Alosa vistonica

Taxonomic name: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

1α. Επιστημονικό όνομα: 
Alosa vistonica Economidis & Sinis, 1986
1β. Συνώνυμα: 

Alosa caspia vistonica Economidis & Sinis, 1986

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Θρίτσα
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Thracian Shad
2α. Τάξη: 
Clupeiformes
2β. Οικογένεια: 
Clupeidae
3i. Εξάπλωση: 

ΘΡΑΚΗ: Λίμνη Βιστωνίδα, όπου είναι ενδημικό. Δεν βρέθηκε πουθενά αλλού, ούτε στο κάτω τμήμα της λίμνης που είναι υφάλμυρο και επικοινωνεί απευθείας με το Θρακικό Πέλαγος (λιμνοθάλασσα Πόρτο Λάγος).

3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Κρισίμως Κινδυνεύον (CR)
3β. Κριτήρια: 
A2ac;B1ab(iii,v)
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Το είδος θα μπορούσε να καταταγεί στην κατηγορία Εκλιπόν (EX) επειδή δεν έχει βρεθεί στη λίμνη Βιστωνίδα τα τελευταία 20 χρόνια. Στην πλέον πρόσφατη επίσκεψη στην περιοχή (Μάιος, 2005) ωστόσο, υπήρξε διαβεβαίωση από έμπειρο επαγγελματία ψαρά ότι υπάρχει στη λίμνη αλλά είναι σπάνιο. Ζητήθηκε δείγμα, αλλά δεν προσκομίστηκε. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος δίνεται κι η δεύτερη, χαμηλότερη, κατηγορία κινδύνου, δηλαδή Κρισίμως Κινδυνεύον (CR), αν πράγματι επιβιώνει, γεγονός που μένει να επαληθευτεί.

5. Λόγοι αλλαγής από προηγούμενη αξιολόγηση: 
6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
8α. Αξιολογητές: 
Π. Σ. Οικονομίδης
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

----------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος είναι ενδημικό της λίμνης Βιστωνίδας και συγκεκριμένα του λιμναίου τμήματός της. Το γεγονός αυτό δεν του επιτρέπει τροφικές μεταναστεύσεις προς τη θάλασσα μέσω της λιμνοθάλασσας του Πόρτο Λάγος (βλ. Economidis & Sinis, 1986). Έκταση περιοχής παρουσίας <100 km2.

9γ. Πληθυσμός: 

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το μέγεθος του πληθυσμού. Πάντως – σε περίπτωση που επιβιώνει – είναι σπάνιο.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Το ενδιαίτημα του είδους είναι η στήλη του νερού της λίμνης και κυρίως τα επιφανειακά στρώματα, όπου γίνεται η τροφοληψία με πλαγκτόν. Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες.

9εi. Απειλές (κείμενο): 

Η εξάπλωση του είδους περιορίζεται σε πολύ μικρό τμήμα (< 2 km2), στον οποίο εκβάλλει ο Κόσυνθος με αστικά (Ξάνθη) και γεωργικά λύματα. Ωστόσο, επειδή τα είδη του γένους αυτού αναπαράγονται στις ακτές, είναι πολύ πιθανόν να υπήρξαν στο παρελθόν ή να υπάρχει και σήμερα, αποτυχημένη αναπαραγωγή εξαιτίας της αλλοίωσής τους.

Άλλη

6.4. Άλλη – αλλοίωση της παρόχθιας ζώνης
Στην περίπτωση αυτή η αναπαραγωγή του είδους είναι επισφαλής.

8.7. Άλλη – αποτυχημένη αναπαραγωγή
Η περίπτωση αυτή συνδυάζεται με την παραπάνω.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Η λίμνη Βιστωνίδα, μαζί με τη λιμνοθάλασσα του Πόρτο Λάγος, έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000 ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (GR1130010).

Περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα II και IV της Οδηγίας των Οικοτόπων.

9ζ. Χρήση: 

Περιορισμένη και ευκαιριακή αλιεία.

10. Βιβλιογραφία: 

Oικονομίδης, Π.Σ. 1974. Mορφολογική, Συστηματική και Zωογεωγραφική μελέτη των ιχθύων των γλυκέων υδάτων της A. Mακεδονίας και Δ. Θράκης. ΑΠΘ, σελίδες 179, Θεσσαλονίκη.
Economidis, P.S. & A.I. Sinis. 1986. Situation taxinomique et comparaisons des Aloses (Pisces, Clupeidae) provenant des lacs Volvi et Vistonis (Grèce). Description d'une nouvelle sous-espèce: Alosa caspia vistonica. Journal of Natural History, 20: 723-734.
Economidis, P.S. 1992. Freshwater Fishes. In: The Red Data Book of Threatened Vertebrates of Greece. σελ. 41-81.
Economidis, P.S. & A.I. Sinis. 1991. Alosa caspia vistonica Economidis et Sinis, 1986. Handbook Freshwater Fishes Europe, Aula Verlag, 3: 199-200.
Economidis, P.S. 1995. Endangered Freshwater Fishes of Greece. In: Endemic Freshwater Fishes of N. Mediterranean Region. Ed. by A.J. Crivelli & P.S. Maitland, Tour de Valat Foundation. Biological Conservation, 72: 201-211.
Economidis, P.S., V.P. Vogiatzis & D. Bobori. 1997 (2000). Freshwater Fishes: 613-645 In: Directive 92/43/EEC The Greek "Habitat" Project NATURA 2000: An overview. Life Contract B4-3200/94/756 (Ed. by: S. Dafis, E. Papastergiadou, K. Georghiou, D. Babalonas, T. Georgiadis, M. Papageorgiou, Th. Lazaridou & V. Tsiaoussi). Commission of the European Communities DG XI, The Goulandris Natural History Museum, EKBY (Greek version, 2000). 932 p.
Kottelat, M. 1997. An heuristic checklist of the freshwater fishes of Europe (exclusive of former USSR) with an introduction for non-systematists and comments on nomenclature and conservation. Biologia, section Zoology, 52 suppl. 5: 1-271.
Kottelat, M. & J. Freyhof. 2007. Handbook of European freshwater fishes. Edition by M. Kottelat, Cornol, Switzerland and J. Freyhof, Berlin Germany. 646 p.
Sinis, A.I. & P.S. Economidis. 1986. Taxonomical situation and comparison of Shads (Pisces, Clupeidae) from the lakes Volvi and Vistonis (Greece). Aνακοίνωση στο: 3ème Congres International sur la Zoogéographie et Ecologie de la Grèce et des régions avoisinantes. Πάτρα, Aπρίλιος 1984. Δημοσιεύτηκε στο: Biologia Gallo-Hellenica, 12: 309-310.
Whitehead, P.J.P. 1985. FAO Species Catalogue Vol. 7. Clupeoid fishes of the world. An annotated and illustrated catalogue of the herrings, sardines, pilchards, sprats, shads, anchovies and wolf-herrings. Part 1. - Chirocentridae, Clupeidae and Pristigastridae. FAO Fish. Synop., (125), Vol. 7, Pt. 1: 303 p.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)

4.5. Λίμνες γλυκού νερού [άνω των 80 στρεμμάτων] = 1

Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Sat, 2020-02-15 16:06 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith