Aegolius funereus

Taxonomic name: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

1α. Επιστημονικό όνομα: 
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)
1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Αιγωλιός, Χαροπούλι
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Boreal Owl, Tengmalm's Owl
2α. Τάξη: 
Strigiformes
2β. Οικογένεια: 
Strigidae
3i. Εξάπλωση: 

Το είδος αναπαράγεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως όμως στην βόρεια Ευρώπη. Στην Ελλάδα αναπαράγεται στις  ζωογεωγραφικές περιφέρειες της Μακεδονίας και της Στερεάς Ελλάδας (Χανδρινός 1992; Handrinos & Akriotis 1997).

4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός του είδους εκτιμάται σε 110.000-350.000 ζευγάρια, με 10-100 ζευγάρια στην Ελλάδα, αριθμός που ενέχει μεγάλη αβεβαιότητα.
Γενικώς, λίγα πράγματα είναι γνωστά για το είδος και οι τεκμηριωμένες παρατηρήσεις του είναι πολύ λίγες. Από την άποψη της απομόνωσης όμως οι όποιοι πληθυσμοί υπάρχουν στα βουνά της κεντρικής Ελλάδας είναι σχεδόν σίγουρα απομονωμένοι, και μπορεί και για αυτόν της Ροδόπης να ισχύει το ίδιο. Από τους διαθέσιμους χάρτες εξάπλωσης (Cramp and Simmons ) δεν στοιχειοθετείται συνέχεια με τους Κεντροευρωπαϊκούς πληθυσμούς.
Επομένως, το είδος χαρακτηρίζεται ως «Ανεπαρκώς Γνωστό» (DD).

5. Λόγοι αλλαγής από προηγούμενη αξιολόγηση: 
6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
22 9 2008
8α. Αξιολογητές: 
Ν.Προμπονάς, Γ. Χανδρινός
8β. Ελεγκτές: 
Ν. Προμπονάς, Γ.Κατσαδωράκης, Γ. Χανδρινός
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

-------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος αναπαράγεται σε μερικά από τα ψηλότερα βουνά της Ελλάδας, όπως ο Γράμμος, ο Όλυμπος, η Οίτη και ο Παρνασσός, και στο δάσος της δυτικής Ροδόπης. Είναι πιθανόν να φωλιάζει και στο εθνικό πάρκο Βίκου-Αώου.

9γ. Πληθυσμός: 

Υπολογίζεται σε 10-100 ζευγάρια και ίσως θεωρείται σταθερός.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Το είδος απαντάται κυρίως σε κωνοφόρα ή μικτά δάση. Τρέφεται με μικροθηλαστικά και μικρόσωμα πουλιά.

9εi. Απειλές (κείμενο): 

Τοπικά πιθανά να απειλείται από την ενόχληση, την κοπή ώριμων δέντρων, την παράνομη υλοτομία και τις  πυρκαγιές.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Προστατεύεται σε διεθνές (Παρ. Ι της 79/409/ΕΕ, ΙΙ της Σύμβασης Βέρνης, ΙΙ της Σύμβασης Βόννης) και ελληνικό επίπεδο (απόφαση 414985/1985 ΥΠΓΑΤ) (Χανδρινός 1992, Tucker & Evans 1997). Το μεγαλύτερο μέρος του γνωστού ελληνικού πληθυσμού βρίσκεται σε περιοχές Natura 2000.

9ζ. Χρήση: 

Purpose/Type of Use - 15. Sport hunting/specimen collecting - Includes collection and preservation of dead specimens for personal pleasure, e.g. not for research; collection of live specimens should be included under pets/display animals, horticulture. National - International.

Primary forms removed from the wild - 1. Whole animal/plant - Removal of the whole individual from the wild population 26-50%. 4. Eggs, fruits, seeds - Removal of eggs from gravid females should be included under 'parts' above.

Source of specimens in commercial trade 1. Wild - Specimens taken from natural habitat, with no human intervention in terms of enhancing individual survival or production - 100%.

Τάσεις στη συλλογή/συγκομιδή από το φυσικό τους περιβάλλον σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό τα τελευταία 5 χρόνια = Άγνωστη.

Τάση στο ποσό συλλογής/συγκομιδής που προκαλείται λόγω εξημέρωσης και καλλιέργειας τα τελευταία 5 χρόνια = Άγνωστη.

10. Βιβλιογραφία: 

Χανδρινός, Γ.  1992. Το Κόκκινο Βιβλίο των απειλουμένων σπονδυλοζώων της Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Handrinos, G. & Akriotis, T. 1997. The Birds of Greece. Helm.

Birdlife International, 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status.
Cambridge, UK : Birdlife International. (Birdlife Conservation Series No.12).

Birdlife International, 2004. Birds in the European Union: a status assessment, Wageningen, The Netherlands: Birdlife International.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

1. Δάση

1.1. Εύκρατα Δάση

1.1.1. Θερμόβια Κωνοφόρα (χαλέπιος, τραχεία, κυπαρίσσια, άρκευθοι κλπ) = 9

1.1.2 Φυλλοβόλα Πλατύφυλλα = 2

1.1.2.1. Ξηρόφυλλα φυλλοβόλα (Quercion confertae) = 2

1.1.3. Ψυχρόβια Κωνοφόρα (ελάτη, μαύρη πεύκη κλπ) = 1

Β. Βασικές απειλές (μελλοντική): 
Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Καθεστώς παρουσίας (Πουλιά): 
Sat, 2020-02-08 13:15 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith