Oxynoemacheilus pindus

Kείμενο Κόκκινου Βιβλίου: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κατηγορία κινδύνου: 
1α. Επιστημονικό όνομα: 
Oxynoemacheilus pindus Economidis, 2005
1β. Συνώνυμα: 

Barbatula pindus Economidis, 2005

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Πινδοβίνος
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Pindus stone loach
2α. Τάξη: 
CYPRINIFORMES
2β. Οικογένεια: 
NEMACHEILIDAE
3i. Εξάπλωση: 

ΗΠΕΙΡΟΣ: Το είδος έχει περιγραφεί από τον Σαραντάπορο (παραπόταμο του Αώου) και  είναι ενδημικό στο σύστημα αυτό. Έχει επίσης βρεθεί και στον ίδιο τον Αώο καθώς και στον άλλον παραπόταμο, τον Βοϊδομάτη. Πέρα από τον Αώο (Viose), οι Kottelat & Freyhof (2007) αναφέρουν ευρεία παρουσία σε άλλα ύδατα της Αλβανίας.

3ii. Χάρτης εξάπλωσης: 
3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Τρωτό (VU)
3β. Κριτήρια: 
Β1ab(iii)+2ab(iii)
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Το είδος αξιολογείται ως Τρωτό (VU) επειδή εμφανίζει περιορισμένη εξάπλωση στον ελληνικό χώρο, καθώς έχει βρεθεί μόνο στο σύστημα του Αώου. Ωστόσο, η εξάπλωσή του στα αλβανικά ύδατα φαίνεται ότι είναι ευρύτερη.

6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
----------
8α. Αξιολογητές: 
Π. Σ. Οικονομίδης
8β. Ελεγκτές: 
----------
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

----------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος έχει περιορισμένη και μοναδική εξάπλωση στον ελληνικό χώρο, καθώς έχει βρεθεί αρχικά μόνο στο Σαραντάπορο (Οικονομίδης, 1979) κι αργότερα και στον Αώο  (Οικονόμου 1999, Τάχος 2003, Kottelat & Freyhof, 2007). Ωστόσο, η εξάπλωσή του στην Αλβανία φαίνεται ότι είναι ευρύτερη, αφού αναφέρεται και σε άλλα υδατικά συστήματα της χώρας αυτής, εκτός από τον Αώο (Kottelat & Freyhof, 2007).

9γ. Πληθυσμός: 

Δεν υπάρχουν στοιχεία για το μέγεθος του πληθυσμού. Στον ελληνικό χώρο, ωστόσο, εμφανίζεται τοπικά κοινό.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Είναι τυπικά ρεόφιλο είδος και εμφανίζεται σε περιοχές όπου η ταχύτητα ροής του νερού είναι έντονη. Για τον λόγο αυτό προτιμά την κυρία κοίτη του ρεύματος κι όχι την όχθη, και περιοχές με πυθμένα πετρώδη, συχνά χαλικώδη ή και σπάνια αμμώδη. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί κυρίως πίσω από μικρές ή μεγάλες πέτρες που το προφυλάσσουν από την έντονη ροή. Δεν είναι γνωστό αν πραγματοποιεί μετακινήσεις ούτε και που και πως αναπαράγεται.

9εi. Απειλές (κείμενο): 

Ρύπανση των υδάτων. Καταστροφή των ενδιαιτημάτων από δημόσια έργα.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

------------

9ζ. Χρήση: 

Καμιά χρήση.

10. Βιβλιογραφία: 

Kottelat, M. & J. Freyhof. 2007. Handbook of European freshwater fishes. Edition by M. Kottelat, Cornol, Switzerland and J. Freyhof, Berlin Germany. 646 p.

Οικονομίδης, Π.Σ. 1979. Η ιχθυοπανίδα του ποταμού Αώου και οι σχέσεις της με τα γειτονικά συστήματα. Πρακτικά 1ης Επιστημονικής Ημερίδας Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών: 155-160.

Economidis, P.S. 1991. Check list of freshwater fishes of Greece (recent status of threats and protection). Hellenic Society for the Protection of Nature, Special publication, Athens.

Οικονόμου, Α. 1998. Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους ταμιευτήρες Αώου και Πουρναρίου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. Τελική Έκθεση. ΕΚΘΕ, Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων.

Οικονόμου, A., Ρ. Μπαρμπιέρι, Χ. Νταουλάς, Θ. Ψαρράς, Μ. Στουμπούδη, Η. Μπερταχάς, Σ. Γιακουμή, Α. Πατσιάς. 1999. Απειλούμενα ενδημικά είδη ψαριών του γλυκού νερού της Δ. Ελλάδας και Πελοποννήσου - κατανομή, αφθονία, κίνδυνοι και μέτρα προστασίας. Τεχνική Έκθεση. ΕΚΘΕ, Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων. 341 σελίδες.

Tάχος, Β. 2003. Η ιχθυοπανίδα στο σύστημα του ποταμού Αώου. Μεταπτυχιακή Διπλωμ. Εργασία, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη, 84 σελίδες.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)

4.1. Ποτάμια/Ρυάκια μόνιμης ροής [περιλαμβάνονται οι καταρράκτες] = 1

4.9. Πηγές = 9

Bi. Δράσεις διαχείρισης (υπάρχουν): 
Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Sun, 2019-11-17 10:00 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith