Ladigesocypris ghigii

Kείμενο Κόκκινου Βιβλίου: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κατηγορία κινδύνου: 
1α. Επιστημονικό όνομα: 
Ladigesocypris ghigii (Gianferrari, 1927)
1β. Συνώνυμα: 

--------------

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Γκιζάνι
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Gizani
2α. Τάξη: 
CYPRINIFORMES
2β. Οικογένεια: 
CYPRINIDAE
3i. Εξάπλωση: 

ΡΟΔΟΣ: Το είδος είναι ενδημικό της Ρόδου που αποτελεί και τον μοναδικό ευρωπαϊκό πληθυσμό.
Συγγενικοί πληθυσμοί υπάρχουν και σε περιοχές της απέναντι ασιατικής ακτής.

3ii. Χάρτης εξάπλωσης: 
3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Κινδυνεύoν (EN)
3β. Κριτήρια: 
B1b(i,ii,iii,v)c(iii,iv)+2b(i,ii,iii,v)c(iii,iv)
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Το είδος αξιολογείται ως Κινδυνεύoν (EN) επειδή οι διάσπαρτοι πληθυσμοί της νήσου αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της ανεπάρκειας νερού, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο και κατά τις περιόδους παρατεταμένης ξηρασίας. Tο ελάχιστο νερό χρησιμοποιείται για την υδροδότηση μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, ενώ το ελεύθερο ρυπαίνεται από γεωργικά και αστικά λύματα.

5. Λόγοι αλλαγής από προηγούμενη αξιολόγηση: 
6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
---------
8α. Αξιολογητές: 
Π. Σ. Οικονομίδης
8β. Ελεγκτές: 
---------
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

---------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος είναι ενδημικό των εσωτερικών υδάτων της Ρόδου. Οι αρχικοί πληθυσμοί έχουν περιγραφεί από τον ποταμό της Καλαβάρδας (δυτική ακτή) και διάφορα ανεξάρτητα ρεύματα της ανατολικής ακτής, πολλά από τα οποία έχουν στερέψει. Επίσης, έχει διασπαρθεί σε πολλές περιοχές του νησιού ακόμη και τεχνητές δεξαμενές (π.χ. Αγία Ελεούσα). Δεν είναι σίγουρο αν η σημερινή του εξάπλωση είναι αυθεντική ή αν προέρχεται από διασπορά.

9γ. Πληθυσμός: 

Οι ανεξάρτητοι υποπληθυσμοί του νησιού παρουσιάζουν συχνά πολύ μεγάλες αυξομειώσεις. Από τους 4 υποπληθυσμούς μόνο οι 2, είναι πιθανώς αυτόχθονες. Κι αυτοί όμως ενδέχεται να έχουν μειχθεί από άλλους. Σε περιόδους μεγάλης και παρατεταμένης ξηρασίας οι πληθυσμοί επανιδρύονται ταχύτατα. Όμως, η διαδικασία αυτή διέρχεται δια του φαινομένου της στενωπού.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Το είδος εμφανίζει σαφή ρεόφιλο χαρακτήρα. Εντούτοις επιβιώνει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και σε περιβάλλον ήρεμων νερών. Τρέφεται με μικροασπόνδυλα και μικρόφυτα. Φαίνεται πως η αναπαραγωγή του είναι τμηματική και λαμβάνει χώρα από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο περίπου. Τα αβγά του είναι κολλώδη.

9εi. Απειλές (κείμενο): 

Ανεπάρκεια νερού και ρύπανση.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας των Οικοτόπων και στο Π.Δ. 67/1981.

9ζ. Χρήση: 

Καμία χρήση.

10. Βιβλιογραφία: 

Barbieri, R., P.S. Economidis, M. Corsini, A.N. Economou, M.Th. Stoumboudi. 2000. First results on the reproductive biology of Ladigesocypris ghigii. In: Proceedings of the 6th Hellenic Symposium on Oceanography and Fisheries, Chios, Greece, pp. 201–205 (in Greek).

Bobori, D.C., P.S. Economidis & E.G. Maurakis. 2001. Freshwater fish habitat science in Greece. Aquatic Ecosys. Health & Management, 4(4): 381-391.

Bogutshkaya, N.G. 1996. Contribution to the knowledge of leuciscine fishes of Asia Minor. Part 1. Morphology and taxonomic relationships of Leuciscus borysthenicus (Kessler, 1859), Leuciscus smyrnaeus (Boulenger, 1896) and Ladigesocypris ghigii (Gianferrari, 1927) (Cyprinidae, Pisces). Publicationes Especiales, Instituto Espagnol de Oceanografia, 21: 25-44.

Κορσίνι, Μ., Α. Καραντώνη & Σ. Χατζηνικολάου. 1991. Μελέτη της βιολογίας και στοιχεία της οικολογίας του ψαριού "Γκιζάνι" (Ladigesocypris ghigii) (Pisces: Cyprinidae). Τεχνική Εκθεση. ΕΚΘΕ/ΥΣΡ, σελ. 27.

Corsini, Μ. & A. Karantoni. 1993. Biological observations on two populations of Ladigesocypris ghigii (Pisces: Cyprinidae) in Rhodes. Proc. 4th Nat. Symp. Oceanogr. Fish., 295-298 (in Greek).
Corsini, Μ. 1994. Distribution of the populations of an endemic cyprinid Ladigesocypris ghigii in the island of Rhodes (Greece) and efforts for its conservation. Proceedings of the European Union of Aquarium Curators, E.U.A.C., Leipzig, 63-67.

Οικονομίδης, Π.Σ. 1988. Έκθεση για την κατάσταση των πληθυσμών του  ενδημικού ψαριού γκιζάνι στα υδάτινα συστήματα γλυκών νερών της Ρόδου. Τεχνική Έκθεση, σελ. 11.

Economidis, P.S. 1992. Freshwater Fishes. In: The Red Data Book of Threatened Vertebrates of Greece. σελ. 41-81.

Economidis, P.S. 1995. Endangered Freshwater Fishes of Greece. In: Endemic Freshwater Fishes of N. Mediterranean Region. Ed. by A.J. Crivelli & P.S. Maitland, Tour de Valat Foundation. Biological Conservation, 72: 201-211.

Economidis, P.S., V.P. Vogiatzis & D. Bobori. 1997 (2000). Freshwater Fishes: 613-645 In: Directive 92/43/EEC The Greek "Habitat" Project NATURA 2000: An overview. Life Contract B4-3200/94/756 (Ed. by: S. Dafis, E. Papastergiadou, K. Georghiou, D. Babalonas, T. Georgiadis, M. Papageorgiou, Th. Lazaridou & V. Tsiaoussi). Commission of the European Communities DG XI, The Goulandris Natural History Museum, EKBY (Greek version, 2000). 932 p.

Gianferrari, L. 1927. Diagnosi preliminare di due nuove specie ittiche di Rodi. Atti Soc. Ital. Sci. nat., 66: 123-125.

Gianferrari, L. 1929. Ricerche faunistiche nell' isole italiane dell' Egeo. Pesci. Arch. Zool. ital., 13: 37-44.

Kottelat, M. 1997. An heuristic checklist of the freshwater fishes of Europe (exclusive of former USSR) with an introduction for non-systematists and comments on nomenclature and conservation. Biologia, section Zoology, 52 suppl. 5: 1-271.

Kottelat, M. & J. Freyhof. 2007. Handbook of European freshwater fishes. Edition by M. Kottelat, Cornol, Switzerland and J. Freyhof, Berlin Germany. 646 p.

Μαμούρης, Z., Μ.Θ. Στουμπούδη, Κ. Σταμάτης, Κ. Μούτου & Α.Ν. Οικονόμου. 2003. Γενετική ανάλυση των πληθυσμών του απειλούμενου είδους Ladigesocypris ghigii με τη μέθοδο RAPD-PCR. Πρακτικά του 11ου Πανελληνίου Ιχθυολογικού Συνεδρίου, Πρέβεζα, σ. 165-168.

Poncin, P., M.Th. Stoumboudi, L. Gervalle, R. Barbieri, A.N. Economou & P.S. Economidis. 2005. The spawning behaviour of the endangered freshwater fish Ladigesocypris ghigi (Gianferrari, 1927). J. Appl. Ichthyol. 21: 225-228.

Stoumboudi, M.Th., Corsini, Μ. & Barbieri, R. 1999. Threats tο the survivaI of the highly endangered freshwater fish Ladigesocypris ghigii, and management actions for its conservation. Workshop οη Mediterranean Stream Fish Ecology and Conservation. Rhodes, Hellas, 1-3 Nov. 1999.

Stoumboudi, M.Th., R. Barbieri, Th. Psarras, S. Giakoumi, A.N. Economou. 2000. First results on the distribution and life span of Ladigesocypris ghigii. pp. 193–196. In: Proceedings of the 9th Hellenic Conference of Ichthyologists. 2000 Jan 20–23, Greek Ministry of Agriculture, University of Patras.

Stoumboudi, M.Th., R. Barbieri, M. Corsini-Foka, A.N. Economou, P.S. Economidis. 2002. Aspects of the reproduction and early life history of Ladigesocypris ghigii, a freshwater fish species endemic to Rhodes Island (Greece): implementation to conservation. In: M. J. Collares-Pereira, M.M. Coelho, I.G. Cowx, (Eds.) Conservation of Freshwater Fishes: Options for the Future, pp. 178–185. Fishing News Books and Blackwell Science, London.

Stoumboudi M.Th., R. Barbieri, Z. Mamuris, M. Corsini-Foka, A.N. Economou. 2002. Threatened fishes of the world: Ladigesocypris ghigii (Gianferrari, 1927). Environmental Biology of Fishes, 65: 340.

Stoumboudi, M.Th. & I.G. Cowx. 2003. Action plan for the endangered fish gizani (Ladigesocypris ghigii), endemic to Rhodes Island. Hellenic Centre for Marine Research, Athens, Greece, pp. 50 (in Greek).

Στουμπούδη Μ.Θ., Β. Παπαγεωργίου, Ε. Καλογιάννη, Ρ. Μπαρμπιέρι, Γ. Κρέη. 2003. Σύγκριση μορφομετρικών και μεριστικών χαρακτήρων σε τρεις πληθυσμούς του ενδημικού ψαριού των γλυκών νερών της Ρόδου Ladigesocypris ghigii. Πρακτικά του 11ου Πανελληνίου Ιχθυολογικού Συνεδρίου, Πρέβεζα, σ. 75-78.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)

4.1. Ποτάμια/Ρυάκια μόνιμης ροής [περιλαμβάνονται οι καταρράκτες] = 1

4.5. Λίμνες γλυκού νερού [άνω των 80 στρεμμάτων] = 2

10. Τεχνητά - υδρόβια

10.2. Δεξαμενές αλλά και λιμνούλες για πότισμα ζώων (κάτω των 80 στρεμμάτων) = 9

Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Sat, 2019-11-16 14:13 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith