Pungitius hellenicus

Kείμενο Κόκκινου Βιβλίου: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

1α. Επιστημονικό όνομα: 
Pungitius hellenicus Stephanidis, 1971
1β. Συνώνυμα: 

------------

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Ελληνοπυγόστεος
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Greek stickleback
2α. Τάξη: 
GASTEROSTEIFORMES
2β. Οικογένεια: 
GASTEROSTEIDAE
3i. Εξάπλωση: 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ:
ΦΘΙΩΤΙΔΑ: Το είδος είναι ενδημικό στο σύστημα του Σπερχειού. Έχει περιγραφεί με βάση δείγματα από την πηγή Κομποτάδες Λαμίας, η οποία έχει αποξηρανθεί (τσιμεντωθεί!). Επίσης, έχει βρεθεί στην πηγή της Αγίας Παρασκευής Λαμίας καθώς και σε κάποιες αποστραγγιστικές τάφρους της πεδιάδας της Λαμίας.

3ii. Χάρτης εξάπλωσης: 
3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Κρισίμως Κινδυνεύον (CR)
3β. Κριτήρια: 
B2ab(i,ii,iii,iv,v)
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Το είδος αξιολογείται ως Κρισίμως Κινδυνεύον (CR) εξαιτίας της πολύ περιορισμένης γεωγραφικής του εξάπλωσης, της αλλοίωσης του ενδιαιτήματός του και της αφαίρεσης και ρύπανσης των υδάτων.

5. Λόγοι αλλαγής από προηγούμενη αξιολόγηση: 
6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
----------
8α. Αξιολογητές: 
----------
8β. Ελεγκτές: 
----------
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

----------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος είναι ενδημικό του συστήματος του Σπερχειού.

9γ. Πληθυσμός: 

Το είδος είναι σπάνιο στο σύστημα και απαντά μόνο σε περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται από καθαρό νερό και πλούσια υδρόβια βλάστηση. Το είδος εμφανίζει κερματισμό μέσα στο ίδιο το σύστημα εξαιτίας της φύσης του ενδιαιτήματος.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Το ενδιαίτημα του είδους χαρακτηρίζεται από καθαρά, διαυγή νερά χωρίς καθόλου ή με μέτρια ροή και πλούσια υδρόβια και υδροχαρή παρόχθια βλάστηση. Τα άτομα κρύβονται ανάμεσα στα φύλλα των φυτών, όπου αναζητούν την τροφή τους (μικροασπόνυλα και μικρόφυτα). Είναι γνωστό ότι τα αρσενικά άτομα κατασκευάζουν φωλιές όπου τα θηλυκά γεννούν τα αβγά τους που τα επιβλέπουν τα αρσενικά.

9εi. Απειλές (κείμενο): 

Η καταστροφή ή η αλλοίωση του ενδιαιτήματος από δημόσια έργα, ρύπανση, αφαίρεση νερού.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Περιλαμβάνεται στο Π.Δ. 67/1981 και στο Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.

9ζ. Χρήση: 

Καμία χρήση.

10. Βιβλιογραφία: 

Daoulas, Ch., R. Barbieri, M. Stoumboudi, Th. Psaras, H. Bertahas, T. Madurell & A. Economou. 1999. Biology, ecology and conservation of Pungitius hellenicus (Pisces Gasterosteidae). Workshop on Meditteranean Stream Fish Ecology and Conservation. 1999 Nov 1–3, Rhodes.

Economidis, P.S. 1991. Check list of freshwater fishes of Greece (recent status of threats and protection). Hellenic Society for the Protection of Nature, Special publication 48 pp.

Economidis, P.S. 1992. Freshwater Fishes. In: The Red Data Book of Threatened Vertebrates of Greece. σελ. 41-81.

Economidis, P.S. 1995. Endangered Freshwater Fishes of Greece. In: Endemic Freshwater Fishes of N. Mediterranean Region. Ed. by A.J. Crivelli & P.S. Maitland, Tour de Valat Foundation. Biological Conservation, 72: 201-211.

Economidis, P.S., V.P. Vogiatzis & D. Bobori. 1997 (2000). Freshwater Fishes: 613-645 In: Directive 92/43/EEC The Greek "Habitat" Project NATURA 2000: An overview. Life Contract B4-3200/94/756 (Ed. by: S. Dafis, E. Papastergiadou, K. Georghiou, D. Babalonas, T. Georgiadis, M. Papageorgiou, Th. Lazaridou & V. Tsiaoussi). Commission of the European Communities DG XI, The Goulandris Natural History Museum, EKBY (Greek version, 2000). 932 p.

Keivany, Y, J.S. Nelson & P.S. Economidis. 1997. Validity of Pungitius hellenicus Stephanidis, 1971 (Teleostei, Gasterosteidae), a Stickleback Fish from Greece. Copeia, 1997(3): 558-564.

Keivany, Υ. & J.S. Nelson. 1998. Comparative osteology of the Greek ninespine stickleback, Pungitius hellenicus (Teleostei, Gasterosteidae). Voprosy lkhtiologii 38: 458-468 [in Russian, translated in Journal of lchthyology 38: 430-440].

Keivany, Υ. & J.S. Nelson. 2000. Taxonomic review of the genus Pungitius, ninespine sticklebacks (Gasterosteidae). Cybium 24: 107-122.

Keivany, Υ., C.Κ. Daoulas, J.S. Nelson & Ρ.S. Economidis. 1999. Threatened fίshes of the world: Pungitius hellenicus Stephanidis, 1971 (Gasterosteidae). Environmental Βiοlogy of Fishes 55: 390.

Kottelat, M. 1997. An heuristic checklist of the freshwater fishes of Europe (exclusive of former USSR) with an introduction for non-systematists and comments on nomenclature and conservation. Biologia, section Zoology, 52 suppl. 5: 1-271.

Kottelat, M. & J. Freyhof. 2007. Handbook of European freshwater fishes. Edition by M. Kottelat, Cornol, Switzerland and J. Freyhof, Berlin Germany. 646 p.

Paepke, H.-J. 2002. Pungitius hellenicus. In: P.M. Banarescu & H.-J. Paepke (edit.). The Freshwater Fishes of Europe, Aula Verlag, Wiesbaden. vol. 5/III: 261-266.

Στεφανίδης, A. 1950. Συμβολή εις την μελέτην των ιχθύων των γλυκέων υδάτων της Eλλάδος. Πρακτικά Aκαδημίας Aθηνών, 18 (1943): 200-210.

Στεφανίδης, A. 1971. Eπί μερικών ιχθύων των γλυκέων υδάτων της Eλλάδος. Biologia Gallo-Hellenica 3(2): 213-241].

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)

4.4. Τυρφώνες, Έλη, Βάλτοι, κλπ = 9

4.9. Πηγές = 1

10. Τεχνητά - υδρόβια

10.7. Αρδευόμενες εκτάσεις [περιλαμβάνει αρδευτικά κανάλια και ορυζώνες] = 9

10.9. Εγκιβωτισμοί και Αποστραγγιστικά κανάλια, τάφροι = 9

Bi. Δράσεις διαχείρισης (υπάρχουν): 
Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Mon, 2019-11-18 19:23 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith