Υπερπληθυσμοί αχινών σε μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Γερακάρης, B., Tσιάμης, K.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Athens
Keywords:aquaculture, Arbacia, fish farming, lividus, lixula, overpopulation, Paracentrotus, sea urchin, αχινός, Ιχθυοκαλλιέργεια, υπερπληθυσμός
Thu, 2017-07-13 10:28 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith