Knipowitschia thessala

Kείμενο Κόκκινου Βιβλίου: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κατηγορία κινδύνου: 
1α. Επιστημονικό όνομα: 
Knipowitschia thessala (Vinciguerra, 1921)
1β. Συνώνυμα: 

Gobius thessalus Vinciguerra, 1921

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Θεσσαλογωβιός
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Thessaly goby
2α. Τάξη: 
PERCIFORMES
2β. Οικογένεια: 
GOBIIDAE
3i. Εξάπλωση: 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ: Το είδος είναι ενδημικό στο σύστημα του Θεσσαλικού Πηνειού και της Κάρλας. Έχει περιγραφεί από την πηγή Χασάμπαλι που αποχετεύει στην Κάρλα. Έχει επίσης βρεθεί στον Πηνειό (Τέμπη), στην πηγή Μάτι Τυρνάβου και στον παραπόταμο Ληθαίο μέσα στα Τρίκαλα.

3ii. Χάρτης εξάπλωσης: 
3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Κινδυνεύοντα (EN)
3β. Κριτήρια: 
B2ab(iii,v)
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Το είδος αξιολογείται ως Κινδυνεύον (EN) επειδή έχει περιορισμένη εμφάνιση (ενδημικό) στο σύστημα της Κάρλας και του Θεσσαλικού Πηνειού. Τα συστήματα αυτά είναι τελικοί αποδέκτες μιας έντονης γεωργικής ρύπανσης από φυτοφάρμακα και ευτροφισμού από λιπάσματα. Επίσης, υπάρχει υπερβολική χρήση επιφανειακού νερού για αρδεύσεις αλλά και άντληση για τον ίδιο σκοπό από το υπόστρωμα, που έχει ως συνέπεια να αποξηραίνονται οι φυσικές πηγές που αποτελούν και το βασικό ενδιαίτημα του είδους (π.χ. πηγή Χασάμπαλι). Ωστόσο, το είδος εμφανίζεται στον ίδιο τον Πηνειό σε σχετικά καλή κατάσταση.

6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
----------
8α. Αξιολογητές: 
-----------
8β. Ελεγκτές: 
----------
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

----------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος είναι ενδημικό της Κάρλας και του Θεσσαλικού Πηνειού.

9γ. Πληθυσμός: 

Ο πληθυσμός του είδους εμφανίζει κατακερματισμό και μπορεί χονδρικά να χωριστεί σε 4 υποπληθυσμούς: της Κάρλας, του Πηνειού, της πηγής Μάτι Τυρνάβου και του παραποτάμου Ληθαίος Τρικάλων. Από αυτούς μεγαλύτερος εμφανίζεται εκείνος του ίδιου του Πηνειού, ενώ ο πλέον προβληματικός είναι ο πληθυσμός της Κάρλας.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Το είδος προτιμά τα καθαρά και διαυγή νερά χωρίς ρεύμα. Μπορεί όμως να ανεχτεί και τρεχούμενα νερά με αισθητή ροή (π.χ. Πηνειός). Ωστόσο, ως βενθικό είδος ζει στον πυθμένα, κυρίως με άμμο και χαλίκια, σε περιοχές που ενδεχόμενα υπάρχει και υδρόβια βλάστηση. Τρέφεται από μικροασπόνδυλα και ενδεχόμενα μικρόφυτα. Δεν είναι γνωστή η αναπαραγωγή του, αλλά από τη βιβλιογραφία είναι γνωστό ότι τα είδη του γένους αυτού αποθέτουν τα αβγά τους σε κρυψώνες και οι γονείς τα επιβλέπουν.

9εi. Απειλές (κείμενο): 

Η βασική απειλή που αντιμετωπίζει το είδος αφορά στην καταστροφή ή/και την αλλοίωση του ενδιαιτήματός του. Επίσης, πρόβλημα αποτελεί και η ρύπανση των υδάτων.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης (Gobius thessalus).

9ζ. Χρήση: 

Καμία χρήση.

10. Βιβλιογραφία: 

Ananiadis, C.I. 1956. Limnological study of lake Karla. Bull. Inst. océanogr. Monaco, No 1083, 19 pp.

Economidis, P.S. & P.J. Miller. 1990. Systematics of freshwater gobies from Greece (Teleostei, Gobiidae). Journal of Zoology, 221: 125-170.

Kottelat, M. 1997. An heuristic checklist of the freshwater fishes of Europe (exclusive of former USSR) with an introduction for non-systematists and comments on nomenclature and conservation. Biologia, section Zoology, 52 suppl. 5: 1-271.

Kottelat, M. & J. Freyhof. 2007. Handbook of European freshwater fishes. Edition by M. Kottelat, Cornol, Switzerland and J. Freyhof, Berlin Germany. 646 p.

Miller, P.J. & P.S. Economidis. 2004. Knipowitschia thessala (Vincig., 1921), Ιn: Handbook Freshwater Fishes Europe, Aula Verlag, 8II: 422-429.

Vinciguerra, D. 1921. Descrizione di tre nuove specie di pesci delle acque dolci di Grecia. Ann. Mus. Stor. nat. Genova  9: 322-331.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)

4.1. Ποτάμια/Ρυάκια μόνιμης ροής [περιλαμβάνονται οι καταρράκτες] = 2

4.9. Πηγές = 1

10. Τεχνητά - υδρόβια

10.7. Αρδευόμενες εκτάσεις [περιλαμβάνει αρδευτικά κανάλια και ορυζώνες] = 9

10.9. Εγκιβωτισμοί και Αποστραγγιστικά κανάλια, τάφροι = 9

Bi. Δράσεις διαχείρισης (υπάρχουν): 
Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Sat, 2019-11-16 12:40 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith