Cobitis arachthosensis

Kείμενο Κόκκινου Βιβλίου: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κατηγορία κινδύνου: 
1α. Επιστημονικό όνομα: 
Cobitis arachthosensis Economidis & Nalbant, 1996
1β. Συνώνυμα: 

----------

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Αραχθοβελονίτσα
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Arachthos spined loach
2α. Τάξη: 
CYPRINIFORMES
2β. Οικογένεια: 
COBITIDAE
3i. Εξάπλωση: 

ΗΠΕΙΡΟΣ: Το είδος είναι ενδημικό στο υδατικό σύστημα του Αράχθου της Ηπείρου. Η περιγραφή του έγινε με βάση δείγματα από τον Άραχθο.

3ii. Χάρτης εξάπλωσης: 
3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Κινδυνεύοντα (EN)
3β. Κριτήρια: 
Β1ab(iii)
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Το είδος αξιολογείται ως Κινδυνεύον (ΕΝ) επειδή έχει περιορισμένη εξάπλωση (Άραχθος), όπου εμφανίζεται μόνο στον κάτω ρου του ποταμού και ιδιαίτερα στα κανάλια με γεώδη πυθμένα και πρανή που εκτείνονται στην πεδιάδα της Άρτας.

5. Λόγοι αλλαγής από προηγούμενη αξιολόγηση: 
6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
----------
8α. Αξιολογητές: 
----------
8β. Ελεγκτές: 
----------
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

----------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος είναι ενδημικό του Αράχθου της Ηπείρου, όπου, όπως προαναφέρθηκε, εμφανίζεται μόνο στον κάτω ρου και ιδιαίτερα στα κανάλια που έχουν γεώδη πυθμένα και πρανή. Δεν έχει βρεθεί ούτε στο μέσο, ούτε στον άνω ρου του ποταμού που έχει χειμαρρώδη μορφή και ελάχιστες περιοχές με μαλακό υπόστρωμα.

9γ. Πληθυσμός: 

To είδος μπορεί κατ’ εκτίμηση να θεωρηθεί ως μετρίως σπάνιο, αν και σε ορισμένες περιοχές είναι μάλλον κοινό, ιδιαίτερα στα κανάλια της πεδιάδας της Άρτας.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Το ενδιαίτημα του είδους είναι περιοχές του ποταμού ή των καναλιών με μαλακό υπόστρωμα (ιλυώδη) και πλούσια υδρόβια βλάστηση. Βασικά, είναι νυχτόβιο είδος και την ημέρα παραμένει κρυμμένο μέσα στην ιλύ. Τρέφεται με υπολείμματα (detritus), αλλά και μικροσκοπικά ασπόνδυλα. Η αναπαραγωγή του δεν έχει μελετηθεί. Φαίνεται ότι γίνεται επιτόπου.

9εi. Απειλές (κείμενο): 

Ρύπανση των υδάτων και του υποστρώματος. Καταστροφή των ενδιαιτημάτων από δημόσια έργα, ιδιαίτερα περιορισμός των περιοχών με γεώδη πυθμένα. Ο περιορισμός αυτός γίνεται με δύο βασικούς τρόπους: αύξηση της ροής που παρασύρει την αμμοϊλή και αφαίρεση της άμμου για δημόσια ή ιδιωτικά έργα (αμμοληψίες).

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

----------

9ζ. Χρήση: 

Καμιά χρήση.

10. Βιβλιογραφία: 

Bobori, D.C., P.S. Economidis & E.G. Maurakis. 2001. Freshwater fish habitat science in Greece. Aquatic Ecosys. Health & Management, 4(4): 381-391.

Economidis, P.S. 1992. Freshwater Fishes. In: The Red Data Book of Threatened Vertebrates of Greece. σελ. 41-81.

Economidis, P.S. & T.T. Nalbant. 1997. A study of the loaches of the genera Cobitis and Sabanejewia (Pisces, Cobitidae) of Greece, with description of six new taxa. Trav. Mus. natl. Hist. nat. "Grigore Antipa", 36: 295-347.

Economidis, P.S., V.P. Vogiatzis & D. Bobori. 1997 (2000). Freshwater Fishes: 613-645 In: Directive 92/43/EEC The Greek "Habitat" Project NATURA 2000: An overview. Life Contract B4-3200/94/756 (Ed. by: S. Dafis, E. Papastergiadou, K. Georghiou, D. Babalonas, T. Georgiadis, M. Papageorgiou, Th. Lazaridou & V. Tsiaoussi). Commission of the European Communities DG XI, The Goulandris Natural History Museum, EKBY (Greek version, 2000). 932 p.

Οικονόμου, A., Ρ. Μπαρμπιέρι, Χ. Νταουλάς, Θ. Ψαρράς, Μ. Στουμπούδη, M., Η. Μπερταχάς, Σ. Γιακουμή, Α. Πατσιάς. 1999. Απειλούμενα ενδημικά είδη ψαριών του γλυκού νερού της Δ. Ελλάδας και Πελοποννήσου - κατανομή, αφθονία, κίνδυνοι και μέτρα προστασίας. Τεχνική Έκθεση. ΕΚΘΕ, Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων. 341 σελίδες.

Kottelat, M. 1997. An heuristic checklist of the freshwater fishes of Europe (exclusive of former USSR) with an introduction for non-systematists and comments on nomenclature and conservation. Biologia, section Zoology, 52 suppl. 5: 1-271.

Kottelat, M. & J. Freyhof. 2007. Handbook of European freshwater fishes. Edition by M. Kottelat, Cornol, Switzerland and J. Freyhof, Berlin Germany. 646 p.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)

4.1. Ποτάμια/Ρυάκια μόνιμης ροής [περιλαμβάνονται οι καταρράκτες] = 1

4.4. Τυρφώνες, Έλη, Βάλτοι, κλπ = 1

4.9. Πηγές = 1

10. Τεχνητά - υδρόβια

10.7. Αρδευόμενες εκτάσεις [περιλαμβάνει αρδευτικά κανάλια και ορυζώνες] = 9

10.9. Εγκιβωτισμοί και Αποστραγγιστικά κανάλια, τάφροι = 9

Bi. Δράσεις διαχείρισης (υπάρχουν): 
Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Wed, 2019-11-13 10:03 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith