Ardea alba

Taxonomic name: 
Kείμενο Κόκκινου Βιβλίου: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κατηγορία κινδύνου: 
1α. Επιστημονικό όνομα: 
Ardea alba Linnaeus, 1758
1β. Συνώνυμα: 

Casmerodius albus
Egretta alba

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Αργυροτσικνιάς
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Great White egret, Great egret, White heron.
2α. Τάξη: 
Ciconiiformes
2β. Οικογένεια: 
Ardeidae
3i. Εξάπλωση: 

Είναι κοσμοπολίτικο είδος που κατανέμεται σε όλες τις ηπείρους. Στην Ελλάδα αναπαράγεται σε αποικίες στη Μακεδονία (Πρέσπα και Κερκίνη). Διαχειμάζει κυρίως στους μεγάλους υγροτόπους της βόρειας και δυτικής Ελλάδας.

3ii. Χάρτης εξάπλωσης: 
3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Τρωτά (VU)
3β. Κριτήρια: 
B2ab(ii,iii,iv), D
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Το είδος κατετάγη στην παραπάνω κατηγορία με βάση τα στοιχεία του αναπαραγόμενου πληθυσμού και τις μεταβολές του στην Ελλάδα από το 1970 μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, ο αναπαραγόμενος πληθυσμός του είδους εκτιμήθηκε σε 11-15 ζευγάρια τη δεκαετία 1980  αν και τότε ήταν σε περισσότερες αποικίες και εκτιμάται ότι η κάλυψη των αποικιών με Αργυροτσικνιάδες δεν ήταν πλήρης. Ο αναπαραγόμενος πληθυσμός  το 2003 ήταν 31-42 ζευγάρια στους δύο υγροτόπους όπου το είδος φώλιασε.

B2ab(ii,iii,iv): Η έκταση της περιοχής κατοίκησης (Area of Occupancy) είναι μικρότερη από 500 km2 και οι πληθυσμοί βρίσκονται σε λιγότερες από 5 τοποθεσίες και παρατηρείται συνεχιζόμενη μείωση στην έκταση περιοχής κατοίκησης, στην έκταση, εύρος και/ή ποιότητα ενδιαιτήματος και στον αριθμό τοποθεσιών και υποπληθυσμών.

D : Ο αριθμός των ώριμων ατόμων είναι μικρότερος από 250 άτομα.

Πραγματοποιήθηκε κατά 1 κατηγορία υποβάθμιση, με βάση τα περιφερειακά κριτήρια..

6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
20/8/2008
8α. Αξιολογητές: 
Σάββας Καζαντζίδης
8β. Ελεγκτές: 
----------
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

----------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Ο Αργυροτσικνιάς αναπαράγεται σε τρεις αποικίες, στην  Πρέσπα (δύο) και στην Κερκίνη (μία).

Το χειμώνα κατανέμεται σε όλους σχεδόν τους μεγάλους υγροτόπους της βόρειας και δυτικής Ελλάδας. Κατά τη μεταναστευτική περίοδο παρατηρείται σπανιότερα, μεμονωμένος ή σε μικρά κοπάδια σε μικρούς υγροτόπους σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

9γ. Πληθυσμός: 

Αναπαραγόμενος πληθυσμός στην Ελλάδα το 2003 εκτιμήθηκε σε 31-42 ζευγάρια.

Ο διαχειμάζων πληθυσμός στην Ελλάδα εκτιμάται σε 1000-2000 άτομα.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Το είδος απαντά σε υγροτόπους ιδιαίτερα εσωτερικών γλυκών νερών (λίμνες) και σε δέλτα ποταμών. Τρέφεται σε αβαθή γλυκά νερά αλλά και σε ορυζώνες όταν είναι διαθέσιμοι. Η τροφή του αποτελείται από υδρόβια έντομα, αμφίβια και ψάρια.

Φωλιάζει σε πυκνούς και εκτεταμένους καλαμώνες και περιστασιακά σε παρόχθια ή παραλίμνια δάση. Φωλιάζει κυρίως σε μονοειδικές αποικίες και σπανιότερα σε μικτές αποικίες με άλλα είδη ερωδιών.

9δii. Ενδιαίτημα και οικολογία (λίστα): 
9εi. Απειλές (κείμενο): 

Η ρύπανση των νερών κυρίως από την εκτεταμένη χρήση γεωργικών φαρμάκων στις καλλιέργειες περιφερειακά των υγροτόπων όπου αναπαράγεται υποβαθμίζει τα ενδιαιτήματα διατροφής του είδους.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Ο Αργυροτσικνιάς περιλαμβάνεται στο:
1. Κοινοτική Οδηγία 79/409 «για την προστασίας των πουλιών και των βιοτόπων τους», Παράρτημα Ι 
2. Σύμβαση της Βέρνης, παράρτημα ΙΙ.
Οι περισσότερες (τουλάχιστον επτά) περιοχές στις οποίες το είδος φωλιάζει περιλαμβάνονται στο Δίκτυο «ΦΥΣΗ 2000»

9ζ. Χρήση: 

Καμία

10. Βιβλιογραφία: 

Akriotis T. and G. Handrinos. 2004. Bird ringing report (1985-2004). Hellenic Bird Ringing Centre. Mytilini.

Birdlife International. 2004. Birds in Europe – Population estimates, trends and conservation status. Birdlife International Conservation Series No 12.

Handrinos G. and T. Akriotis 1997. The birds of Greece. C. Helm, A & C Black, London.

Καζαντζίδης Σ. 2005. Ερωδιοί. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη.

Naziridis Th., H. Jerrentrup and A. Crivelli. 1992. Wintering herons in Greece. pp. 73-75, In: M. Finlayson, T. Hollis and T Davis (eds.). Managing Mediterranean Wetlands and their birds. Proc. Symp. Grado, Italy 1991. IWRB Special Publication No 20, Slimbridge, UK.

Υφαντής Γ. και Σ. Καζαντζίδης, 2004. Καταγραφή των αποικιών των ερωδιών στην Ελλάδα. Τελική αναφορά. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αθήνα. 53 σελ.


A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)

4.3. Υγρότοποι με θαμνώδη βλάστηση = 1

4.4. Τυρφώνες, Έλη, Βάλτοι, κλπ = 1

4.5. Λίμνες γλυκού νερού [άνω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.6. Εποχιακές/περιοδικές λίμνες [άνω των 80 στρεμμάτων] = 2

4.7. Μόνιμα τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό [κάτω των 80 στρεμμάτων] = 2

4.8. Εποχιακά/περιοδικά τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό, υγρά λιβάδια [κάτω των 80 στρεμμάτων] = 2

4.13. Μόνιμα εσωτερικά δελταϊκά συστήματα = 1

4.14. Μόνιμες αλμυρές, υφάλμυρες ή αλκαλικές λίμνες = 2

4.15. Εποχιακές/περιοδικές αλμυρές, υφάλμυρες ή αλκαλικές λίμνες και πεδία = 2

4.16. Μόνιμα αλμυρά, υφάλμυρα ή αλκαλικά έλη και λιμνούλες (ponds) = 2

4.17. Εποχιακά/περιοδικά υφάλμυρα ή αλκαλικά έλη και λιμνούλες (pools) = 9

8. Ακτές

8.2. Χαλικώδεις και αμμώδεις παραλίες [περιλαμβάνει αμμολουρίδες, αμμονησίδες, θίνες] = 2

8.3. Εκβολές ποταμών = 1

8.4. Περιοδικά κατακλυζόμενες ιλυώδεις και αμμώδεις περιοχές και αλίπεδα χωρίς βλάστηση = 2

8.5. Περιοδικά κατακλυζόμενα έλη [περιλαμβάνει αλμυρόβαλτους] = 2

8.6. Παράκτιες υφάλμυρες/αλμυρές λιμνοθάλασσες με τουλάχιστον μια ένωση με τη θάλασσα =  2

8.7. Παράκτιες λιμνοθάλασσες γλυκού νερού και λιμνοθάλασσες γλυκού νερού σε δέλτα = 2

9. Τεχνητά – Χερσαία 

9.1. Καλλιέργειες (δημητριακά, ορυζώνες, κλπ)  = 1

10. Τεχνητά - υδρόβια

10.1. Ταμιευτήρες νερού (άνω των 80 στρεμμάτων) = 2

10.7. Αρδευόμενες εκτάσεις [περιλαμβάνει αρδευτικά κανάλια και ορυζώνες] = 1

10.8. Εποχιακά πλημμυριζόμενες αγροτικές γαίες = 1

10.9. Εγκιβωτισμοί και Αποστραγγιστικά κανάλια, τάφροι = 1

Wed, 2019-01-16 17:55 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith