Luciobarbus graecus

Kείμενο Κόκκινου Βιβλίου: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κατηγορία κινδύνου: 
1α. Επιστημονικό όνομα: 
Luciobarbus graecus (Steindachner, 1896)
1β. Συνώνυμα: 

Barbus graecus Steindachner, 1896

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Σκαρούνι
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Skarouni
2α. Τάξη: 
CYPRINIFORMES
2β. Οικογένεια: 
CYPRINIDAE
3i. Εξάπλωση: 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ:
ΒΟΙΩΤΙΑ: Λίμνη Υλίκη, Βοιωτικός Κηφισός.
ΦΘΙΩΤΙΔΑ: Σπερχειός Ποταμός.

3ii. Χάρτης εξάπλωσης: 
3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Τρωτά (VU)
3β. Κριτήρια: 
B2ab(i,ii,iii,iv)
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Το είδος αξιολογείται ως Τρωτό (VU) επειδή έχει περιορισμένο χώρο ενδημίας (Βοιωτία: σύστημα Βοιωτικού Κηφισού, λίμνη Υλίκη, Φθιώτιδα: Σπερχειός).

6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
------------
8α. Αξιολογητές: 
Π. Σ. Οικονομίδης
8β. Ελεγκτές: 
------------
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

------------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος είναι ενδημικό στη Βοιωτία (σύστημα παλιάς λίμνης Κωπαϊδας – Βοιωτικός Κηφισός) και στη Φθιώτιδα (Σπερχειός).

9γ. Πληθυσμός: 

Στα ρέοντα ύδατα της Βοιωτίας (Κηφισός) και στον Σπερχειό παρατηρείται μείωση, στην Υλίκη σταθερότητα του πληθυσμού.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Το είδος εμφανίζει ρεόφιλο χαρακτήρα όταν είναι νεαρό και λιμνόφιλο σε μεγαλύτερη  ηλικία. Συνεπώς, συχνάζει τόσο σε ρέοντα, όσο και σε λιμναία ύδατα. Συνήθως τρέφεται με κάθε είδους φυτική ή ζωική τροφή που βρίσκει στο περιβάλλον του, είναι δηλαδή παμφάγο. Η αναπαραγωγή του γίνεται σε παρόχθιες λιμναίες περιοχές ή σε παρόμοιες ποτάμιες περιοχές, δηλαδή με πυθμένα αμμο-χαλικώδη.

9εi. Απειλές (κείμενο): 

Η βασικότερη απειλή που αντιμετωπίζει προέρχεται από τις διακυμάνσεις της ποσότητας και της ποιότητας των υδάτων, κυρίως σε ό,τι αφορά στα τρεχούμενα ύδατα (Βοιωτικός Κηφισός, Σπερχειός) και λιγότερο στη λίμνη Υλίκη.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Οδηγίας των Οικοτόπων.

9ζ. Χρήση: 

Στην Υλίκη αποτελεί αντικείμενο επαγγελματικής αλιείας από ψαράδες κυρίως των χωριών Ακραίφνιο και Μουρίκι.

Τι ποσοστό (%) του συνολικού πληθυσμού χρησιμοποιείται; = 40%

Purpose/Type of Use - 1. Food - human - Food and beverages for human consumption/nutrition = Subsistence. 

Primary forms removed from the wild. - 1. Whole animal/plant - Removal of the whole individual from the wild population = 100%.

Source of specimens in commercial trade. - 1. Wild - Specimens taken from natural habitat, with no human intervention in terms of enhancing individual survival or production = 100%.

Τάσεις στη συλλογή/συγκομιδή από το φυσικό τους περιβάλλον σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό τα τελευταία 5 χρόνια = Αύξηση.

10. Βιβλιογραφία: 

Bianco, P.-G. 1998. Diversity of Barbinae fishes in southern Europe with description of a new genus and a new species. Ital. J. Zool., 65 Suppl.: 125-136.

Bobori, D.C., P.S. Economidis & E.G. Maurakis. 2001. Freshwater fish habitat science in Greece. Aquatic Ecosys. Health & Management, 4(4): 381-391.

Crivelli, A.J. 1996. The freshwater fish endemic to the northern Mediterranean region: An Action Plan for their conservation. Edition by WWF, 172 pp.

Economidis, P.S. 1992. Freshwater Fishes. In: The Red Data Book of Threatened Vertebrates of Greece. σελ. 41-81.

Economidis, P.S. 1995. Endangered Freshwater Fishes of Greece. In: Endemic Freshwater Fishes of N. Mediterranean Region. Ed. by A.J. Crivelli & P.S. Maitland, Tour de Valat Foundation. Biological Conservation, 72: 201-211.

Economidis, P.S., V.P. Vogiatzis & D. Bobori. 1997 (2000). Freshwater Fishes: 613-645 In: Directive 92/43/EEC The Greek "Habitat" Project NATURA 2000: An overview. Life Contract B4-3200/94/756 (Ed. by: S. Dafis, E. Papastergiadou, K. Georghiou, D. Babalonas, T. Georgiadis, M. Papageorgiou, Th. Lazaridou & V. Tsiaoussi). Commission of the European Communities DG XI, The Goulandris Natural History Museum, EKBY (Greek vwesion, 2000). 932 p.

Economidis, P.S. & B. Herzig-Straschil. 2003. Barbus graecus Steindachner, 1895. Ιn: Handbook  Freshwater Fishes Europe, Aula Verlag, 5II: 219-226.

Kottelat, M. 1997. An heuristic checklist of the freshwater fishes of Europe (exclusive of former USSR) with an introduction for non-systematists and comments on nomenclature and conservation. Biologia, section Zoology, 52 suppl. 5: 1-271.

Kottelat, M. & J. Freyhof, 2007. Handbook of European freshwater fishes. Edition by M. Kottelat, Cornol, Switzerland and J. Freyhof, Berlin Germany. 646 p.

Steindachner, F. 1895. Vorläufige Mitteheilung über einige neue Fischarten aus der ichthyologischen Sammlung des k.k. naturhistorischen Hofmuseums in Wien. Sit. Ber. Akad. Wiss. Wien, math. naturwiss. kl., 180-183.

Στεφανίδης, A. 1939. Iχθύες των γλυκέων υδάτων της Aττικοβοιωτίας. Δελτίο Φυσικών Eπιστημών, τεύχος 50-51: 49-60.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)

4.1. Ποτάμια/Ρυάκια μόνιμης ροής [περιλαμβάνονται οι καταρράκτες] = 2

4.5. Λίμνες γλυκού νερού [άνω των 80 στρεμμάτων] = 1

10. Τεχνητά - υδρόβια

10.1. Ταμιευτήρες νερού (άνω των 80 στρεμμάτων) = 9

10.7. Αρδευόμενες εκτάσεις [περιλαμβάνει αρδευτικά κανάλια και ορυζώνες] = 9

10.9. Εγκιβωτισμοί και Αποστραγγιστικά κανάλια, τάφροι = 9

Bi. Δράσεις διαχείρισης (υπάρχουν): 
Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Sat, 2019-11-16 16:48 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith