Χωρικές και Εποχικές Διακυμάνσεις του Μειοβενθικού Οικοσυστήματος των Αμμωδών Παραλιών της Κρήτης

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Σεβαστού, Κ., Ελευθερίου, Α.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:beach, Crete, fauna, littoral, meiofauna, sand, sandy, zone, άμμος, αμμώδης, ζώνη, Κρήτη, μειοβένθος, μειοπανίδα, παράκτιος, παραλία
Tue, 2017-01-17 11:22 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith