Pelasgus laconicus

Kείμενο Κόκκινου Βιβλίου: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

1α. Επιστημονικό όνομα: 
Pelasgus laconicus (Kottelat & Barbieri, 2004)
1β. Συνώνυμα: 

Pseudophoxinus laconicus Kottelat & Barbieri, 2004

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Ντάσκα Ευρώτα
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Evrotas minnow
2α. Τάξη: 
CYPRINIFORMES
2β. Οικογένεια: 
CYPRINIDAE
3i. Εξάπλωση: 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Ποταμός Ευρώτας και άνω τμήμα του Αλφειού.

3ii. Χάρτης εξάπλωσης: 
3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Κρισίμως Κινδυνεύον (CR)
3β. Κριτήρια: 
B2ab(ii,iii,iv,v)
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Το είδος αξιολογείται ως Κρισίμως Κινδυνεύον (CR) επειδή έχει ιδιαίτερα περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση και τα ενδιαιτήματά του απειλούνται από εποχική αποξήρανση, σε συνδυασμό με τη βαριά ρύπανση και τον ανταγωνισμό από το κουνουπόψαρο (Gambusia hobrooki).

6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
-----------
8α. Αξιολογητές: 
Π. Σ. Οικονομίδης
8β. Ελεγκτές: 
-----------
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

-----------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος είναι ενδημικό στον Ευρώτα και στον άνω ρου του Αλφειού (Kottelat & Barbieri, 2004). Έκταση περιοχής κατοίκησης <10 km2.

9γ. Πληθυσμός: 

Υπάρχουν 4 υποπληθυσμοί, 2 στον ίδιο τον Ευρώτα, ένας στη Σκάλα Λακωνίας, ένας στον Βασιλοπόταμο και ένας στον άνω ρου του Αλφειού. Επομένως, το είδος εμφανίζει κατακερματισμό, τόσο μέσα στο ίδιο το σύστημα, όσο και σε διαφορετικά συστήματα. Οι διάσπαρτοι αυτοί υποπληθυσμοί κατανέμονται σε ευρύ χώρο εξάπλωσης και γενικά θεωρούνται ολιγάριθμοι.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Σύμφωνα με τους Οικονόμου κ.ά. (1999) το είδος απαντά σε μέρη με πιο αργή ροή στον Ευρώτα και τον Βασιλοπόταμο. Είναι δηλαδή ελόφιλο, με μικρή κινητικότητα, και εξαρτάται από την παρουσία υδρόβιας βλάστησης, που του προσφέρει τροφή, αναπαραγωγικό υπόστρωμα και καταφύγιο. Αποθέτει τα αβγά του σε ρίζες και υδρόβια φυτά. Τρέφεται με επιλιθική βλάστηση και μια μεγάλη ποικιλία μικροσκοπικών φυτών (διατόμων) και μικροασπονδύλων. Είναι ανθεκτικό σε έλλειψη οξυγόνου και διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Στον Ευρώτα αφθονεί σε τμήματα του ποταμού που λιμνάζουν καθώς και σε πηγές με μη καλά οξυγονωμένα νερά, όπου δεν βρέθηκαν αλλά ψάρια. Απαντά επίσης σε έλη της εκβολικής περιοχής, αποστραγγιστικές τάφρους και γεωργικά πηγάδια. Επιβιώνει το καλοκαίρι σε λιμνούλες με ελάχιστο και ποιοτικά υποβαθμισμένο νερό.

9εi. Απειλές (κείμενο): 

Ο πληθυσμός του απειλείται τόσο από την εποχική αποξήρανση όσο και από τον ανταγωνισμό από το κουνουπόψαρο και, στον Βασιλοπόταμο, ίσως από τη θήρευση από τα λαβράκια. Ωστόσο, το είδος είναι εξαιρετικά ανθεκτικό και με μεγάλη ικανότητα επαναποικισμού περιοχών και καλά προσαρμοσμένο στις ασταθείς συνθήκες της περιοχής.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

----------

9ζ. Χρήση: 

Καμία χρήση.

10. Βιβλιογραφία: 

Kottelat, M. & J. Freyhof. 2007. Handbook of European freshwater fishes. Edition by M. Kottelat, Cornol, Switzerland and J. Freyhof, Berlin Germany. 646 p.

Μπαρμπιέρι, Ρ. 2000. Τα Κυπρινοειδή της Πελοποννήσου: κατανομή, οικολογία και κίνδυνοι. Πρακτικά 9ου Πανελ. Συνεδρίου Iχθυολόγων, Mεσολόγγι 20-23 Iανουαρίου 2000: σ. 149-152.

Οικονόμου, Α.Ν. και συν. 1999. Απειλούμενα ενδημικά είδη ψαριών γλυκού νερού της Δυτ. Ελλάδας και Πελοποννήσου. Τεχνική Έκθεση ΕΚΘΕ, Μάρτιος 1999, 341 σελ. & 4 Παρ/τα.

Οικονόμου, Α.N., Ρ. Μπαρμπιέρι & Μ. Στουμπούδη. 1999. Απειλούμενα Ενδημικά Ψάρια Γλυκού Νερού της Ελλάδας: Η Περίπτωση του Ευρώτα. Πρακτικά Διεθνούς Συνάντησης για την αποκατάσταση των Υγροτόπων. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Γύθειο, 12-14 Νοεμβρίου 1999.

Kottelat, M. & R. Barbieri. 2004. Pseudophoxinus laconicus, a new species of minnow from Peloponnese, Greece, with comments on the West Balkan Pseudophoxinus species (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyol. Explor. Freshwaters, 15 (2): 147-160.

Β. Βασικές απειλές (παλαιά): 
Bi. Δράσεις διαχείρισης (υπάρχουν): 
Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Sun, 2019-11-17 18:53 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith