Τα Hydrobiidae στις Κυκλάδες: Νέα δεδομένα από την Άνδρο και τη Νάξο

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Παπαδογιάννης, Β., Χαρού, Δ., Ραδέα, Κ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:Andros, Cyclades, Gastropoda, Hydrobiidae, Mollusca, Naxos, Άνδρος, Γαστερόποδα, Κυκλάδες, Μαλάκια, Νάξος, σκαθάρια
Tue, 2017-09-12 12:33 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith