ΦΥΛΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Trachelipus (Isopoda, Oniscidea) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2008
Authors:Καμηλάρη, Μ., Παρμακέλης, Α., Κλώσσα-Κίλια, Ε., Κίλιας, Γ., Σφενδουράκης, Σ.
Conference Name: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία
Date Published:9-12 Οκτωβρίου
Publisher:Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας & Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.
Conference Location:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Keywords:isopods, phylogeography, Ισόποδα, φυλογεωγραφία
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon _Trachelipus.pdf176.82 KB
Wed, 2019-06-12 13:40 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith