Myotis bechsteinii

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

1α. Επιστημονικό όνομα: 
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)
1β. Συνώνυμα: 

----------

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Μυωτίδα του Bechstein
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Bechstein's Myotis
2α. Τάξη: 
CHIROPTERA
2β. Οικογένεια: 
Vespertilionidae
3i. Εξάπλωση: 

Είναι είδος της δυτικής παλαιαρκτικής. Εξαπλώνεται στις εύκρατες περιοχές της νοτιοδυτικής Ασίας (Καύκασος και της Μικρά Ασία), στην κεντρική και νότια Ευρώπη. Τόσο στη νοτιοδυτική Ασία όσο και στη νότια Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένων και των νησιών Κορσική, Έλμπα, Κάπρι και Σικελία) η εξάπλωση του είναι ασυνεχής και πολύ κατακερματισμένη στις νοτιότερες περιοχές.

Η παρουσία του στην Ελλάδα έχει τεκμηριωθεί με λίγες αναφορές από Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία και Θράκη.

3ii. Χάρτης εξάπλωσης: 
3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Σχεδόν Απειλούμενα (NT) - Κατηγορία κινδύνου στο διεθνές Κόκκινο Βιβλίο (έκδοση 3.1.): Σχεδόν Απειλούμενο (NT)
3β. Κριτήρια: 
Β1αβ(iii)
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Σε παγκόσμιο επίπεδο θεωρείται σπάνιο και ο εδραίος χαρακτήρας καθιστά δύσκολο τον εποικισμό νέων περιοχών. H κατανομή του είδους στην νότια Ευρώπη είναι ασυνεχής. Στην Ελλάδα αναφέρεται από 15 μόνο θέσεις, καθώς η χώρα μας αποτελεί το νοτιότερο άκρο της κατανομής του. Κάποιοι υποπληθυσμοί του είναι πιθανότατα απομονωμένοι. Οι βασικότερες απειλές που δέχεται σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η υποβάθμιση των ώριμων δασών οξιάς και δρυός και η υπερβολική χρήση αγροχημικών, δραστηριότητες οι οποίες αναπτύσσονται και στην Ελλάδα.

5. Λόγοι αλλαγής από προηγούμενη αξιολόγηση: 
6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
20.12.08
8α. Αξιολογητές: 
Καλούστ Παραγκαμιάν, Παναγιώτης Γεωργιακάκης, Έλενα Παπαδάτου.
8β. Ελεγκτές: 
Αναστάσιος Λεγάκις, Αθανάσιος Σφουγγάρης.
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

-------------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Οι περισσότερες θέσεις όπου έχει εντοπιστεί βρίσκονται στη Μακεδονία και τη Θράκη. Η έκταση της περιοχής εξάπλωσής του υπολογίζεται στα 40,000Km2 περίπου.

9γ. Πληθυσμός: 

Αναφέρεται από λίγες μόνο περιοχές στην Ελλάδα.  Η περιοχή παρουσίας (τόσο στην Ελλάδα, όσο και παγκοσμίως) του φαίνεται να είναι έντονα κατακερματισμένη.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Αυτό το είδος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ώριμα φυσικά δάση. Στην Ευρώπη προτιμά ώριμα δάση οξιάς και δρυός με πολλά ηλικιωμένα δέντρα. Το χειμώνα διαχειμάζει σε σπήλαια και ορυχεία, ενδεχομένως και σε κοιλότητες δέντρων. Θηρεύει σε δασικές περιοχές και δασοόρια καθώς και σε κοιλάδες ρυάκων και ποταμών.

9εi. Απειλές (κείμενο): 

Η κυριότερη απειλή που δέχεται το είδος αυτό είναι η καταστροφή – υποβάθμιση των ώριμων δασών και η κοπή μεγάλων δέντρων με κοιλότητες. Επίσης, η χρήση των αγροχημικών, κυρίως κοντά σε δασικές εκτάσεις,  η ρύπανση των υδάτων και η όχληση στα καταφύγιά του θεωρείται ότι επιβαρύνουν σημαντικά τους πληθυσμούς του είδους.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Προστατεύεται με τον Δασικό Κώδικα. Περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV της Οδηγίας  92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.5.1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (με μεταγενέστερες τροποποιήσεις). Περιλαμβάνεται επίσης στο παράρτημα II της σύμβασης της Βέρνης. Επίσης έχει αναφερθεί  από Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (περιοχές Natura 2000).

9ζ. Χρήση: 

Το τάξον δεν χρησιμοποιείται τοπικά, εθνικά ή διεθνώς.

10. Βιβλιογραφία: 

FRAGUEDAKIS-TSOLIS S. AND B. CHONDROPOULOS 1996. E.2. Mammals, In: DAFIS S., E. PAPASTERGIADOU, K. GEORGHIOU, D. BABALONAS, TH. GEORGIADES, M. PAPAGEORGIOU, T. LAZARIDOU & V. TSIAOUSSI (eds.) Directive 92/43/EEC The Greek “Habitat” Project NATURA 2000: An Overview. Life Contract B4-3200/94/756, Commission of the European Communities DG XI, The Goulandris Natural History Museum - Greek Biotope/Wetland Centre, p. 514-550.

DIETZ C. (προσωπική επικοινωνία).

HANÁK V., P. BENDA, M. RUEDI, I. HORÁČEK & T. S. SOFIANIDOU. 2001. Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 2. New records and review of distribution of bats in Greece. Acta Soc. Zool. Bohem. 65: 279–346.

HELVERSEN, Ο. v. & WEID R. 1990. Die Verbreitung einiger Fledermausarten in Griechenland. Bonn. Ζοοl. Beitr. 41: 9-22.

HELVERSEN, O.v. (προσωπική επικοινωνία).

Hutson, A.M., Spitzenberger, F., Tsytsulina, K., Aulagnier, S., Juste, J., Karataş, A., Palmeirim, J. & Paunović, M. 2008. Myotis bechsteinii. In: IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 01 October 2008.

ILIOPOULOU-GEORGUDAKI J., A. LEGAKIS, I. ONDRIAS, L. PARASCHI, R. WEID. 1992. Chiroptera. pp 303-321. In: KARANDINOS M. (ed.). The red data book of threatened vertebrates of Greece. Hellenic Zoological Society-Hellenic Ornithological Society (in Greek).

IUCN 2007. Myotis bechsteini. In: IUCN 2007. European Mammal Assessment http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/ema/species/ myotis_ bechsteinii.htm. Downloaded on 11 May 2007.

IVANOVA T. & A. GUEORGUIEVA. 2004. Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece) – species diversity, zoogeography and faunal patterns. - In: Beron P., Popov A. (eds). Biodiversity of Bulgaria. 2. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia, 907-927.

ΛΕΓΑΚΙΣ, Α. 2007. Απειλούμενα, προστατευόμενα και ενδημικά είδη ζώων της Ελλάδας. Έκδοση 6.0. Ζωολογικό Μουσείο. Τμήμα Βιολογίας. Πανεπιστήμιο Αθηνών, σσ 124.

ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ Ε. (αδημοσίευτα στοιχεία).

SCHLAPP, G. 1999. Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817). In: The Atlas of European Mammals. Mitchell-Jones, A. J., Amori, G., Bogdanowicz, W., Kryštufek, B., Reijnders, P. J. H., Spitzenberger, F., Stubbe, M., Thissen, J. B. M., Vohralík, V. & Zima, J. (Eds.) pp. 100-101. Academic press, London.

VΟLLETH Μ. 1987. Differences in the location of nucleolus organizer regions in European vespertilionid bats. Cytogenet. Cell Genet. 44: 186-197.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

1. Δάση

1.4. Εύκρατα Δάση = 1

2. Θαμνώνες = 2

4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)

4.1. Ποτάμια/Ρυάκια μόνιμης ροής [περιλαμβάνονται οι καταρράκτες] = 1

4.2. Ποτάμια/Ρυάκια παροδικής ροής = 1

4.3. Υγρότοποι με θαμνώδη βλάστηση = 1

6. Σπήλαια και υπόγεια ενδιαιτήματα (χερσαία)

6.1. Σπήλαια = 1

6.2. Άλλα υπόγεια ενδιαιτήματα = 1

9. Τεχνητά – Χερσαία 

9.2. Βοσκότοποι που διαχειρίζονται, φυτεύονται ή λιπαίνονται = 1

9.3. Φυτείες = 1

9.4. Αστικοί Κήποι = 1

Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Tue, 2019-05-14 15:23 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith