Bubo bubo

Taxonomic name: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

1α. Επιστημονικό όνομα: 
Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
1β. Συνώνυμα: 

------------

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
(Κοινός) Μπούφος
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Eurasian Eagle-Owl
2α. Τάξη: 
Strigiformes
2β. Οικογένεια: 
Strigidae
3i. Εξάπλωση: 

Το είδος έχει ευρεία κατανομή στην Παλαιαρκτική και στην Ινδία (Cramp 1985). Στην Ελλάδα αναπαράγεται (επιδημητικό) στη Θράκη-Κ. & Μακεδονία, Δ. Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Ιόνια, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και Β.-Α. Αιγαίο (Handrinos & Akriotis 1997).

3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Μειωμένου Ενδιαφέροντος (LC)
3β. Κριτήρια: 
------------
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Ο πληθυσμός του είδους στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 200-500 ζευγάρια ή λιγότερα από 1.000 άτομα και είναι μάλλον σταθερός- δεν είναι γνωστός με ακρίβεια και πιθανώς είναι μεγαλύτερος (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία αδημ.)

6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
26.6.2008
8α. Αξιολογητές: 
Χ. Αλιβιζάτος, Ε. Μπουρδάκης, Γ. Χανδρινός.
8β. Ελεγκτές: 
Χ. Αλιβιζάτος, Γ. Χανδρινός.
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

-------------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος είναι διαδεδομένο στην ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά βρίσκεται μόνο σε λίγα νησιά. Δεν φαίνεται να ήταν πολύ πιο διαδεδομένο στο παρελθόν και μόνο τοπική μείωση έχει αναφερθεί (Handrinos & Akriotis 1997).

9γ. Πληθυσμός: 

Υπολογίζεται σε 200-500 ζευγάρια, αλλά μπορεί κάλλιστα να είναι μεγαλύτερος.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Το είδος απαντάται σε μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων από το επίπεδο της θάλασσας στα ψηλά βουνά. Προτιμά περιοχές με βράχια (5.), φαράγγια και πολύπλοκο ανάγλυφο στα οποία συνήθως φωλιάζει, και ανοιχτές περιοχές (3.1.1., 3.1.2., 3.1.3.) και αραιά δάση και θαμνώνες (1.1.1., 1.1.2.1., 1.1.2.2., 1.1.3., 2.1., 2.2., 2.3.), αλλά μερικές φορές κυνηγάει και σε καλλιέργειες (9.1) και υγροτόπους (4.4., 4.8., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5). Τρέφεται με μεγάλη ποικιλία μικρών και μεσαίου μεγέθους θηλαστικά και μεσαίου μεγέθους πουλιά, και λιγότερο με άλλα σπονδυλόζωα και μεγάλα έντομα (Pieper 1981, Akriotis 1981, Papageorghiou et al. 1993, Alivizatos et al. 2005).

9δii. Ενδιαίτημα και οικολογία (λίστα): 
9εi. Απειλές (κείμενο): 

Απειλείται από το λαθροθηρία, την οδική κυκλοφορία (συχνά το χτυπούν τα αυτοκίνητα), τις διανοίξεις δρόμων και τα φυτοφάρμακα.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Προστατεύεται σε διεθνές (Παρ. Ι της 79/409/ΕΕ, ΙΙ της Σύμβασης Βέρνης, ΙΙ της Σύμβασης Βόννης) και ελληνικό επίπεδο (απόφαση 414985/1985 ΥΠΓΑΤ) (Tucker & Evans 1997). Το μεγαλύτερο μέρος του γνωστού ελληνικού πληθυσμού φαίνεται ότι βρίσκεται σε περιοχές Natura 2000.

9ζ. Χρήση: 

Ίσως μόνο για ταρίχευση και συλλογή αβγών ( σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο αντίστοιχα).

Τι ποσοστό (%) του συνολικού πληθυσμού χρησιμοποιείται; = <5%

Purpose/Type of Use - 15. Sport hunting/specimen collecting - Includes collection and preservation of dead specimens for personal pleasure, e.g. not for research; collection of live specimens should be included under pets/display animals, horticulture = National, International.

Primary forms removed from the wild - 1. Whole animal/plant - Removal of the whole individual from the wild population  = 26-50%. 4. Eggs, fruits, seeds = 26-50%.

Source of specimens in commercial trade - 1. Wild - Specimens taken from natural habitat, with no human intervention in terms of enhancing individual survival or production = 100%.

Τάσεις στη συλλογή/συγκομιδή από το φυσικό τους περιβάλλον σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό τα τελευταία 5 χρόνια = Μείωση

Τάση στο ποσό συλλογής/συγκομιδής που προκαλείται λόγω εξημέρωσης και καλλιέργειας τα τελευταία 5 χρόνια = Άγνωστη

10. Βιβλιογραφία: 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Αδημοσίευτα στοιχεία.

Akriotis, T. 1981. Food ecology of five sympatric owls. Second year project.

Alivizatos, H., Goutner., V. & Zogaris , S. 2005. Contribution to the diet of four owl species (Aves, Strigiformes), from mainland and island areas of Greece. Belg. J. Zool., 135(2): 109-118.

Cramp. S. (ed). Handbook of the Birds of Europe the Middle East and North Africa. The Birds of the Western Palearctic. Volume IV, Terns to Woodpeckers. Oxford University Press.

Handrinos, G. & Akriotis, T. 1997. The Birds of Greece. Helm.

Papageorgiou, N.K., Vlachos, C.G. & Bakaloudis , D. 1993. Diet and nest site characteristics of Eagle Owl (Bubo bubo) breeding in two different habitas in north-eastern Greece. Avocetta N0 17: 49-54.

Pieper, H. 1981. Zur säugertiernahrung des Uhus (Bubo bubo) auf der griechischen Insel Lesbos. Vogelwelt 102: 55-56.

Tucker, G.M. & Evans, M.I. 1997. Habitats for Birds in Europe. BirdLife Conservation Series No. 6. BirdLife International.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

1. Δάση

1.1. Εύκρατα Δάση

1.1.1. Θερμόβια Κωνοφόρα (χαλέπιος, τραχεία, κυπαρίσσια, άρκευθοι κλπ) = 1

1.1.2.1. Ξηρόφιλλα φυλλοβόλα (Quercion confertae) = 1

1.1.2.2. Ostryo-Carpinion = 1

1.1.3. Ψυχρόβια Κωνοφόρα (ελάτη, μαύρη πεύκη κλπ) = 1

2. Θαμνώνες

2.1. Φρύγανα = 1

2.2. Αείφυλλα – Πλατύφυλλα = 1

2.3. Αείφυλλα – Σκληρόφυλλα (Πρινώνες) = 1

3. Λιβάδια

3.1 Εύκρατα λιβάδια

3.1.1. Χορτολίβαδα = 1

3.1.2. Υπαλπικά και αλπικά λιβάδια = 2

3.1.3. Φυσικά ξέφωτα = 1

3.1.5. Χέρσα εδάφη = 1

4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)

4.1. Ποτάμια/Ρυάκια μόνιμης ροής [περιλαμβάνονται οι καταρράκτες] = 2

4.2. Ποτάμια/Ρυάκια παροδικής ροής = 2

4.4. Τυρφώνες, Έλη, Βάλτοι, κλπ = 2

4.8. Εποχιακά/περιοδικά τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό, υγρά λιβάδια [κάτω των 80 στρεμμάτων] = 2

5. Βραχώδεις περιοχές [περιλαμβάνονται γκρεμοί, κορυφές βουνών, σάρες] = 1

8. Ακτές

8.1. Βραχώδεις ακτές [περιλαμβάνονται βραχονησίδες και θαλάσσιοι γκρεμοί] = 9

8.2. Χαλικώδεις και αμμώδεις παραλίες [περιλαμβάνει αμμολουρίδες, αμμονησίδες, θίνες] = 2

8.3. Εκβολές ποταμών = 2

8.4. Περιοδικά κατακλυζόμενες ιλυώδεις και αμμώδεις περιοχές και αλίπεδα χωρίς βλάστηση = 2

8.5. Περιοδικά κατακλυζόμενα έλη [περιλαμβάνει αλμυρόβαλτους] = 2

9. Τεχνητά – Χερσαία 

9.1. Καλλιέργειες (δημητριακά, ορυζώνες, κλπ) = 2

9.2. Βοσκότοποι που διαχειρίζονται, φυτεύονται ή λιπαίνονται = 2

Β. Βασικές απειλές (παλαιά): 
Β. Βασικές απειλές (υφιστάμενη): 
Β. Βασικές απειλές (μελλοντική): 
Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Καθεστώς παρουσίας (Πουλιά): 
Tue, 2020-04-14 11:08 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith