Milvus migrans

Taxonomic name: 
Kείμενο Κόκκινου Βιβλίου: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

1α. Επιστημονικό όνομα: 
Milvus migrans (Boddaert, 1783)
1β. Συνώνυμα: 

----------

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Τσίφτης
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Black Kite
2α. Τάξη: 
Accipitriformes
2β. Οικογένεια: 
Accipitridae
3i. Εξάπλωση: 

Το είδος είναι διαδεδομένο στον Παλαιό Κόσμο. Στην Ελλάδα το είδος είναι εν μέρει επιδημητικό αλλά κυρίως μεταναστευτικό. Είναι πιο κοινό κατά τη μετανάστευση. Ως αναπαραγόμενο είδος περιορίζεται σχεδόν στη Θράκη- Κ. & Α. Μακεδονία, Θεσσαλία & Ήπειρο. Παλαιότερα, το είδος ήταν πιο διαδεδομένο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα (Χανδρινός 1992, Handrinos & Akriotis 1997).

3ii. Χάρτης εξάπλωσης: 
3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Κρισίμως Κινδυνεύοντα (CR)
3β. Κριτήρια: 
D
3βi. Κριτήρια (λίστα): 
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Ο αναπαραγόμενος πληθυσμός του είδους υπολογίζεται σε 20-30 ζευγάρια και θεωρείται ότι μειώνεται (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, αδημ.).

D: Ο αριθμός των ώριμων ατόμων μπορεί να είναι μικρότερος από 50 (40-60).

5. Λόγοι αλλαγής από προηγούμενη αξιολόγηση: 
6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
20/6/2008
8α. Αξιολογητές: 
Χ. Αλιβιζάτος, Ε. Μπουρδάκης, Γ. Χανδρινός.
8β. Ελεγκτές: 
Χ. Αλιβιζάτος, Γ. Χανδρινός.
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

-----------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Στην Ελλάδα το είδος αναπαράγεται στην περιοχή του Έβρου, Κερκίνη, κοντά στα Μετέωρα και στην περιοχή Ιωαννίνων. Μεμονωμένα ζευγάρια ίσως υπάρχουν και σε άλλες περιοχές (Handrinos & Akriotis 1997).

9γ. Πληθυσμός: 

5-20 ζευγάρια (μάλλον πιο κοντά στο μεγαλύτερο νούμερο). Οι αναπαραγόμενοι πληθυσμοί του είδους είναι διεσπαρμένοι σε 4 περιοχές.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Το είδος απαντάται, κατά την περίοδο της αναπαραγωγής και κατά το χειμώνα, σε πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση (1.1.4) όπου φωλιάζει σπάνια σε άλλα είδη πεδινών δασών (1.1.1., 1.1.2.1) κοντά σε υγροτόπους (4.1, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7). Αυτές οι περιοχές θεωρούνται οι καταλληλότερες για το είδος. Επίσης τρέφεται συχνά και σε καλλιέργειες (9.1) και χωματερές (12) (Μπόμπολα 2004, Αλιβιζάτος αδημ.). Τρέφεται συχνά με ψοφίμια και σκουπίδια, αλλά και μικρά θηλαστικά, πουλιά, ερπετά και έντομα (Αλιβιζάτος & Γκούτνερ αδημ.)

Άλλο = Χωματερές.

9δii. Ενδιαίτημα και οικολογία (λίστα): 
9εi. Απειλές (κείμενο): 

Το είδος απειλείται κυρίως από την υποβάθμιση των παραποτάμιων και πεδινών δασών και υγροτόπων, το κυνήγι, τα φυτοφάρμακα και τα δηλητηριασμένα δολώματα.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Προστατεύεται σε διεθνές (Παρ. Ι της 79/409/ΕΕ, ΙΙ της Σύμβασης Βέρνης, ΙΙ της Σύμβασης Βόννης) και ελληνικό επίπεδο (απόφαση 414985/1985 ΥΠΓΑΤ) (Χανδρινός 1992, Tucker & Evans 1997). Ουσιαστικά ολόκληρος ο ελληνικός πληθυσμός βρίσκεται σε περιοχές Natura 2000.

9ζ. Χρήση: 

Για ταρίχευση (σπάνια τώρα) και συλλογή αβγών (κυρίως διεθνής αγορά).

Τι ποσοστό (%) του συνολικού πληθυσμού χρησιμοποιείται; = <10%

Purpose/Type of Use = Sport hunting/specimen collecting = National, International. 

Primary forms removed from the wild = Whole animal/plant = 100%

Source of specimens in commercial trade = Wild = 100%

Τάσεις στη συλλογή/συγκομιδή από το φυσικό τους περιβάλλον σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό τα τελευταία 5 χρόνια = Άγνωστη

Τάση στο ποσό συλλογής/συγκομιδής που προκαλείται λόγω εξημέρωσης και καλλιέργειας τα τελευταία 5 χρόνια = Άγνωστη

10. Βιβλιογραφία: 

Αλιβιζάτος, Χ. Αδημοσίευτα στοιχεία.

Αλιβιζάτος,  Χ. & Γκούτνερ, Β. Αδημοσίευτα στοιχεία.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Αδημοσίευτα στοιχεία.

Μπόμπολα, Α. 2004. Επιλογή Ενδιαιτημάτων Από Ημερόβια Αρπακτικά Πτηνά (Falconiformes) Στο Δέλτα Του Έβρου. Διπλωματική Εργασία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας.

Χανδρινός, Γ. 1992.  Το Κόκκινο Βιβλίο των απειλουμένων Σπονδυλοζώων. Πουλιά. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Αθήνα.

Handrinos, G. & Akriotis, T. 1997. The Birds of Greece. Helm.

Tucker, G.M. & Evans, M.I. 1997. Habitats for Birds in Europe. BirdLife Conservation Series No. 6. BirdLife International.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

1. Δάση

1.1. Εύκρατα Δάση

1.1.1. Θερμόβια Κωνοφόρα (χαλέπιος, τραχεία, κυπαρίσσια, άρκευθοι κλπ) = 2

1.1.2 Φυλλοβόλα Πλατύφυλλα

1.1.2.1. Ξηρόφιλλα φυλλοβόλα (Quercion confertae) = 2

1.1.4. Παραποτάμια δάση = 1

4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)

4.1. Ποτάμια/Ρυάκια μόνιμης ροής [περιλαμβάνονται οι καταρράκτες] = 1

4.3. Υγρότοποι με θαμνώδη βλάστηση = 9

4.4. Τυρφώνες, Έλη, Βάλτοι, κλπ = 2

4.5. Λίμνες γλυκού νερού [άνω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.6. Εποχιακές/περιοδικές λίμνες [άνω των 80 στρεμμάτων] = 9

4.7. Μόνιμα τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό [κάτω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.8. Εποχιακά/περιοδικά τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό, υγρά λιβάδια [κάτω των 80 στρεμμάτων] = 1

8. Ακτές

8.4. Περιοδικά κατακλυζόμενες ιλυώδεις και αμμώδεις περιοχές και αλίπεδα χωρίς βλάστηση = 2

8.5. Περιοδικά κατακλυζόμενα έλη [περιλαμβάνει αλμυρόβαλτους] = 2

8.6. Παράκτιες υφάλμυρες/αλμυρές λιμνοθάλασσες με τουλάχιστον μια ένωση με τη θάλασσα = 2

8.7. Παράκτιες λιμνοθάλασσες γλυκού νερού και λιμνοθάλασσες γλυκού νερού σε δέλτα = 2

9. Τεχνητά – Χερσαία

9.1. Καλλιέργειες (δημητριακά, ορυζώνες, κλπ) = 1

12. Άλλο = Χωματερές

Β. Βασικές απειλές (παλαιά): 
Β. Βασικές απειλές (υφιστάμενη): 
Β. Βασικές απειλές (μελλοντική): 
Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Mon, 2020-07-27 16:56 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith