Myotis myotis

Taxonomic name: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

1α. Επιστημονικό όνομα: 
Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
1β. Συνώνυμα: 

---------------

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Τρανομυωτίδα
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Greater Mouse-Eared Bat
2α. Τάξη: 
CHIROPTERA
2β. Οικογένεια: 
Vespertilionidae
3i. Εξάπλωση: 

Η τρανομυωτίδα είναι είδος της παλαιαρκτικής. Εξαπλώνεται στη δυτική, κεντρική και νότια Ευρώπη (με μεμονωμένες αναφορές από τη νότια Αγγλία και τη νότια Σουηδία), στη Μικρά Ασία και τις χώρες του Λεβάντε.

Στην Ελλάδα έχει αναφερθεί από αρκετές ηπειρωτικές περιοχές που καλύπτουν όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα αλλά και ορισμένα μεγάλα νησιά (Κως, Λέσβος και Κέρκυρα). Φαίνεται να αποτελεί ένα από τα σχετικά κοινά είδη νυχτερίδων στην ηπειρωτική Ελλάδα, είναι λιγότερο κοινό όμως από τη Μικρομυωτίδα Myotis blythii. Η συντριπτική πλειονότητα των αναφορών είναι από σπηλιές, αν και υπάρχουν μεμονωμένες αναφορές από μοναχικά άτομα, συνήθως αρσενικά, που βρίσκουν καταφύγιο σε σχισμές βράχων, γεφύρια κλπ. Στη Βόρεια Ελλάδα (Έβρος, Ροδόπη, Ξάνθη) δημιουργεί αποικίες (λίγων δεκάδων έως εκατοντάδων ατόμων) σε σπήλαια και ορυχεία.

3ii. Χάρτης εξάπλωσης: 
3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Σχεδόν Απειλούμενα (NT) - Κατηγορία κινδύνου στο διεθνές Κόκκινο Βιβλίο (έκδοση 3.1.): Μειωμένου Ενδιαφέροντος (LC)
3β. Κριτήρια: 
A3c
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Το είδος φαίνεται να έχει ευρεία εξάπλωση στην Ελλάδα όμως η μεγάλη όμως εξάρτησή του από τα σπήλαια και άλλα υπόγεια ενδιαιτήματα τα οποία χρησιμοποιεί ως καταφύγια και χώρους αναπαραγωγής το καθιστά πολύ ευάλωτο στις ολοένα και αυξανόμενες ανθρώπινες δραστηριότητες σε αυτά (επισκέψεις σπηλαιολόγων και φυσιολατρών, τουριστική διευθέτηση, ανασκαφές και απόφραξη των εισόδων των σπηλαίων με καγκελόπορτες.

5. Λόγοι αλλαγής από προηγούμενη αξιολόγηση: 
6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
11.12.2008
8α. Αξιολογητές: 
Καλούστ Παραγκαμιάν, Έλενα Παπαδάτου, Παναγιώτης Γεωργιακάκης.
8β. Ελεγκτές: 
Αναστάσιος Λεγάκις, Αθανάσιος Σφουγγάρης.
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

-----------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Οι περισσότερες αναφορές για το είδος προέρχονται από τη Β. Ελλάδα (Θράκη, Μακεδονία, Β. Ήπειρος και Θεσσαλία). Επίσης έχει βρεθεί στη Στερεά Ελλάδα, τη Β. Πελοπόννησο και τη Λέσβο.

9γ. Πληθυσμός: 

Είναι άγνωστο το μέγεθος του πληθυσμού του είδους, όπως αι το εάν οι υποπληθυσμοί του (Β. Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος, Λέσβος) είναι απομονωμένοι.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Στην Ελλάδα βρίσκει καταφύγιο σε σπήλαια και άλλα υπόγεια ενδιαιτήματα, πιθανότατα όλο το χρόνο. Στην Β. Ευρώπη το καλοκαίρι σχηματίζει αποικίες σε σοφίτες και περιστασιακά σε δέντρα. Οι τροφικές του συνήθειες στη χώρα μας είναι άγνωστες, σε άλλες όμως χώρες θηρεύει σε δάση, πάνω από τα δέντρα, σε θαμνότοπους και σε βοσκοτόπια.

9εi. Απειλές (κείμενο): 

Διάφορες γεωργικές δραστηριότητες (π.χ. χρήση φυτοφαρμάκων, η εντατικοποίηση που οδηγεί σε απώλεια θαμνοορίων και συστάδων δένδρων) μπορεί να επηρεάσουν τους πληθυσμούς του είδους αυτού. Επίσης η καταστροφή θέσεων φωλιάσματος σε σπήλαια ή η ενόχληση των αποικιών είναι επίσης σημαντικές απειλές. Πρόβλημα αποτελεί και η τοποθέτηση ακατάλληλων πορτών και οι διαφόρων ειδών αποφράξεις εισόδων σπηλαίων και ορυχείων όπου καταφεύγουν μεγάλες αποικίες.

Άλλη

1.8. Άλλες αιτίες
Απόφραξη εισόδων σπηλαίων και ορυχείων με ακατάλληλες πόρτες.
Στις εισόδους πάρα πολλών σπηλαίων της Ελλάδας, όπου εντοπίζονται μεγάλες αποικίες του είδους, τοποθετούνται ακατάλληλες πόρτες με σκοπό την προστασία του διακόσμου και του αρχαιολογικού υλικού εντός του. Επίσης, σε πολλά ορυχεία όπου η πρόσβαση ενέχει κινδύνους, τοποθετούνται πόρτες για να αποτρέπουν τους επισκέπτες. Και στις 2 περιπτώσεις τα αποτελέσματα για τις αποικίες των ζώων είναι καταστροφικά.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Προστατεύεται με τον Δασικό Κώδικα και το ΠΔ. 67/1981 "Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος και της άγριας πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της ερεύνης επ’ αυτών". Περιλαμβάνεται στα παραρτήματα ΙΙ και  IV της Οδηγίας  92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.5.1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (με μεταγενέστερες τροποποιήσεις). Περιλαμβάνεται επίσης στο παράρτημα II της σύμβασης της Βέρνης στο παράρτημα ΙΙ της σύμβασης της Βόννης. Επίσης έχει αναφερθεί  από Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (περιοχές Natura 2000). 

9ζ. Χρήση: 

Το τάξον δεν χρησιμοποιείται τοπικά, εθνικά ή διεθνώς.

10. Βιβλιογραφία: 

ADAMAKOPOULOS T., S. GATZOYANNIS & Κ. POIRAZIDIS (eds.). 1995. Study on the assessments, the enhancement of the legal infrastructure and the management of the protected area in the forest of Dadia. Athens: SES Summary, 48 pp (ex Ivanova 2000).

AΕLLΕΝ V. 1955. Etude d 'une collection de Nycteribiidae et de Streblidae (Diptera, Pupipara) de la Région Palearctique occidentale, particulièrement de la Suisse. Bull. Soc. Neuchtltel. Sci. Natur. 78: 81-104.

BAU A. 1929: Die Pupipara der Dipteren-Sammlung Victor v. Roder. Ζοοl. Anz. 85: 9-15.

DIETZ C. (προσωπική επικοινωνία).

FELTEN N., SPITZENBERGER F. & STORCH G. 1977. Zur Kleinsäugerfauna West-Anatoliens. Teil IIIa. Senckenbergiana Βiοl. 58(1/2): 1-44.

FRAGUEDAKIS-TSOLIS S. AND B. CHONDROPOULOS 1996. E.2. Mammals, In: DAFIS S., E. PAPASTERGIADOU, K. GEORGHIOU, D. BABALONAS, TH. GEORGIADES, M. PAPAGEORGIOU, T. LAZARIDOU & V. TSIAOUSSI (eds.) Directive 92/43/EEC The Greek “Habitat” Project NATURA 2000: An Overview. Life Contract B4-3200/94/756, Commission of the European Communities DG XI, The Goulandris Natural History Museum - Greek Biotope/Wetland Centre, p. 514-550.

HANÁK V., P. BENDA, M. RUEDI, I. HORÁČEK & T. S. SOFIANIDOU. 2001. Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 2. New records and review of distribution of bats in Greece. Acta Soc. Zool. Bohem. 65: 279–346.

HELVERSEN, O.v. (προσωπική επικοινωνία).

HOPKINS G. H. & M. ROTHSCHILD. 1956. An illustrated catalogue of Rothschild collection of fleas (Siphonaptera) in the British Museum (NH). Vol. II. Cotopsyllidae, Vermipsyllidae, Stephanocircidae, Ischnopsyllidae, Hypsophthalmidae, and Xiphiopsyllidae. British Museum (Natural History), London, 445 pp., 445 pp.

HŮRKA K. 1972. Basilia mongolensis nudior subsp. n. nebst Bemerkungen zur Nycteribien- und Streblidenfauna Thrakiens (Diptera: Pupipara). Ann. Naturhist. Mus. Wien, 76: 709-713.

HUTSON, A.M., SPITZENBERGER, F., AULAGNIER, S., COROIU, I., KARATAŞ, A., JUSTE, J., PAUNOVIC, M., PALMEIRIM, J. & BENDA, P. 2008. Myotis myotis. In: IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 01 October 2008.

ILIOPOULOU-GEORGUDAKI J. & Ε. Β. GIAGIA. 1984. Distribution notes οn Myotis myotis (Borkhausen, 1797) (Chiroptera; Vespertilionidae) from Greece, including the karyotype of specimens from Lesvos Island. Säugetierk. Mitt. 31: 135-139.

ILIOPOULOU-GEORGUDAKI J. 1977. Systematical study and geographic distribution of Chiroptera of Greece. PhD. Thesis, Faculty of Physlcs and Mathematics, University of Patras, 173 pp (in Greek, unpublished).

ILIOPOULOU-GEORGUDAKI J. 1986. The relationship between climatic factors and forearm length of bats: evidence from the chiropterofauna of Lesvos island (Greece - East Aegean). Mammalia 50: 475-482.

ILIOPOULOU-GEORGUDAKI J., A. LEGAKIS, I. ONDRIAS, L. PARASCHI, R. WEID. 1992. Chiroptera. pp 303-321. In: KARANDINOS M. (ed.). The red data book of threatened vertebrates of Greece. Hellenic Zoological Society-Hellenic Ornithological Society (in Greek).

IUCN 2007. Myotis myotis. In: IUCN 2007. European Mammal Assessment http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/ema/species/ myotis_myotis.htm. Downloaded on 11 May 2007.

IVANOVA Τ. 2000. New data οn bats (Mammalia: Chiroptera) from the Eastem Rhodopes, Greece (Thrace, Evros). Histor. Natur Bulg. 11: 117-125.

KOCK D. 1974. Pupipare Dipteren νοn Säugetieren des nordostlichen Μittelmeerraumens (Ins.: Diptera). Senckenbergiana Βiοl. 55: 87-104.

ΛΕΓΑΚΙΣ, Α. 2007. Απειλούμενα, προστατευόμενα και ενδημικά είδη ζώων της Ελλάδας. Έκδοση 6.0. Ζωολογικό Μουσείο. Τμήμα Βιολογίας. Πανεπιστήμιο Αθηνών, σσ 124.

LINDBERG Κ. 1955. Notes sur les grottes de la Grèce. Acta Mus. Macedo Sci. Natur: Skopje 3: 41-69.

NIETHAMMER J. 1962. Die Säugetiere νοn Korfu. Bonn. Ζοοl. Beitr. 13: 1-49.

NIETHAMMER J. 1974. Zur Verbreitung und Taxonomie griechischer Siiugetiere. Bonno Ζοοl. Beitr. 25: 28-55.

ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ Ε. (αδημοσίευτα στοιχεία)

PARAGAMIAN K., I. NIKOLOUDAKIS, E. PAPADATOU & E. SFAKIANAKI. 2004. Environmetal study of the cave of Maroneia (Rodopi, Greece). Final report (in Greek). Hellenic Institute of Speleological Research, 176pp

PEUS F. 1954. Zur Kenntnis der Flohe Griechenlands (Insecta, Siphonaptera). Bonn. Ζοοl. Βeitr, Sonderband 1954: 111-147.

PIEPER H. 1977. Fledermäuse aus Schleiereulen-Gewoellen νοn der Insel Kreta. Ztschr. Säugetierk. 43: 7-12.

SPITZENBERGER F. 1996. Distribution and subspecific variation of Myotis blythi and Myotis myotis in Turkey (Mamm., Vepertilionidae). Ann. Naturhistor. Mus. Wien 98Β Suppl.: 9-23.
STUTZ, H-P. B. 1999. Myotis myotis (Borkhausen, 1797). In: The Atlas of European Mammals. Mitchell-Jones, A. J., Amori, G., Bogdanowicz, W., Kryštufek, B., Reijnders, P. J. H., Spitzenberger, F., Stubbe, M., Thissen, J. B. M., Vohralík, V. & Zima, J. (Eds.) pp. 114-115. Academic press, London.

WINGE N. 1881. Om Graeske Pattedyr, samlede af L. Münter. Med Bemaerkninger om Familierne Soricidae, Mustelidae, Muridae og Myoxidae. Vidensk. Meddel. Naturh. Foren. Kbhvn. 1881: 7-59.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

1. Δάση = 1

2. Θαμνώνες = 1

3. Λιβάδια = 1

4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)

4.1. Ποτάμια/Ρυάκια μόνιμης ροής [περιλαμβάνονται οι καταρράκτες] = 2

4.2. Ποτάμια/Ρυάκια παροδικής ροής = 2

4.3. Υγρότοποι με θαμνώδη βλάστηση = 2

4.4. Τυρφώνες, Έλη, Βάλτοι, κλπ = 2

4.5. Λίμνες γλυκού νερού [άνω των 80 στρεμμάτων] = 2

4.6. Εποχιακές/περιοδικές λίμνες [άνω των 80 στρεμμάτων] = 2

4.7. Μόνιμα τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό [κάτω των 80 στρεμμάτων] = 2

4.8. Εποχιακά/περιοδικά τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό, υγρά λιβάδια [κάτω των 80 στρεμμάτων] = 2

6. Σπήλαια και υπόγεια ενδιαιτήματα (χερσαία) = 1

6.1. Σπήλαια = 1

6.2. Άλλα υπόγεια ενδιαιτήματα = 1

9. Τεχνητά – Χερσαία

9.2. Βοσκότοποι που διαχειρίζονται, φυτεύονται ή λιπαίνονται = 9

9.4. Αστικοί Κήποι = 9

9.5. Αστικές περιοχές και πάρκα = 9

Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Tue, 2019-05-28 13:32 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith