17 χρόνια Ερπετολογική συλλογή Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστημίου Κρήτης: Πορεία ανάπτυξης & συμβολή στη γνώση της βιοποικιλότητας της Ανατολικής Μεσογείου.

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Λυμπεράκης, Π., Νικολακάκης, Ε., Παπαδημητράκης, Ε., Μυλωνάς, Μ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:biodiversity, collection, Crete, herpetology, history, museum, Natural, Αμφίβια, βιοποικιλότητα, ερπετά, ερπετολογική, ιστορία, Κρήτη, μουσείο, συλλογή, φυσική
Front Cover: 
Thu, 2017-09-07 12:31 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith