Ardea purpurea

Taxonomic name: 
Kείμενο Κόκκινου Βιβλίου: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κατηγορία κινδύνου: 
1α. Επιστημονικό όνομα: 
Ardea purpurea Linnaeus, 1766
1β. Συνώνυμα: 

----------

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Πορφυροτσικνιάς
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Purple heron
2α. Τάξη: 
Ciconiiformes
2β. Οικογένεια: 
Ardeidae
3i. Εξάπλωση: 

Είναι κοσμοπολίτικο είδος που κατανέμεται σε όλες τις ηπείρους εκτός της Αυστραλίας.
Στην Ελλάδα αναπαράγεται σε αποικίες στη Μακεδονία, Θράκη και Ήπειρο και Στερεά Ελλάδα. Στα νησιά και στην Πελοπόννησο παρατηρείται σε μικρές ομάδες κατά τη διάρκεια της εαρινής και φθινοπωρινής μετανάστευσης. Δεν διαχειμάζει στην Ελλάδα από όπου φεύγει κατά τον Αύγουστο  - Σεπτέμβριο.

3ii. Χάρτης εξάπλωσης: 
3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Κινδυνεύοντα (EN)
3β. Κριτήρια: 
A2cd (D on assessment)
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Το είδος κατετάγη στην παραπάνω κατηγορία με βάση τα στοιχεία του αναπαραγόμενου πληθυσμού και τις μεταβολές του στην Ελλάδα από το 1970 μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, ο αναπαραγόμενος πληθυσμός του είδους εκτιμήθηκε σε 600-650 ζευγάρια τη δεκαετία 1970, σε 105-150 ζευγάρια την περίοδο 1980 και σε περίπου 40-60 ζευγάρια το 2003.

D: λιγότερα από 250 άτομα.

6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
20/7/2008
8α. Αξιολογητές: 
Σάββας Καζαντζίδης
8β. Ελεγκτές: 
----------
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

----------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Ο Πορφυροτσικνιάς αναπαράγεται σε επτά αποικίες στις παρακάτω περιοχές : Δέλτα Αξιού, Λίμνες Κερκίνη, Χειμαδίτιδα, Πρέσπα, Αμβρακικό Κόλπο, Δέλτα Έβρου και Σπερχειού.

9γ. Πληθυσμός: 

Αναπαραγόμενος πληθυσμός είναι περίπου 40-60 ζευγάρια (2003) που κατανέμονται σε επτά αποικίες.
Δεν διαχειμάζει στη χώρα μας.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Το είδος απαντά σε υγροτόπους ιδιαίτερα εσωτερικών γλυκών νερών (λίμνες) και σε δέλτα ποταμών. Τρέφεται σε αβαθή γλυκά νερά αλλά και σε ορυζώνες όταν είναι διαθέσιμοι. Η τροφή του αποτελείται από υδρόβια έντομα, αμφίβια και ψάρια.

Φωλιάζει σε πυκνούς και εκτεταμένους καλαμώνες και περιστασιακά σε παρόχθια ή παραλίμνια δάση. Φωλιάζει κυρίως σε μονοειδικές αποικίες και σπανιότερα σε μικτές αποικίες με άλλα είδη ερωδιών.

9δii. Ενδιαίτημα και οικολογία (λίστα): 
9εi. Απειλές (κείμενο): 

Η ρύπανση των νερών κυρίως από την εκτεταμένη χρήση γεωργικών φαρμάκων στις καλλιέργειες περιφερειακά των υγροτόπων όπου αναπαράγεται υποβαθμίζει τα ενδιαιτήματα διατροφής του είδους.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Ο Πορφυροτσικνιάς περιλαμβάνεται στο:
1. Κοινοτική Οδηγία 79/409 «για την προστασίας των πουλιών και των βιοτόπων τους», Παράρτημα Ι 
2. Σύμβαση της Βέρνης, παράρτημα ΙΙ.
Οι περισσότερες (τουλάχιστον επτά) περιοχές στις οποίες το είδος φωλιάζει περιλαμβάνονται στο Δίκτυο «ΦΥΣΗ 2000»

9ζ. Χρήση: 

----------

10. Βιβλιογραφία: 

Handrinos G. and T. Akriotis 1997. The Birds of Greece. C. Helm, A & C Black, London.

Καζαντζίδης Σ. 2005. Ερωδιοί. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη.

Υφαντής Γ. και Σ. Καζαντζίδης 2005. Οι αποικίες των ερωδιών στην Ελλάδα. Στο: Βιοποικιλότητα και πλανητική αλλαγή: Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων – Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Μυτιλήνη 18-21 Νοεμβρίου 2004. Ένωση Ελλήνων Οικολόγων - Πανεπιστήμιο Αιγαίου. σελ. 265-271.

Υφαντής Γ. και Σ. Καζαντζίδης, 2004. Καταγραφή των αποικιών των ερωδιών στην Ελλάδα. Τελική αναφορά. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αθήνα. 53 σελ.

Wetlands International 2006. Waterbird population estimates – fourth edition. Wetlands International, Wageningen, The Netherlands.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 


4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)

4.3. Υγρότοποι με θαμνώδη βλάστηση = 1

4.4. Τυρφώνες, Έλη, Βάλτοι, κλπ = 1

4.5. Λίμνες γλυκού νερού [άνω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.6. Εποχιακές/περιοδικές λίμνες [άνω των 80 στρεμμάτων] = 9

4.7. Μόνιμα τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό [κάτω των 80 στρεμμάτων] = 9

4.8. Εποχιακά/περιοδικά τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό, υγρά λιβάδια [κάτω των 80 στρεμμάτων] = 2

4.13. Μόνιμα εσωτερικά δελταϊκά συστήματα = 1

8. Ακτές

8.3. Εκβολές ποταμών = 1

8.5. Περιοδικά κατακλυζόμενα έλη [περιλαμβάνει αλμυρόβαλτους] = 2

8.6. Παράκτιες υφάλμυρες/αλμυρές λιμνοθάλασσες με τουλάχιστον μια ένωση με τη θάλασσα = 2

8.7. Παράκτιες λιμνοθάλασσες γλυκού νερού και λιμνοθάλασσες γλυκού νερού σε δέλτα = 2

9. Τεχνητά – Χερσαία

9.1. Καλλιέργειες (δημητριακά, ορυζώνες, κλπ) = 1

10. Τεχνητά - υδρόβια

10.1. Ταμιευτήρες νερού (άνω των 80 στρεμμάτων) = 2

10.7. Αρδευόμενες εκτάσεις [περιλαμβάνει αρδευτικά κανάλια και ορυζώνες] = 1

10.9. Εγκιβωτισμοί και Αποστραγγιστικά κανάλια, τάφροι = 1


Thu, 2018-11-15 10:55 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith