Phoxinus strymonicus

Kείμενο Κόκκινου Βιβλίου: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κατηγορία κινδύνου: 
1α. Επιστημονικό όνομα: 
Phoxinus strymonicus Kottelat, 2007
1β. Συνώνυμα: 

Phoxinus phoxinus

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Στρυμονόγαστρος
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Aegean minnow
2α. Τάξη: 
CYPRINIFORMES
2β. Οικογένεια: 
CYPRINIDAE
3i. Εξάπλωση: 

Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Σύστημα Στρυμόνα, παραπόταμος Αγγίτης (Καλαμπάκι & Κεφαλάρι = type locality).
Το είδος έχει ή πιστεύεται ότι έχει, εξάπλωση και σε άλλες περιοχές της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Kottelat & Freyhof, 2007), όπως Μυλοπόταμος Δράμας (σύστημα Αγγίτη), πηγή Βαρβάρες Δράμας (σύστημα Αγγίτη) (Konsuloff & Drenski, 1943), ποταμίσκος Μαρμαράς Παγγαίου Καβάλας (Οικονομίδης, 1974), πηγές Αραβησσού Γιαννιτσών (σύστημα Λουδία) (ανέκδοτα στοιχεία) 
ΘΡΑΚΗ: Φιλιουρής και ποταμίσκος Μαρώνειας (Οικονομίδης, 1974), ενώ έχει εισαχθεί και στον Νέστο (Economidis et al., 2009).

3ii. Χάρτης εξάπλωσης: 
3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Κινδυνεύον (EN)
3β. Κριτήρια: 
B1ab(iii)
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Το είδος αξιολογείται ως Κινδυνεύον (EN) επειδή εμφανίζει έντονο κατακερματισμό και επειδή τα καθαρά και διαυγή νερά που αποτελούν την κύρια οικολογική του προτίμηση συνεχώς εξαντλούνται (πηγές) ή ρυπαίνονται.

5. Λόγοι αλλαγής από προηγούμενη αξιολόγηση: 
6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
-----------
8α. Αξιολογητές: 
Π. Σ. Οικονομίδης
8β. Ελεγκτές: 
-----------
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

-------------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος είναι ενδημικό του Στρυμόνα και ιδιαίτερα του παραποτάμου του Αγγίτη, πιστεύεται όμως ότι έχει ευρύτερη γεωγραφική εξάπλωση. Εμφανίζει ιδιαίτερη προτίμηση στα καθαρά νερά των πηγών. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί και σε άλλες παραπλήσιες περιοχές.

9γ. Πληθυσμός: 

Στις περιοχές παρουσίας του δεν είναι σπάνιο, ούτε όμως μπορεί να θεωρηθεί ως κοινό. Ο παρατηρούμενος κατακερματισμός (περίπου 8 υποπληθυσμοί) οφείλεται στην προτίμησή του σε συγκεκριμένο τύπο ενδιαιτήματος.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Είναι είδος που σχηματίζει κοπάδια, ιδιαίτερα σε περιοχές χωρίς κάλυψη (παρατήρηση από την πηγή Βαρβάρες Δράμας) και πιθανώς κατά την περίοδο της αναπαραγωγής. Συνήθως παραμένει κρυμμένο ανάμεσα στα υδρόβια φυτά, όπου και βρίσκει την τροφή του (μικροπλαγκτόν και ασπόνδυλα).

9εi. Απειλές (κείμενο): 

Η βασικότερη απειλή προέρχεται από την αφαίρεση του νερού των πηγών για διάφορες χρήσεις και τη ρύπανσή του. Επίσης από την κατασκευή των έργων που συνοδεύουν την υδρομάστευση και την επακόλουθη αλλοίωση του ενδιαιτήματος. Σε άλλες περιοχές ο κίνδυνος εντοπίζεται στην ανομβρία σε συνδυασμό με την αφαίρεση νερού.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

-----------

9ζ. Χρήση: 

Δεν χρησιμοποιείται.

10. Βιβλιογραφία: 

Kottelat, M. 2007. Three new species Phoxinus from Greece and southern France (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyol. Explor. Freshwat 18: 145-162.

Kottelat, M. & J. Freyhof. 2007. Handbook of European freshwater fishes. Edition by M. Kottelat, Cornol, Switzerland and J. Freyhof, Berlin Germany. 646 p.

Oικονομίδης, Π.Σ. 1974. Mορφολογική, Συστηματική και Zωογεωγραφική μελέτη των ιχθύων των γλυκέων υδάτων της A. Mακεδονίας και Δ. Θράκης. Διατριβή, σ. 179, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.

Economidis, P.S., M. Koutrakis, A. Apostolou, M. Vassilev, L. Pehlivanov (edit.). 2009. The river Nestos’ Fish Fauna. Edition by Prefectural Local Authority of Drama-Kavala-Xanthi, 182 pp.

Vassiliev, M. & P.S. Economidis. 2009. Phoxinus strymonicus Kottelat 2007. Ιn: Economidis, P.S., M. Koutrakis, A. Apostolou, M. Vassilev, L. Pehlivanov (edit.). 2009. The river Nestos’ Fish Fauna, pages 125-126.

Economidis, P.S. 1991. Check list of freshwater fishes of Greece (recent status of threats and protection). Hellenic Society for the Protection of Nature, Special publication 48 pp.

Konsuloff, S. & P. Drensky. 1943. Die Fischfauna der Aegäis. Annu. Univ. Sofia, Sci. Nat., 39: 293-308 (in Bulg.).

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)

4.1. Ποτάμια/Ρυάκια μόνιμης ροής [περιλαμβάνονται οι καταρράκτες] = 2

4.9. Πηγές = 1

Bi. Δράσεις διαχείρισης (υπάρχουν): 
Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Mon, 2019-11-18 13:27 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith