Φυλογεωγραφία ελληνικών πληθυσμών του θαλάσσιου ισοπόδου Sphaeroma serratum (Crustacea, Isopoda, Sphaeromatidae)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Παπαϊωάννου, Χ., Καραγεώργου, Δ., Κλώσσα-Κίλια, Ε., Σφενδουράκης, Σ., Κίλιας, Γ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:Crustacea, Isopoda, marine, phylogeography, serratum, Sphaeroma, Sphaeromatidae, Ισόποδα, Καρκινοειδή, φυλογεωγραφία
Wed, 2017-09-13 10:51 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith