Chalcalburnus belvica

Kείμενο Κόκκινου Βιβλίου: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κατηγορία κινδύνου: 
1α. Επιστημονικό όνομα: 
Chalcalburnus belvica (Karaman, 1924)
1β. Συνώνυμα: 

Alburnus belvica Karaman, 1924

Alburnus alburnus belvica Karaman, 1924

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Τοπικά ονόματα: Τσιρόνι, Μπέλβετσι, Σίρκα, Σαρδέλα
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Prespa bleak
2α. Τάξη: 
Cyrpiniformes
2β. Οικογένεια: 
Cyprinidae
3i. Εξάπλωση: 

Ενδημικό στη Δ. Μακεδονία.
Ενδημικό και περιορισμένο στις Λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα.
Απαντάται στην Αλβανία και στην πΓΔΜ (επίσης ενδημικό της λίμνης Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα).

3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Τρωτά (VU)
3β. Κριτήρια: 
D2
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Το είδος βρίσκεται σε δύο συνδεόμενες λίμνες, όπου αντιμετωπίζει την πιθανή απειλή της εισαγωγής ξενικών ειδών (εισβάλλοντα ξενικά είδη).

5. Λόγοι αλλαγής από προηγούμενη αξιολόγηση: 
6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
---------
8α. Αξιολογητές: 
---------
8β. Ελεγκτές: 
---------
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

---------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Παρατηρείται στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, κυρίως στα ανοιχτά εκτός αναπαραγωγική περιόδου, ενώ αναπαράγεται στην παραλίμνια ζώνη και κατώτερα τμήματα (εκβολές) των ποταμών της περιοχής.

9γ. Πληθυσμός: 

Κοινό στην περιοχή.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Ζει σε αγέλες, σε λίμνες γλυκού νερού (4.5), κυρίως μακριά από την ακτή (πελαγικό). Περιοχές αναπαραγωγής αποτελούν η παραλίμνια ζώνη (4.5) και σε σημεία με χαμηλή ροή (π.χ. εκβολές) στα ποτάμια συνεχούς ροής (4.1).

Μετακινείται προς τις περιοχές ωοτοκίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ αναπαράγεται κατά το Μάιο- Ιούνιο. Η ωοτοκία λαμβάνει χώρα σε μέρες χωρίς κύμα, σε απόσταση εκατοστών από την ακτή σε μικρά κοπάδια. Τρέφεται με πλαγκτόν, ενώ αποτελεί την κυριότερη τροφή του Αργυροπελεκάνου (Pelecanus crispus)  και άλλων ψαροφάγων υδρόβιων πουλιών της περιοχής.

9εi. Απειλές (κείμενο): 

Το είδος απειλείται από τη ρύπανση υδάτων από γεωργικά απόβλητα (6.3.1) και αστικά λύματα (6.3.2) και την άντληση υπογείων (1.3.6) υδάτων που συντελεί στην πτώση της στάθμης  του νερού στις δύο λίμνες. Παλαιότερα απειλούνταν από την υπερβολική συγκομιδή (3.1.1, 3.1.2, 3.1.3). Πιθανές μελλοντικές απειλές αποτελούν η εισαγωγή ξενικών ειδών (2) και η ρύπανση των υδάτων από εμπορικά/ βιομηχανικά απόβλητα (6.3.3).

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

IUCN Red List of Threatened Species (2006): VU D2

Προστατευόμενες περιοχές:
Εθνικός Δρυμός Πρεσπών (Π.Δ. 46/23.1.1974)
ΝΑΤURA 2000: GR1340001

9ζ. Χρήση: 

Purpose/Type of Use - 1. Food - human - Food and beverages for human consumption/nutrition. Subsistence, National. 2. Food - animal. - Food and liquids for consumption by domestic/captive animals. Subsistence, National. 16. Other. National. -  Παλαιότερα ήταν από τα πιο σημαντικά εμπορεύσιμα είδη, με ετήσια συγκομιδή 500 τόνων. Κατά τη δεκαετία του 1970 προορίζονταν και για ιχθυοτροφή, ενώ έως το 1974 συσκευάζονταν επεξεργασμένα για εξαγωγή.  Πλέον δεν αποτελεί εμπορικό αλίευμα.

Primary forms removed from the wild. - 1. Whole animal/plant. Removal of the whole individual from the wild population. = 100%.

Source of specimens in commercial trade. -  1. Wild. Specimens taken from natural habitat, with no human intervention in terms of enhancing individual survival or production. = 100%.

Τάσεις στη συλλογή/συγκομιδή από το φυσικό τους περιβάλλον σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό τα τελευταία 5 χρόνια. - Άγνωστη.

Τάση στο ποσό συλλογής/συγκομιδής που προκαλείται λόγω εξημέρωσης και καλλιέργειας τα τελευταία 5 χρόνια - Άγνωστη.

10. Βιβλιογραφία: 

• Κατσαδωράκης Γιώργος. 1996. Ψάρια και Αλιεία στις Πρέσπες. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών
• Crivelli, A.J. 2006. Alburnus belvica. In: IUCN 2007. 2007 IUCN Red List of Threatened Species. www.iucnredlist.org. Downloaded on 11 September 2008.
• Crivelli, A.J., Catsadorakis, G., Malakou, M. & Rosecchi, E., 1997, Fish and fisheries of the Prespa lakes., Hydrobiologia, Vol: 351, pp. 107-125
• Crivelli, A.J., 1996. The freshwater fish endemic to the Mediterranean region. An action plan for their conservation. Tour du Valat Publication, 171 p.
• Kottelat, M. and J. Freyhof. 2007. Handbook of European freshwater fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany, pp. 165-166
• Pyrovetsi, M. D. & P.S. Economidis. 1998. The diet of Dalmatian Pelicans (Pelecanus crispus) breeding at Lake Mikri Prespa National Park, Greece. Israel Journal of Zoology, Vol: 44, pp.9-17
• Smith, Kevin G. and Darwall, William R.T. (Compilers). 2006. The Status and Distribution of Freshwater Fish Endemic to the Mediterranean Basin. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. v + 34 pp.
http://www.fishbase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=25857&genusname=Al...

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)

4.1. Ποτάμια/Ρυάκια μόνιμης ροής [περιλαμβάνονται οι καταρράκτες] = 1

4.5. Λίμνες γλυκού νερού [άνω των 80 στρεμμάτων] = 1

Tue, 2019-12-10 09:25 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith