Myotis alcathoe

Taxonomic name: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

1α. Επιστημονικό όνομα: 
Myotis alcathoe Helversen & Heller 2001
1β. Συνώνυμα: 

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

 

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
------------
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Alcathoe Whiskered Bat
2α. Τάξη: 
CHIROPTERA
2β. Οικογένεια: 
Vespertilionidae
3i. Εξάπλωση: 

Το Myotis alcathoe είναι γνωστό σε λιγότερες από 30 θέσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εκτός από την Ελλάδα έχει αναφερθεί και από τις εξής χώρες:  Ισπανία, Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα. Πιθανά να είναι ενδημικό της κεντρικής και νότιας Ευρώπης.

Στην Ελλάδα έχει αναφερθεί σε λίγες μόνο θέσεις στην Ήπειρο και στους νομούς Δράμας, Ξάνθης, Θεσσαλονίνης, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

3ii. Χάρτης εξάπλωσης: 
3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Ανεπαρκώς Γνωστά (DD)
3β. Κριτήρια: 
------------
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Το είδος κατατάσσεται ως ανεπαρκώς γνωστό σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο. Ο πολύ μικρός αριθμός αναφορών δεν επιτρέπει να γίνουν εκτιμήσεις για το είδος και στην Ελλάδα, καθώς πιθανότατα εξαπλώνεται και σε άλλες περιοχές. Επιπλέον, το ταξινομικό του καθεστώς είναι συγκεχυμένο, καθώς οι πληθυσμοί (σε πανευρωπαϊκό) του μέχρι πρότινος κατατασσόντουσαν στο Myotis mystacinus. Είναι πιθανόν το ότι άτομα που πριν το 2001 προσδιορίστηκαν ως Myotis mystacinus, στην πραγματικότητα άνηκαν στο εν λόγω είδος.

5. Λόγοι αλλαγής από προηγούμενη αξιολόγηση: 
6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
12.12.2008
8α. Αξιολογητές: 
Έλενα Παπαδάτου, Καλούστ Παραγκαμιάν, Παναγιώτης Γεωργιακάκης.
8β. Ελεγκτές: 
Αναστάσιος Λεγάκις, Αθανάσιος Σφουγγάρης.
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

Το είδος περιγράφηκε μόλις το 2001, από τον ποταμό Φουρνικό στην Ευρυτανία. Παλαιότερα περιλαμβάνονταν στο είδος Myotis mystacinus και διαφοροποιήθηκε από αυτό (von Helversen et al. 2001) με βάση καρυολογικά, γενετικά και ακουστικά χαρακτηριστικά.

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

--------------

9γ. Πληθυσμός: 

Έχει βρεθεί σε λίγες τοποθεσίες και φαίνεται ότι οι πληθυσμοί του είναι κερματισμένοι, αν και η πλήρης κατανομή του δεν είναι γνωστή.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Πιθανά να πρόκειται για είδος που βρίσκει καταφύγιο σε δένδρα και θηρεύει σε δάση. Μπορεί επίσης να απαντά σε αγροτικές και αστικές περιοχές αλλά και σε υπόγεια περιβάλλοντα το χειμώνα.

9εi. Απειλές (κείμενο): 

Η πιθανή εξάρτησή του από φυλλοβόλα δάση και παραποτάμια βλάστηση και τρεχούμενα νερά το καθιστά ευάλωτο στις ανθρώπινες δραστηριότητες  που υποβαθμίζουν αυτού του τύπου τα οικοσυστήματα.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Προστατεύεται με τον Δασικό Κώδικα. Περιλαμβάνεται (ως M. mystacinus) στο παράρτημα IV της Οδηγίας  92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.5.1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (με μεταγενέστερες τροποποιήσεις). Περιλαμβάνεται επίσης στο παράρτημα II της σύμβασης της Βέρνης.

Δεν έχουν δημοσιευτεί αναφορές από περιοχές Natura 2000.

9ζ. Χρήση: 

Το τάξον δεν χρησιμοποιείται τοπικά, εθνικά ή διεθνώς.

10. Βιβλιογραφία: 

BENDA , P.& A. KARATAŞ 2005. On some Mediterranean populations of bats of the Myotis mystacinus morpho-group (Chiroptera: Vespertilionidae). Lynx (Praha), n. s., 36: 9–38.

DIETZ C. (αδημοσίευτα στοιχεία).

HANÁK V., P. BENDA, M. RUEDI, I. HORÁČEK & T. S. SOFIANIDOU. 2001. Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 2. New records and review of distribution of bats in Greece. Acta Soc. Zool. Bohem. 65: 279–346.

HELVERSEN, O.v. Προσωπική επικοινωνία.

HELVERSEN, Ο. v., K.-G. HELLER, F. MAYER, A. NEMETH, M. VOLLETH & Ρ. GOMBKÖTÖ. 2001: Cryptic mammalian - species: a new species of whiskered bat (Myotis alcathoe n. sp.) in Europe. Naturwissensch. 88: 217-223.

HUTSON, A.M., AULAGNIER, S., NAGY, Z., KARATAŞ, A., PALMEIRIM, J. & PAUNOVIĆ, M. 2008. Myotis alcathoe. In: IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 24 November 2008.

IUCN 2007. Myotis alcathoe. In: IUCN 2007. European Mammal Assessment.http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/ema/species/ myotis_ alcathoe.htm. Downloaded on 11 May 2007.

ΛΕΓΑΚΙΣ, Α. 2007. Απειλούμενα, προστατευόμενα και ενδημικά είδη ζώων της Ελλάδας. Έκδοση 6.0. Ζωολογικό Μουσείο. Τμήμα Βιολογίας. Πανεπιστήμιο Αθηνών, σσ 124.

ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ Ε. Προσωπική επικοινωνία.

VΟLLETH Μ. 1987. Differences in the location of nucleolus organizer regions in European vespertilionid bats. Cytogenet. Cell Genet. 44: 186-197.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

1. Δάση
1.1. Εύκρατα Δάση = 1
4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)
4.1. Ποτάμια/Ρυάκια μόνιμης ροής [περιλαμβάνονται οι καταρράκτες] = 1
4.2. Ποτάμια/Ρυάκια παροδικής ροής = 2
4.3. Υγρότοποι με θαμνώδη βλάστηση = 9
4.4. Τυρφώνες, Έλη, Βάλτοι, κλπ = 9
4.5. Λίμνες γλυκού νερού [άνω των 80 στρεμμάτων] = 9
4.6. Εποχιακές/περιοδικές λίμνες [άνω των 80 στρεμμάτων] = 9
4.7. Μόνιμα τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό [κάτω των 80 στρεμμάτων] = 9
4.8. Εποχιακά/περιοδικά τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό, υγρά λιβάδια [κάτω των 80 στρεμμάτων] = 9
4.13. Μόνιμα εσωτερικά δελταϊκά συστήματα = 9
6. Σπήλαια και υπόγεια ενδιαιτήματα (χερσαία) = 9
9. Τεχνητά – Χερσαία =  9

Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Wed, 2019-05-08 11:33 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith