Anguis cephalonnica

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

1α. Επιστημονικό όνομα: 
Anguis cephalonnica Werner, 1894
1β. Συνώνυμα: 

Anguis cephalonicus [sic] — RUTSCHKE et al. 2005
Anguis cephallonicus — TRAPP 2007

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Κονάκι της Πελοποννήσου
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Peloponnese slow worm
2α. Τάξη: 
Squamata - Φολιδωτά
2β. Οικογένεια: 
Anguidae
3i. Εξάπλωση: 

Είναι ενδημικό είδος της Ελλάδας και εξαπλώνεται στην Πελοπόννησο και τα Ιόνια.

3ii. Χάρτης εξάπλωσης: 
3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Σχεδόν Απειλούμενα (NT)
3β. Κριτήρια: 
---------
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Το είδος κατατάσσεται στη συγκεκριμένη κατηγορία λόγω της περιορισμένης περιοχής εξάπλωσης και κατοίκησής του (οριακά μεγαλύτερη των 20.000 km2) παρότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ακριβές συνολικό  μέγεθος του πληθυσμού και του πλήθους των υποπληθυσμών του.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι καταστροφικές πυρκαϊές του 2007 είναι πολύ πιθανόν να προκάλεσαν προβλήματα στους πληθυσμούς της δυτικής Πελοποννήσου οι οποίοι μπορεί να έχουν υποστεί σοβαρή μείωση ή ακόμη και εξαφάνιση.

6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
5/5/2008
8α. Αξιολογητές: 
Παναγιώτης Παφίλης
8β. Ελεγκτές: 
--------
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

--------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Ενδημικό της Πελοποννήσου, της Ζακύνθου, της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης.

9γ. Πληθυσμός: 

Δεν υπάρχουν στοιχεία.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Πρόκειται για είδος με κρυπτική διαβίωση που μπορεί να παρατηρηθεί ευκολότερα το δειλινό ή μετά από βροχές. Η δίαιτά του βασίζεται σε ασπόνδυλα (διάφορα αρθρόποδα, σαλιγκάρια, γυμνοσάλιαγκες) και μερικές φορές περιλαμβάνει μικρόσωμες σαύρες και τρίτωνες. Η αναπαραγωγική τοιυ περίοδος εντοπίζεται τον Απρίλιο και τον Μάιο, η εγκυμοσύνη διαρκεί 60 ημέρες και γεννά ζωντανά μικρά. Από τον Οκτώβριο μέχρι το Μάρτιο διάγει σε χειμέρια νάρκη. 

Καταλαμβάνει υγρές περιοχές σε ξέφωτα, θαμνώδεις εκτάσεις, ανοιχτά δάση (κωνοφόρα και φυλλοβόλα), όχθες ρεμάτων και μικρών ποταμών με παρόχθια βλάστηση και καλλιεργημένες ή ημιαστικές περιοχές. Απαντάται από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι και τα 1.200 μέτρα.

9εi. Απειλές (κείμενο): 

-----------

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Απαντάται σε περιοχές NATURA 2000.

9ζ. Χρήση: 

Το τάξον δεν χρησιμοποιείται τοπικά, εθνικά ή διεθνώς.

10. Βιβλιογραφία: 

Arnold, E.N. 2002. Reptiles and Amphibians of Europe. Princeton Field Guides
Engelmann,W.E. et al. 1993. Lurche und Kriechtiere Europas. Neumann Verlag (Radebeul, Germany), 440 pp.

Grillitsch, H. & A. Cabela 1990. Zum Systematischen Status der Blindschleichen (Squamata: Anguidae) der Peloponnes und der südlichen Ionischen Inseln. Herpetozoa 2 (3/4): 131-153.

Mayer, W., H. Grillitsch & A. Cabela 1991. Proteinelektrophoretische Untersuchungen zur Systematik der südgriechischen Blindschleiche (Squamata: Anguidae). Herpetozoa 4 (3/4): 157-165.

Rutschke, J.; Koepe, D. & Deichsel, G. 2005. Beobachtungen zu anthropogenen Einflüssen auf die Reptilienfauna des Peloponnes (Griechenland). Herpetofauna 25 (143): 17-28 [2003/2004]

Stèpànek, O. 1937. Anguis fragilis peloponnesiacus n. ssp. Zool. Anz. 118 (3/4): 107-110
Trapp, B. 2006. Reptilien und Amphibien des griechischen Festlandes. Natur und Tier Verlag (Münster), 300 pp.

Valakos, E.D., P. Pafilis, K. Sotiropoulos, P. Lymberakis, P. Marangou & J. Foufopoulos. 2007. Reptiles and Amphibians of Greece, Chimaira Publications, Frankfurt am Mainz, 463 pp.
Werner, F. 1894. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 44: 232

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

1. Δάση

1.1. Εύκρατα Δάση = 1

1.1.1. Θερμόβια Κωνοφόρα (χαλέπιος, τραχεία, κυπαρίσσια, άρκευθοι κλπ) = 1

1.1.2 Φυλλοβόλα Πλατύφυλλα = 1

1.1.4. Παραποτάμια δάση = 1

2. Θαμνώνες = 1

3. Λιβάδια

3.1 Εύκρατα λιβάδια

3.1.1. Χορτολίβαδα = 1

3.1.3. Φυσικά ξέφωτα = 1

9. Τεχνητά – Χερσαία 

9.1. Καλλιέργειες (δημητριακά, ορυζώνες, κλπ) = 1

9.4. Αστικοί Κήποι = 1

Β. Βασικές απειλές (παλαιά): 
Sat, 2019-02-16 10:09 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith