = 100%.

Τάσεις στη συλλογή/συγκομιδή από το φυσικό τους περιβάλλον σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό τα τελευταία 5 χρόνια = Άγνωστη

10. Βιβλιογραφία: 

Bobori, D.C., P.S. Economidis & E.G. Maurakis. 2001. Freshwater fish habitat science in Greece. Aquatic Ecosys. Health & Management, 4(4): 381-391.

Economidis, P.S. 1992. Freshwater Fishes. In: The Red Data Book of Threatened Vertebrates of Greece. σελ. 41-81.

Economidis, P.S. 1995. Endangered Freshwater Fishes of Greece. In: Endemic Freshwater Fishes of N. Mediterranean Region. Ed. by A.J. Crivelli & P.S. Maitland, Tour de Valat Foundation. Biological Conservation, 72: 201-211.

Economidis, P.S., V.P. Vogiatzis & D. Bobori. 1997 (2000). Freshwater Fishes: 613-645 In: Directive 92/43/EEC The Greek "Habitat" Project NATURA 2000: An overview. Life Contract B4-3200/94/756 (Ed. by: S. Dafis, E. Papastergiadou, K. Georghiou, D. Babalonas, T. Georgiadis, M. Papageorgiou, Th. Lazaridou & V. Tsiaoussi). Commission of the European Communities DG XI, The Goulandris Natural History Museum, EKBY (Greek vwesion, 2000). 932 p.

Iliadou, K., J. Sourdis, P.S. Economidis & A. Wheeler. 1996. Morphological differentiation among species genus Scardinius (Pisces: Cyprinidae) in Greece. Journal of Natural History, 30: 459-473.
Kottelat, M. 1997. An heuristic checklist of the freshwater fishes of Europe (exclusive of former USSR) with an introduction for non-systematists and comments on nomenclature and conservation. Biologia, section Zoology, 52 suppl. 5: 1-271.

Kottelat, M. & J. Freyhof. 2007. Handbook of European freshwater fishes. Edition by M. Kottelat, Cornol, Switzerland and J. Freyhof, Berlin Germany. 646 p.

Stephanidis, A. 1937. Poissons d'eau douce, nouveaux pour l'ichthyofaune de la Grèce. Acta Inst. Mus. Zool. Univ. Athènes 1(9-10): 263-268.

Στεφανίδης, A. 1939. Iχθύες των γλυκέων υδάτων της Aττικοβοιωτίας. Δελτίο Φυσικών Eπιστημών, τεύχος 50-51: 49-60.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)

4.1. Ποτάμια/Ρυάκια μόνιμης ροής [περιλαμβάνονται οι καταρράκτες] = 2

4.5. Λίμνες γλυκού νερού [άνω των 80 στρεμμάτων] = 1

Bi. Δράσεις διαχείρισης (υπάρχουν): 
Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Wed, 2019-11-20 09:37 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith