Lamna nasus

Taxonomic name: 
Kείμενο Κόκκινου Βιβλίου: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

1α. Επιστημονικό όνομα: 
Lamna nasus (Bonnaterre, 1788)
1β. Συνώνυμα: 

-------------

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Λάμια, καρχαρίας, σκυλόψαρο
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Porbeagle shark
2α. Τάξη: 
Lamniformes
2β. Οικογένεια: 
Lamnidae
3i. Εξάπλωση: 

Το συγκεκριμένο είδος είναι προσαρμοσμένο να ζει σε υποτροπικά και εύκρατα νερά με αποτέλεσμα η γεωγραφική του εξάπλωση να εξαρτάται άμεσα από τον αβιοτικό αυτό παράγοντα. Στο Δυτικό Ατλαντικό απαντάται στην περιοχή του Newfounland, από τον Καναδά μέχρι το New Jersey των ΗΠΑ και, πιθανώς, νότια της Βραζιλίας μέχρι την Αργεντινή. Στον Ανατολικό Ατλαντικό εντοπίζεται στην περιοχή που οριοθετείται από την Ισλανδία και τη δυτική Βαλτική Θάλασσα μέχρι τη Νότιο Αφρική συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου. 

Απαντάται σε όλες τις Ελληνικές Θάλασσες ως παρεμπίπτον αλίευμα στην παράκτια αλιεία. Οι συλλήψεις του είναι σπάνιες.

3ii. Χάρτης εξάπλωσης: 
3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Κρισίμως Κινδυνεύοντα (CR)
3β. Κριτήρια: 
A2bd
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Στη Μεσόγειο το είδος αυτό έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Μόνο 15 δείγματα πιάστηκαν συνολικά κατά τη διάρκεια ερευνών που διεξήχθησαν μεταξύ των ετών 1998 to 1999 στην αλιεία των μεγάλων πελαγικών ψαριών σε όλη τη Μεσόγειο. Όλα πιάστηκαν στην νότια Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος, κυρίως από δίχτυα επιφανείας (Megalofonou et al. 2000). Στη Δυτική Μεσόγειο εκτιμήθηκε μείωση του πληθυσμού ως 99% από τα μέσα του 20ου αιώνα.

5. Λόγοι αλλαγής από προηγούμενη αξιολόγηση: 
6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
14.10.2008
8α. Αξιολογητές: 
Π. Μεγαλοφονου
8β. Ελεγκτές: 
-------------
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

-------------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

-------------

9γ. Πληθυσμός: 

Σπάνιο

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Πρόκειται για πελαγικό, ωκεανόδρομο είδος που συναντάται σε βάθη που κυμαίνονται από 0-715 m. Το ενδιαίτημά του είναι κυρίως η περιοχή ανοιχτά των ακτών (πάνω από την ηπειρωτική κρηπίδα) αλλά απαντάται και μακριά από τις ακτές. Μπορεί να βρεθεί μόνο του ή σε κοπάδι.

9δii. Ενδιαίτημα και οικολογία (λίστα): 
9εi. Απειλές (κείμενο): 

Η κύρια απειλή για το συγκεκριμένο είδος είναι η παράνομη αλιεία (στοχευμένη και μη) για το πολύ μεγάλης αξίας κρέας του. Απαντάται σε όλες τις Ελληνικές θάλασσες ως παρεμπίπτον αλίευμα στην παράκτια αλιεία (παρασυρόμενα παραγάδια-δίχτυα) αλλά οι συλλήψεις του είναι σπάνιες.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

CMS Appendix III
Bern Convention Appendix III
Barcelona Convention Annex III

9ζ. Χρήση: 

Το κρέας του καταναλώνεται με το όνομα γαλέος. Δεν υπάρχει τοπική αγορά γιατί οι συλλήψεις του είναι σπάνιες.

10. Βιβλιογραφία: 

Cavanagh, Rachel D. and Gibson, Claudine. 2007. Overview of the Conservation Status of Cartilaginous Fishes (Chondrichthyans) in the Mediterranean Sea. IUCN, Gland, Switzerland and Malaga, Spain. vi + 42 pp.

Compagno, L.J.V. 2001 Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Volume 2. Bullhead, mackerel and carpet sharks (Heterodontiformes, Lamniformes and Orectolobiformes). FAO Species Catalogue for Fishery Purposes. No. 1, Vol. 2. Rome, FAO. 2001. 269p.

Costantini, M. and Affronte, M. 2003. Neonatal and juvenile sandbar sharks in the northern Adriatic Sea. Journal of Fish Biology 62(3): 740-743.

Economidis, P.S., 1973. Catalogue of the fishes of Greece. Reprinted from Hellenic Oceanology and Limnology, Praktika of the Inst. of Ocean. and Fishing Research, vol. 11 (1972).

Economidis, P.S. and E. Koutrakis, 2001. Common names of comercially important Hellenic marine organisms. Aristotle University, Unpublished Technical Report.

Ferretti, F., Myers, R.A., Serena, F. and Lotze, H.K. 2008. Loss of Large Predatory Sharks from the Mediterranean Sea. Conservation Biology 22: 952-964.

Megalofonou, P., Yannopoulos, C., Damalas, D., De Metrio, G., Deflorio, M., de la Serna, J.M., Macias, D. (2005). Pelagic shark incidental catch and estimated discards from the swordfish and tuna fisheries in the Mediterranean Sea. Fishery Bulletin 620 –634 (2005).

Megalofonou, P., Damalas, D., Yannopoulos, C. (2005). Composition and abundance of pelagic shark by-catch in the eastern Mediterranean Sea. Cybium, 29: 135-140.

Papakonstantinou, C., 1988. Check-list of marine fishes of Greece. Fauna Graeciae IV, 257 p.

Stevens et al (2005). Lamna nasus. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. IUCN 2006.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

7. Θαλάσσια

7.1. Ανοιχτά = 1

Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Tue, 2019-11-26 13:52 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith