Haliaeetus albicilla

Kείμενο Κόκκινου Βιβλίου: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

1α. Επιστημονικό όνομα: 
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
1β. Συνώνυμα: 

-----------

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Θαλασσαετός
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
White-tailed Eagle
2α. Τάξη: 
Accipitriformes
2β. Οικογένεια: 
Accipitridae
3i. Εξάπλωση: 

Παλαιαρκτική κατανομή, από την ανατολική Ευρώπη ως τις ασιατικές ακτές του Ειρηνικού, καθώς και Γροιλανδία. Στην Ελλάδα σήμερα περιορίζεται στη Θράκη-Κ. & Α. Μακεδονία (παλιότερα ήταν πολύ πιο διαδεδομένο στην ηπειρωτική Ελλάδα και ίσως και σε κάποια νησιά).

3ii. Χάρτης εξάπλωσης: 
3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Κρισίμως Κινδυνεύοντα (CR)
3β. Κριτήρια: 
D
3βi. Κριτήρια (λίστα): 
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Ο αναπαραγόμενος πληθυσμός του είδους είναι 6 ζευγάρια (?18 άτομα), ίσως λίγο περισσότερα, γι’ αυτό και σύμφωνα με το κριτήριο D (λιγότερα από 50 ώριμα άτομα) το είδος χαρακτηρίζεται ως Κρισίμως Κινδυνεύον (CR).

5. Λόγοι αλλαγής από προηγούμενη αξιολόγηση: 
6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
13/6/2008
8α. Αξιολογητές: 
Γ. Χανδρινός, Ε. Μπουρδάκης, Χ. Αλιβιζάτος.
8β. Ελεγκτές: 
Χ. Αλιβιζάτος, Γ. Χανδρινός.
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

----------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Δέλτα Έβρου, Λίμνες Βιστωνίδας & Μητρικού, Δέλτα Νέστου, Λίμνη Κερκίνη & Κορώνεια, Δέλτα Αλιάκμονα.

9γ. Πληθυσμός: 

6 ζευγάρια (ίσως λίγο περισσότερα). Αν και σπάνιο, το είδος απαντάται σχεδόν σε όλους τους μεγάλους υγροτόπους της περιοχής κατανομής του (συνήθως 1 ζευγάρι ανά υγρότοπο). Υποτίθεται ότι υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των ζευγαριών, καθώς και αυτών των γειτονικών χωρών.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Ο Θαλασσαετός στην Ελλάδα φωλιάζει σε δένδρα, σε διαφόρους τύπους πεδινών & παραποτάμιων δασών (1.1.1., 1.1.2.1, 1.1.4, σποραδικά 9.3) και τρέφεται (κυρίως με υδρόβια πουλιά και ψάρια και λιγότερο θηλαστικά και πτώματα) σε μεγάλους υγροτόπους (4.1, 4.5, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, ίσως 4.3). Οι τύποι ενδιαιτημάτων που χρησιμοποιεί το είδος γενικά είναι οι καταλληλότεροι.

9εi. Απειλές (κείμενο): 

Κυρίως υποβάθμιση των βιοτόπων, επίσης τα δηλητηριασμένα δολώματα, η μολυβδίαση, η λαθροθηρία και ίσως η συλλογή αβγών.

Άλλη

1.4.9. Μεταφορά φυσικού αερίου, ανεμογεννήτριες.

3.6. Ταρίχευση, συλλογή αβγών.

6.3.11. Μολυβδίαση (από σκάγια).

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Προστατεύεται σε διεθνές (Παρ. Ι της 79/409/ΕΕ, ΙΙ της Σύμβασης Βέρνης, ΙΙ της Σύμβασης Βόννης) και ελληνικό επίπεδο (απόφαση 414985/1985 ΥΠΓΑΤ). Ουσιαστικά ολόκληρος ο ελληνικός πληθυσμός βρίσκεται σε περιοχές Natura 2000.

9ζ. Χρήση: 

Για ταρίχευση (σπάνια τώρα), αβγά και ? νεοσσοί (κυρίως διεθνής αγορά).

Τι ποσοστό (%) του συνολικού πληθυσμού χρησιμοποιείται = <5%

Purpose/Type of Use = Sport hunting/specimen collecting = National, International. 

Primary forms removed from the wild = Whole animal/plant = 26-50%, Eggs, fruits, seeds = 26-50%. 

Source of specimens in commercial trade = Wild = 100%.

Τάσεις στη συλλογή/συγκομιδή από το φυσικό τους περιβάλλον σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό τα τελευταία 5 χρόνια = Άγνωστη.

Τάση στο ποσό συλλογής/συγκομιδής που προκαλείται λόγω εξημέρωσης και καλλιέργειας τα τελευταία 5 χρόνια = Άγνωστη.

10. Βιβλιογραφία: 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Αδημοσίευτα στοιχεία.

Χανδρινός, Γ. 1992.  Το Κόκκινο Βιβλίο των απειλουμένων Σπονδυλοζώων. Πουλιά. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Αθήνα.

Handrinos, G. & Akriotis, T. 1997. The Birds of Greece. Helm.

Jerrentrup. H. 1988. White-tailed Eagle: Population developments and threats in the eastern Mediterranean. Proposals for conservation in Greece. In: ORNIS CONSULT (ed): Conservation  and Management of the White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla in the European Community, Sept. 1988, Copenhagen.

Tucker, G.M. & Evans, M.I. 1997. Habitats for Birds in Europe. BirdLife Conservation Series No. 6. BirdLife International.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

1. Δάση

1.1. Εύκρατα Δάση

1.1.1. Θερμόβια Κωνοφόρα (χαλέπιος, τραχεία, κυπαρίσσια, άρκευθοι κλπ) = 1

1.1.2 Φυλλοβόλα Πλατύφυλλα

1.1.2.1. Ξηρόφιλλα φυλλοβόλα (Quercion confertae) = 1

1.1.4. Παραποτάμια δάση = 1

4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)

4.1. Ποτάμια/Ρυάκια μόνιμης ροής [περιλαμβάνονται οι καταρράκτες] = 1

4.3. Υγρότοποι με θαμνώδη βλάστηση = 9

4.5. Λίμνες γλυκού νερού [άνω των 80 στρεμμάτων] = 1

8. Ακτές

8.3. Εκβολές ποταμών =  1

8.4. Περιοδικά κατακλυζόμενες ιλυώδεις και αμμώδεις περιοχές και αλίπεδα χωρίς βλάστηση = 1

8.5. Περιοδικά κατακλυζόμενα έλη [περιλαμβάνει αλμυρόβαλτους] = 1

8.6. Παράκτιες υφάλμυρες/αλμυρές λιμνοθάλασσες με τουλάχιστον μια ένωση με τη θάλασσα = 1

8.7. Παράκτιες λιμνοθάλασσες γλυκού νερού και λιμνοθάλασσες γλυκού νερού σε δέλτα = 1

9. Τεχνητά – Χερσαία

9.3. Φυτείες = 2

Β. Βασικές απειλές (παλαιά): 
Β. Βασικές απειλές (υφιστάμενη): 
Β. Βασικές απειλές (μελλοντική): 
Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Mon, 2020-07-27 17:36 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith