Χημειοταξονομική Μελέτη Κοραλλιών του Γένους Gorgonia

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Τσιτσιμπίκου, Χ., Βάγιας, Κ., Ρούσσης, Β.
Conference Name:6° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:23-26 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χίος
Keywords:chemicals, Cnidaria, coral, Gorgonia, metabolites, taxonomy, Κνιδόζωα, κοράλλια, μεταβολίτες, ταξονομία, χημικά
Mon, 2016-11-14 12:50 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith