Pipistrellus nathusii

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

1α. Επιστημονικό όνομα: 
Pipistrellus nathusii (Keyserling und Blasius, 1839)
1β. Συνώνυμα: 

---------

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Νυχτερίδα του Nathusius
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Nathusius' Pipistrelle
2α. Τάξη: 
Chiroptera
2β. Οικογένεια: 
Vespertilionidae
3i. Εξάπλωση: 

Το Pipistrellus nathusii είναι μεταναστευτικό είδος της δυτικής παλαιαρκτικής. Η εξάπλωσή του περιορίζεται στην Ευρώπη, τη Μικρά Ασία και την Υπερκαυκασία. Στη Μεσόγειο, εξαπλώνεται σε ολόκληρη τη Νότια Ευρώπη, αν και φαίνεται να απουσιάζει από το μεγαλύτερο μερος της Ιβηρικής χερσονήσου και μεγάλο μέρος της Ιαλικής χερσονήσου.

Η Ελλάδα είναι μία από τις νοτιότερες περιοχές εξάπλωσης του είδους, κέντρο των οποίων θεωρούνται η κεντρική και η ανατολική Ευρώπη. Οι περισσότερες αναφορές προέρχονται από τις βόρειες περιοχές της Ελλάδας (Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη) αλλά υπάρχουν και αναφορές σε νοτιότερες περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα και η βορειοανατολική Πελοπόννησος. Επίσης έχει αναφερθεί σε τρία νησιά (Λέσβος, Θάσος και Κρήτη).

3ii. Χάρτης εξάπλωσης: 
3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Ανεπαρκώς Γνωστά (DD)
3β. Κριτήρια: 
-----------
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Δεν είναι γνωστό το εάν το είδος διατηρεί μόνιμους πληθυσμούς και αναπαράγεται στην Ελλάδα.

6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
25.12.2008
8α. Αξιολογητές: 
Παναγιώτης Γεωργιακάκης, Καλούστ Παραγκαμιάν, Έλενα Παπαδάτου.
8β. Ελεγκτές: 
Αναστάσιος Λεγάκις, Αθανάσιος Σφουγγάρης.
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

------------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Έχει αναφερθεί κυρίως από τις βόρειες περιοχές της Ελλάδας (Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη) αλλά υπάρχουν και αναφορές σε νοτιότερες περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα και η βορειοανατολική Πελοπόννησος. Επίσης έχει αναφερθεί σε τρία νησιά (Λέσβος, Θάσος και Κρήτη).

9γ. Πληθυσμός: 

Άγνωστος. Η παρουσία του Ρ. nathusii στην Ελλάδα είναι πιθανότατα εποχική, με μετανάστευση από τις βορειότερες περιοχές της εξάπλωσής του. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται από την εύρεση ενός ατόμου στην Καβάλα το οποίο είχε δακτυλιωθεί στο Voronez της Ρωσίας (1.600 χιλιόμετρα απόσταση πτήσης (Strelkov 1969)), από το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί κάποιο άτομο τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και από την εύρεση 2 ατόμων στην Κρήτη (Μάιος 2003) η οποία είναι ίσως το νοτιότερο σημείο της κατανομής του παγκοσμίως. Δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι αναπαράγεται στην Ελλάδα αν κάποιες από τις αναφορές στη βόρεια Ελλάδα υποδηλώνουν ίσως την παρουσία ενός πληθυσμού σε δασικές περιοχές.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Κυνηγά την τροφή του πάνω από πολλούς τύπους οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένων των δασοορίων και των υγροτόπων. Οι θερινές αποικίες χρησιμοποιούν δένδρα και κτίρια, κυρίως σε δασωμένες εκτάσεις, αλλά και σχισμές και ανοίγματα σε βράχια. Για τη διαχείμαση χρησιμοποιούν χαραμάδες σε γκρεμούς, κτίρια και εισόδους σπηλαίων.

9εi. Απειλές (κείμενο): 

Αν και δεν είναι τεκμηριωμένη η μόνιμη παρουσία του είδους στην Ελλάδα, η υποβάθμιση των δασικών οικοσυστημάτων και των υγροτόπων, μπορεί να αποτελεί σημαντική απειλή.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Προστατεύεται με τον Δασικό Κώδικα και το ΠΔ. 67/1981. Περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV της Οδηγίας  92/43/ΕΟΚ , στο παράρτημα II της σύμβασης της Βέρνης και στο παράρτημα ΙΙ της σύμβασης της Βόννης. Επίσης έχει αναφερθεί  από Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (περιοχές Natura 2000)

9ζ. Χρήση: 

Το τάξον δεν χρησιμοποιείται τοπικά, εθνικά ή διεθνώς.

10. Βιβλιογραφία: 

BOGDANOWICZ, W. 1999. Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) . In: The Atlas of European Mammals. Mitchell-Jones, A. J., Amori, G., Bogdanowicz, W., Kryštufek, B., Reijnders, P. J. H., Spitzenberger, F., Stubbe, M., Thissen, J. B. M., Vohralík, V. & Zima, J. (Eds.) pp. 124-125. Academic press, London.

ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣ Π. Αδημοσίευτα στοιχεία.

DIETZ C. (Προσωπική επικοινωνία).

HANÁK V., P. BENDA, M. RUEDI, I. HORÁČEK & T. S. SOFIANIDOU. 2001. Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 2. New records and review of distribution of bats in Greece. Acta Soc. Zool. Bohem. 65: 279–346.

HELVERSEN, Ο. v. & WEID R. 1990. Die Verbreitung einiger Fledermausarten in Griechenland. Bonn. Ζοοl. Beitr. 41: 9-22.

HELVERSEN, O.v. (αδημοσίευτα στοιχεία)HUTSON, A.M., SPITZENBERGER, F., JUSTE, J., AULAGNIER, S., PALMEIRIM, J., KARATAŞ, A. & PAUNOVIĆ, M. 2008. Pipistrellus nathusii. In: IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 01 October 2008.

ILIOPOULOU-GEORGUDAKI J. 1977. Systematical study and geographic distribution of Chiroptera of Greece. PhD. Thesis, Faculty of Physlcs and Mathematics, University of Patras, 173 pp (in Greek, unpublished).

ILIOPOULOU-GEORGUDAKI J. 1985. New records of the occurrence of the genus Pipistrellus (Chiroptera: Vespertilionidae) in Greece. Mammalia 49: 131-133.

ILIOPOULOU-GEORGUDAKI J., A. LEGAKIS, I. ONDRIAS, L. PARASCHI, R. WEID. 1992. Chiroptera. pp 303-321. In: KARANDINOS M. (ed.). The red data book of threatened vertebrates of Greece. Hellenic Zoological Society-Hellenic Ornithological Society (in Greek).

IUCN 2007. Pipistrellus nathusii. In: IUCN 2007. European Mammal Assessment http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/ema/species/ pipistrellus_nathusii.htm. Downloaded on 11 May 2007.

IVANOVA T. & A. GUEORGUIEVA. 2004. Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece) – species diversity, zoogeography and faunal patterns. - In: Beron P., Popov A. (eds). Biodiversity of Bulgaria. 2. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia, 907-927.

IVANOVA Τ. 2000. New data οn bats (Mammalia: Chiroptera) from the Eastem Rhodopes, Greece (Thrace, Evros). Histor. Natur Bulg. 11: 117-125.

KOLΕΝAΤΙ F. A. 1856. Europa's Chiroptem. II. Beschreibung der Europäischen lebenden Chiroptem. Allg. Deutsche Νaturhist. Ztg. ΙI 1856: 161-192.

KOLΕΝAΤΙ F. A. 1859. Monographie der europäischer Chiropteren. Jahresheft Νaturwiss. Sect. Mäht: Schles. Ges. Foerd. Ackerbaues, Bruenn 1859: 1-156.

ΛΕΓΑΚΙΣ, Α. 2007. Απειλούμενα, προστατευόμενα και ενδημικά είδη ζώων της Ελλάδας. Έκδοση 6.0. Ζωολογικό Μουσείο. Τμήμα Βιολογίας. Πανεπιστήμιο Αθηνών, σσ 124.

ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ Ε. (Αδημοσίευτα στοιχεία).

PIEPER H. 1978. Pipistrellus nathusii (Keyserling und Blasius, 1839) in Griechenland und Bemerkungen zu einigen weiteren Arten (Chiroptera: Vespertilionidae). Ztschr. Säugetierk. 43: 60-610.

SKIBA R. 2007. Zum vorkommen der fledermause in Krete (Griechenland). Nyctalus 12, 1: 52-60
VΟLLETH Μ. 1987. Differences in the location of nucleolus organizer regions in European vespertilionid bats. Cytogenet. Cell Genet. 44: 186-197.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

1. Δάση

1.1. Εύκρατα Δάση = 1

4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)

4.1. Ποτάμια/Ρυάκια μόνιμης ροής [περιλαμβάνονται οι καταρράκτες] = 1

4.2. Ποτάμια/Ρυάκια παροδικής ροής = 1

4.3. Υγρότοποι με θαμνώδη βλάστηση = 1

4.4. Τυρφώνες, Έλη, Βάλτοι, κλπ = 1

4.5. Λίμνες γλυκού νερού [άνω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.6. Εποχιακές/περιοδικές λίμνες [άνω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.7. Μόνιμα τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό [κάτω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.8. Εποχιακά/περιοδικά τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό, υγρά λιβάδια [κάτω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.11. Αλπικοί υγρότοποι [περιλαμβάνει αλπικά λιβάδια και εποχιακές συγκεντρώσεις από λιώσιμο χιονιού] = 9

4.13. Μόνιμα εσωτερικά δελταϊκά συστήματα =  1

5. Βραχώδεις περιοχές [π.χ. γκρεμοί, κορυφές βουνών] = 1

6. Σπήλαια και υπόγεια ενδιαιτήματα (χερσαία) = 2

9. Τεχνητά – Χερσαία =  1

9.5. Αστικές περιοχές και πάρκα = 1

Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Biii. Δράσεις (Άλλη): 

3.10. Άλλη
Είναι απαραίτητο να εξακριβωθεί το εάν το είδος διατηρεί μόνιμους πληθυσμούς και εάν αναπαράγεται στην Ελλάδα.

Thu, 2019-08-29 17:36 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith