Asio flammeus

Taxonomic name: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

1α. Επιστημονικό όνομα: 
Asio flammeus (Pontopiddan, 1763)
1β. Συνώνυμα: 

----------

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Βαλτόμπουφος
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Short-eared owl
2α. Τάξη: 
Strigiformes
2β. Οικογένεια: 
Strigidae
3i. Εξάπλωση: 

Το είδος αναπαράγεται (σε μεγάλο βαθμό αποδημητικό) στις βόρειες περιοχές της Ολαρκτικής, με επιπλέον επιδημητικούς πληθυσμούς στη Νότια Αμερική, νησιά της Καραϊβικής και Χαβάη (Cramp 1985). Στην Ελλάδα αναφορές για αναπαραγωγή τα τελευταία χρόνια υπάρχουν μόνο από Θράκη-Κ. Α. Μακεδονία. Το είδος έιναι κάπως πιο κοινό κατά τη μετανάστευση και το χειμώνα (Handrinos & Akriotis 1997, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία αδημ.).

3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Ανεπαρκώς Γνωστά (DD)
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Ο αναπαραγόμενος πληθυσμός του είδους υπολογίζεται σε 0-10 ζευγάρια, αλλά είναι ελάχιστα γνωστό και ίσως να μην αναπαράγεται τακτικά στην Ελλάδα (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία αδημ.)

5. Λόγοι αλλαγής από προηγούμενη αξιολόγηση: 
6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
26.6.2008
8α. Αξιολογητές: 
Χ. Αλιβιζάτος, Ε. Μπουρδάκης, Γ. Χανδρινός.
8β. Ελεγκτές: 
Χ. Αλιβιζάτος, Γ. Χανδρινός.
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

--------------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Οι μόνες σχετικά πρόσφατες ενδείξεις αναπαραγωγής του είδους στην Ελλάδα είναι από το Δέλτα Νέστου και Δέλτα Έβρου. Και στο παρελθόν υπήρχαν ελάχιστες αναφορές για αναπαραγωγής την Ελλάδα.

9γ. Πληθυσμός: 

0-10 ζευγάρια, ίσως όχι τακτικά αναπαραγόμενο στην Ελλάδα, ελάχιστα γνωστό είδος.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Το είδος φωλιάζει στο έδαφος, και στην Ελλάδα κατά την περίοδο της αναπαραγωγής έχει παρατηρηθεί σε παράκτιους υγροτόπους με χαμηλή βλάστηση (8.3., 8.5., 8.6., 8.7). Τρέφεται με μικρά θηλαστικά (κυρίως τρωκτικά) και πουλιά.

9εi. Απειλές (κείμενο): 

Σαφώς ευάλωτο είδος λόγω του μικρού πληθυσμού του, και πιθανόν να απειλείται από την κτηνοτροφία (τυχαία καταστροφή φωλιών) και την υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων του.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Προστατεύεται σε διεθνές (Παρ. Ι της 79/409/ΕΕ, ΙΙ της Σύμβασης Βέρνης, ΙΙ της Σύμβασης Βόννης) και ελληνικό επίπεδο (απόφαση 414985/1985 ΥΠΓΑΤ) (Tucker & Evans 1997). Οι περιοχές όπου φαίνεται ότι αναπαράγεται είναι στο δίκτυο Natura 2000.

9ζ. Χρήση: 

Ίσως σπάνια για ταρίχευση (σε ελληνικό επίπεδο).

Purpose/Type of Use = 15. Sport hunting/specimen collecting - Includes collection and preservation of dead specimens for personal pleasure, e.g. not for research; collection of live specimens should be included under pets/display animals, horticulture - National.

Primary forms removed from the wild = 1. Whole animal/plant - Removal of the whole individual from the wild population - 100%

Source of specimens in commercial trade = 1. Wild - Specimens taken from natural habitat, with no human intervention in terms of enhancing individual survival or production - 100%

Τάσεις στη συλλογή/συγκομιδή από το φυσικό τους περιβάλλον σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό τα τελευταία 5 χρόνια = Μείωση

Τάση στο ποσό συλλογής/συγκομιδής που προκαλείται λόγω εξημέρωσης και καλλιέργειας τα τελευταία 5 χρόνια = Άγνωστη

10. Βιβλιογραφία: 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Αδημοσίευτα στοιχεία.

Cramp. S. (ed). Handbook of the Birds of Europe the Middle East and North Africa. The Birds of the Western Palearctic. Volume IV, Terns to Woodpeckers. Oxford University Press.

Handrinos, G. & Akriotis, T. 1997. The Birds of Greece. Helm.

Tucker, G.M. & Evans, M.I. 1997. Habitats for Birds in Europe. BirdLife Conservation Series No. 6. BirdLife International.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

8. Ακτές

8.2. Χαλικώδεις και αμμώδεις παραλίες [περιλαμβάνει αμμολουρίδες, αμμονησίδες, θίνες] = 9

8.3. Εκβολές ποταμών = 2

8.4. Περιοδικά κατακλυζόμενες ιλυώδεις και αμμώδεις περιοχές και αλίπεδα χωρίς βλάστηση = 9

8.5. Περιοδικά κατακλυζόμενα έλη [περιλαμβάνει αλμυρόβαλτους] = 1

8.6. Παράκτιες υφάλμυρες/αλμυρές λιμνοθάλασσες με τουλάχιστον μια ένωση με τη θάλασσα = 2

8.7. Παράκτιες λιμνοθάλασσες γλυκού νερού και λιμνοθάλασσες γλυκού νερού σε δέλτα = 2

Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Tue, 2020-04-14 15:09 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith